Dokument & lagar (61 träffar)

Betänkande 1996/97:BoU13

Riksdagen beslutade att Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och Skaraborgs län utom Habo och Mullsjö kommuner ska läggas samman till ett län den 1 januari 1998. Det nya länet ska heta Västra Götalands län. Regeringen hade föreslagit namnet Västergötlands län. De nuvarande länsstyrelserna i länen läggs samtidigt samman till en länsstyrelse. Göteborg ska vara residensstad i länet. Västra Götalands län ska omfattas av den tidigare beslutade försöksverksamheten med regionala självstyrelseorgan. Verksamheten avses i detta län inledas den 1 januari 1999.


Justering: 1997-04-29 Debatt: 1997-05-15

Betänkande 1996/97:BoU14

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att i den ekonomiska vårpropositionen lägga fram förslag om förändringar av reglerna för bostadsbidrag. Avsikten med de nya reglerna ska vara att mildra effekterna för de hushåll som drabbats hårdast av de sedan årsskiftet gällande reglerna. De nya reglerna bör träda i kraft snarast.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-19

Betänkande 1996/97:BoU12

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att se över hur informationsinsatser om barnsäkerhet i byggnader kan samordnas mellan myndigheter, organisationer och företag. Det behövs även ytterligare information för att öka användningen av brandvarnare i det befintliga bostadsbeståndet, konstaterade riksdagen i ett tillkännagivande till regeringen. Ansvaret för informationen ligger i första hand på regeringen och Boverket. Ställningstagandena gjordes med anledning av motionsförslag.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:BoU11

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om fastighetsrättsliga frågor. Motionerna behandlar bland annat jordförvärvslagen, annan förvärvslagstiftning, fastighets-bildningslagen samt vattenlagen.


Justering: 1997-03-11 Debatt: 1997-03-20

Betänkande 1996/97:BoU10

Riksdagen avslog 20 motioner från allmänna motionstiden om naturresurslagen. Flera av motionerna avslogs mot bakgrund av att det inom regeringen pågår arbete med propositioner om en miljöbalk, om omställning av energisystemen samt om skydd av ytterligare vattendrag, bland annat av Sölvbacka strömmar och Gideälven.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-25

Betänkande 1996/97:BoU9

Riksdagen avslog ett tjugotal motioner från 1996 om plan- och byggfrågor. Motionerna behandlar bland annat översiktsplanering, bygglovsplikten samt planfrågor med internationell inriktning.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-02-26

Betänkande 1996/97:BoU8

Riksdagen avslog ett antal motioner från allmänna motionstiden om bland annat hyresrätt, bostadsrätt, tomträtt och expropriation.


Justering: 1997-02-13 Debatt: 1997-03-05

Proposition 1996/97:108

Regeringens proposition 1996/97:108 Ändrad länsindelning och försöksverksamhet i Västsverige Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 mars 1997 Lena Hjelm-Wallén Leif Blomberg Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Göteborgs


Utskottsberedning: ----1996/97:BoU13
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1996/97:38

Regeringens proposition 1996/97:38 Överlåtelser av allmännyttiga bostadsföretag eller deras bostäder Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 oktober 1996 Göran Persson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ägandet


Utskottsberedning: ---1996/97:BoU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1996/97:37

Regeringens proposition 1996/97:37 Ändrad grund för förvaltningen av vissa statligt reglerade bostadslån Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 1996 Thage G Peterson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändrad


Utskottsberedning: -1996/97:BoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:34

Regeringens proposition 1996/97:34 Handelsändamålet i detaljplan, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 september 1996 Thage G Peterson Jörgen Andersson Inrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att kommunerna skall få i allt väsentligt


Utskottsberedning: -1996/97:BoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:30

Regeringens proposition 1996/97:30 Hyresgästinflytande vid ombyggnad m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 1996 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till vissa ändringar i hyreslagen


