Dokument & lagar (31 träffar)

Betänkande 2012/13:UbU8

Riksdagen sa nej till motioner om högskolan från allmänna motionstiden 2012. Orsaken är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i flera frågor. Motionerna handlar bland annat om högskoleutbildningarnas arbetsmarknadsanknytning, pedagogisk utveckling, andrahandsuthyrning av bostäder till studenter och inrättande av nya utbildningar. Andra motioner tar upp lärarutbildningens innehåll, regler om tillträde till högre utbildning, breddad rekrytering och studentinflytande.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 13
Justering: 2013-03-07 Debatt: 2013-03-20 Beslut: 2013-03-20

Betänkande 2012/13:UbU8 (pdf, 307 kB) Webb-tv debatt om förslag: Högskolan

Betänkande 2012/13:UbU5

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om grundskolan och fritidshem. Motionerna handlar bland annat om elevers utveckling mot målen i grundskolan, läromedel, särskilda ämnen i grundskolan, modersmålsundervisning och avgifter.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 16
Justering: 2013-02-21 Debatt: 2013-03-07 Beslut: 2013-03-13

Betänkande 2012/13:UbU5 (pdf, 196 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2012/13:UbU3

Riksdagen beslutade hösten 2012 att godkänna regeringens förslag i budgetpropositionen om pengar till forskning inom sju olika utgiftsområden (se 2012/13:FiU1). Det är en satsning på forskning som skulle innebära en successiv nivåökning till 2016 med 4 miljarder kronor. Regeringen redovisar nu mer i detalj hur man vill fördela dessa medel. Det innebär satsningar på:

 • Internationell rekrytering av framstående forskare.
 • Stöd till yngre forskare.
 • Satsningar på forskningens infrastruktur: ett nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab), den europeiska spallationskällan (ESS), synkrotronljusanläggningen Max IV och den internationella termonukleära experimentreaktorn (ITER).
 • Industriforskningsinstitutens strategiska kompetensutveckling.
 • Forskning inom den livsvetenskapliga sektorn.
 • Forskning för näringsliv och samhälle.
 • Konstnärlig forskning
 • Forskning för evidensbaserad skola och förskola.

Myndigheten Vinnova ska få ett nytt instrument för medelstilldelning, så kallade strategiska innovationsområden. Regeringen flaggar för ökade anslag för forskning och forskarutbildning till universitet och högskolor och ökade medel till forskningsfinansierande myndigheter.

Regeringen föreslår vidare en ändring i högskolelagen. Verksamhet som nu benämns konstnärligt utvecklingsarbete ska från den 1 juni 2013 omfattas av begreppen konstnärlig forskning och utvecklingsarbete. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Sju utskott har yttrat sig till utbildningsutskottet över de delar av regeringens redovisning och förslag som berör dem.

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens granskning av den svenska klimatforskningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 61 Reservationer: 73
Justering: 2013-02-12 Debatt: 2013-02-20 Beslut: 2013-02-20

Betänkande 2012/13:UbU3 (pdf, 1537 kB) Webb-tv debatt om förslag: Forskning och innovation

Betänkande 2012/13:UbU4

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2012 om förskolan. Orsaker är att riksdagen tidigare under mandatperioden har tagit ställning till flera av de frågor som motionerna tar upp och att det redan pågår arbete inom andra områden. Motionerna handlar bland annat om kvaliteten i förskolan, barngruppernas storlek, maxtaxan, barnsomsorgspengen och vårdnadsbidraget. Andra motioner tar upp validering och kompetensutveckling av personalen i förskolan, barnomsorg för barn till arbetslösa och föräldralediga samt barnomsorg på obekväm arbetstid.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 3
Justering: 2013-01-22 Debatt: 2013-02-21 Beslut: 2013-03-06

Betänkande 2012/13:UbU4 (pdf, 103 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan

Proposition 2012/13:64

Regeringens proposition 2012/13:64 Utökad undervisningstid i matematik Prop. 2012/13:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 januari 2013 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i skollagen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:64 (pdf, 203 kB)

Skrivelse 2012/13:62

Regeringens skrivelse 2012/13:62 Arbetet med legitimationsreformen avseende Skr. lärare och förskollärare 2012/13:62 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I enlighet med ett tillkännande


Utskottsberedning: 2012/13:UbU13 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2012/13:62 (pdf, 115 kB)

Proposition 2012/13:58

Regeringens proposition 2012/13:58 Utbildning för barn som vistas i landet utan Prop. tillstånd 2012/13:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 december 2012 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2012/13:UbU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2012/13:58 (pdf, 428 kB)

Betänkande 2012/13:UbU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för utgiftsområdet studiestöd. Totalt anslås cirka 22 miljarder kronor till studiestöd nästa år. Det är knappt 160 miljoner kronor mindre än anslagna medel för 2012. Anslagsminskningen beror bland annat på att färre personer väntas ansöka om studiemedel och att nivån på upplåningsräntan väntas bli lägre än 2012.