Utskottsberedning: -1996/97:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:AU2 1996/97:AU5 1996/97:AU7 1996/97:BoU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:FiU2 1996/97:FiU3 1996/97:FiU4 1996/97:FiU5 1996/97:FöU1 1996/97:JoU1 1996/97:JoU2 1996/97:JuU1 1996/97:KrU1 1996/97:KrU3 1996/97:KU1 1996/97:NU1 1996/97:NU2 1996/97:SfU1 1996/97:SfU2 1996/97:SkU1 1996/97:SoU1 1996/97:TU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UU1 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (1142 förslag): , , 574 saknar beslutsinformation

Betänkande 1996/97:BoU5

Riksdagen beslutade om ett nytt system för hyresgästinflytande vid bland annat ombyggnad. Avsikten är att stärka hyresgästernas ställning. Systemet innebär bland annat att en fastighetsägare får utföra standardhöjande åtgärder bara om de godkänts av hyresgästerna. Om dessa inte samtycker till åtgärden ska hyresvärden kunna ansöka hos hyresnämnden om tillstånd. Riksdagen beslutade även att återinföra förbudet mot flera förhandlingsordningar för ett hus. En enda förhandlingsordning ska som huvudregel omfatta samtliga lägenheter i ett hus.


Justering: 1996-12-05 Debatt: 1997-02-05

Betänkande 1996/97:BoU1

Riksdagen godkände regeringens förslag i budgetpropositionen om samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande. Regeringen gavs dessutom i uppdrag att utvärdera effekterna av de nya regler för bostadsbidragen som skulle gälla från och med 1997. Utvärderingen skulle slutföras i början av 1997 så att eventuella regeländringar kunde tillämpas redan under samma år. Regeringen fick även i uppdrag att återkomma med förslag som gör det möjligt att betala ut bostadsbidrag direkt till hyresvärden.


Justering: 1996-11-28 Debatt: 1996-12-10

Betänkande 1996/97:BoU7

Riksdagen beslutade att ägandet i ett allmännyttigt bostadsföretag ska kunna breddas till att omfatta även andra ägare än kommunen utan att företagets ställning som allmännyttigt förloras eller villkoren för räntestöd förändras. Vidare ska räntestöd inte längre lämnas om ett allmännyttigt bostadsföretag avhänder sig mer än 25 procent av det bestånd av bostäder som företaget ägde den 11 oktober 1996.


Justering: 1996-11-19 Debatt: 1996-12-04

Betänkande 1996/97:BoU6

Kommunerna gavs åter samma möjligheter att i detaljplan precisera handelsändamålet som gällde före den 1 april 1992.


Justering: 1996-11-19 Debatt: 1996-12-04

Betänkande 1996/97:BoU3

Riksdagen beslutade att ändra reglerna för förvaltningen av lån för bostadsändamål med mera som finansierats över statsbudgeten eller av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag. Lånen har getts på ett sådant sätt att det uppkommit rättigheter för enskilda med särskilt offentligrättsligt skydd. Riksdagen beslutade nu att upphäva den offentligrättsliga grunden för låneavtalen. Beslutet är ett steg i en process som syftar till att Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag och Statens Bostadslåneaktiebolag kommer att verka på samma villkor som andra kreditinstitut.


Justering: 1996-11-07 Debatt: 1996-11-27

Betänkande 1996/97:BoU4

Riksdagen beslutade att Malmö ska bli residensstad i det nya Skåne län som bildades den 1 januari 1997 genom en sammanslagning av Kristianstads och Malmöhus län. Riksdagen ställde sig även bakom regeringens lagförslag om val av ledamöter i styrelsen för Länsstyrelsen i Skåne län. Men för att ge styrelsen en mandatfördelning som avspeglar väljarkåren i det nya länet vill riksdagen att en annan valmetod än den regeringen föreslagit används.


Justering: 1996-09-26 Debatt: 1996-10-09

Betänkande 1996/97:BoU2

Riksdagen godkände regeringens förslag att förlänga försöksverksamheten med kooperativ hyresrätt till utgången av 1998. Regeringen behöver mer tid för utrednings- och remissarbete innan den återkommer till riksdagen med ett slutgiltigt ställningstagande.


Justering: 1996-09-26

Paginering