Utgifterna för studiemedel ökar med anledning av satsningar på yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning (yrkesvux), stimulans till kommunerna att bedriva lärlingsutbildning inom den gymnasiala vuxenutbildningen samt en tillfällig satsning på fler platser på yrkeshögskolan respektive universitet och högskolor. Den tillfälliga satsningen på arbetslösa ungdomar under 25 år som innebär att de under vissa förutsättningar kan få den högre bidragsnivån inom studiemedlen förlängs också. Även tilläggsbidraget till studerande med barn höjs.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2012-12-06 Debatt: 2012-12-17 Beslut: 2012-12-18

Betänkande 2012/13:UbU2 (pdf, 287 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2012/13:UbU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 57,1 miljarder kronor i anslag till utbildning och universitetsforskning för 2013. Bland annat kommer följande satsningar att genomföras 2013:

 • Medel avsätts för en reform om karriärutveckling för lärare.
 • Satsningen på att förstärka elevhälsan fortsätter.
 • Skolverket får mer resurser till arbetet med att legitimera förskollärare och lärare.
 • Satsningen på praktikplatser för ungdomar inom tekniksektorn, det så kallade Tekniksprånget, förlängs med ett år och får mer pengar.
 • Medel avsätts för ett riktat statsbidrag som ska stimulera kommunerna att erbjuda mer barnomsorg på kvällar, nätter och helger.
 • Antalet platser på den yrkesinriktade gymnasiala vuxenutbildningen och yrkeshögskolan utökas. Mer pengar avsätts till lärlingsutbildning för vuxna och den kommunala vuxenutbildningen för arbetslösa ungdomar i åldern 20-24 år.
 • Universitet och högskolor får pengar för en tillfällig ökning av platserna.
 • Universiteten och högskolorna får mer pengar till utbildningen inom humaniora, samhällsvetenskap, juridik och teologi.
 • Lärosäten med utbildningar som har fått omdömet mycket hög kvalitet i Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar får mer pengar.
 • De statliga anslagen för forskning ökas med 1,7 miljarder kronor.

Högskolan Gotland blir en del av Uppsala universitet den 1 juli 2013. Medel avsätts för att stödja fler frivilliga sammanslagningar av lärosäten under året.

Förslagspunkter: 8 Reservationer: 5
Justering: 2012-11-29 Debatt: 2012-12-11 Beslut: 2012-12-12

Betänkande 2012/13:UbU1 (pdf, 1548 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Proposition 2012/13:30

Forskning och innovation. Regeringens proposition 2012/13:30 Forskning och innovation Prop. 2012/13:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 oktober 2012 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen lämnar i propositionen


Utskottsberedning: 2012/13:UbU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2012/13:30 (pdf, 1522 kB)

Proposition 2012/13:1

Budgetproposition för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Förslag till statens budget för 2013, finansplan och skattefrågor Regeringens proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 Regeringen överlämnar härmed enligt


Utskottsberedning: 2012/13:AU1 2012/13:AU2 2012/13:CU1 2012/13:CU3 2012/13:FiU1 2012/13:FiU2 2012/13:FiU3 2012/13:FiU4 2012/13:FiU5 2012/13:FöU1 2012/13:JuU1 2012/13:KrU1 2012/13:KU1 2012/13:MJU1 2012/13:MJU2 2012/13:NU1 2012/13:NU2 2012/13:NU3 2012/13:SfU1 2012/13:SfU2 2012/13:SkU1 2012/13:SoU1 2012/13:TU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU2 2012/13:UU1 2012/13:UU2
Riksdagsbeslut (254 förslag): 2 avslag, 252 bifall,

Proposition 2012/13:1 (pdf, 5288 kB)
Paginering