Dokument & lagar (359 träffar)

Betänkande 2010/11:UbU7

Riksdagen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en utredning för att utvärdera de senaste årens stora skolreformer. Utredningen ska analysera vilka effekter kommunaliseringen, det fria skolvalet och etableringen av friskolor har haft på integration, jämlikhet, utbildningens kvalitet och elevers rätt till en likvärdig undervisning. Dessutom får regeringen i uppdrag att göra en nationell översyn av tillgängligheten till och kvaliteten på elevhälsan. Riksdagen sa samtidigt nej till 160 motioner om grundskolan från den allmänna motionstiden 2010.

Förslagspunkter: 37 Reservationer: 40
Justering: 2011-03-08 Debatt: 2011-03-30 Beslut: 2011-03-31

Betänkande 2010/11:UbU7 (pdf, 572 kB) Webb-tv debatt om förslag: Grundskolan

Betänkande 2010/11:UbU13

Riksdagen gav regeringen rätt att bland annat köpa aktier i KIC InnoEnergy, ett EU-samarbete inom hållbar energi. Bland annat Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan deltar i samarbetet. KIC InnoEnergy är ett exempel på en ny samarbetsform för näringsliv, lärosäten och institut som har etablerats genom Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT). Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan har blivit utsedda att tillsammans med andra internationella lärosäten, företag och forskningsinstitut bilda en plattform för kunskap och innovation. Plattformen ska arbeta för att utveckla ett hållbart energisystem genom utveckling av nya, kommersiella produkter och tjänster inom hållbar energi. De parter som deltar i samarbetet ska bli delägare i ett så kallat Europabolag, KIC InnoEnergy SE. I villkoren för samarbetet ingår att Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan ska köpa aktier i det nystartade bolaget och även bidra med pengar. Enligt beslutet ska regeringen ge Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan rätt att köpa aktierna och skjuta till kapital i bolaget.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2011-01-20 Justering: 2011-02-17 Debatt: 2011-03-03 Beslut: 2011-03-03

Betänkande 2010/11:UbU13 (pdf, 44 kB) Webb-tv debatt om förslag: Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation – hållbar energi

Betänkande 2010/11:UbU5

Riksdagen har beslutat att en legitimation för lärare och förskollärare ska införas. För att få anställas inom skolan utan tidsbegränsning och för att få undervisa ska lärarlegitimationen i regel krävas. Lärare som vill ha legitimationen måste ha en lärarexamen medan förskollärare ska ha en förskollärarexamen, eller motsvarande äldre examen. Endast legitimerade lärare ska, med få undantag, självständigt kunna sätta betyg. En lärare som inte är legitimerad ska sätta betyg tillsammans med en legitimerad lärare. Nyexaminerade läraren och förskolläraren ska dessutom få en introduktionsperiod på minst ett år innan de kan legitimeras. Om lärare vidareutbildar sig kan legitimationen kompletteras. Går förskollärare kompletterande kurser och blir lärare kan de i stället få en lärarlegitimation utöver sin tidigare förskollärarlegitimation. Ett nytt karriärsteg, lektor, införs också för lärare och förskollärare. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2011 och kommer kunna användas fullt ut den 1 juli 2012.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 6
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:UbU5 (pdf, 1230 kB) Webb-tv debatt om förslag: Legitimation för lärare och förskollärare

Betänkande 2010/11:UbU6

I dag omfattar arbetsmiljölagen grund- och gymnasieskolor men inte förskolor och fritidshem. Men en statlig utredning har visat att det behövs förbättringar av både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön i förskolor och på fritidshem. Utredningen lämnade däremot inte några konkreta förslag till förändringar. Därför ber riksdagen regeringen att återkomma med förslag om hur arbetsmiljön för barn och elever i förskolor och på fritidshem ska förbättras. I övrigt säger riksdagen nej till de motioner från allmänna motionstiden 2010 som lämnats in om förskolor och fritidshem. Motionerna tar bland annat upp sänkta avgiftsnivåer, vårdnadsbidragets effekter och undervisning i särskilda ämnen. Andra motioner tar upp barnomsorg på obekväm arbetstid och fortbildning för personalen i förskolan.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 9
Justering: 2011-02-03 Debatt: 2011-03-02 Beslut: 2011-03-02

Betänkande 2010/11:UbU6 (pdf, 132 kB) Webb-tv debatt om förslag: Förskolan m.m.

Betänkande 2010/11:UbU3

Betyg kommer att införas från årskurs 6. Beslutet innebär i huvudsak att: Elever i grundskolan och sameskolan får betyg vid varje terminsslut från sjätte klass i alla ämnen utom språkval. Det samma gäller grundsärskolan, när betyg sätts. I specialskolan sätts betyg från höstterminen i årskurs 7. I ämnet språkval ska betyg sättas från höstterminen i årskurs 7 i grundskolan och från höstterminen årskurs 8 i specialskolan. Rektorn får bestämma om det ska sättas ett sammanfattande betyg för samhällsorienterande och naturorienterande ämnen (SO och NO) i årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och i årskurs 7 i specialskolan. Riksdagen har sedan tidigare beslutat om den nya sexgradiga betygsskalan. Betygsstegen har beteckningarna A, B, C, D, E och F. A-E står för godkända resultat medan F innebär ett icke godkänt resultat. Om elever har så hög frånvaro i ett ämne att deras insats inte kan bedömas ska detta markeras med ett streck. Betyget F ska inte användas i särskolan. Nationella kunskapskrav ska finnas för betygsstegen A, C och E. Riksdagen säger ja till regeringens förslag. Men riksdagen vill att det utarbetas en tydlig handledning om hur skolorna ska använda betygsstegen B och D. Utformningen av kunskapskraven bör också utvärderas av regeringen två år efter att den nya betygsskalan trätt i kraft. Regeringen ska sedan återkomma till riksdagen med en redovisning av utvärderingen. Den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2011 och kan användas för första gången på utbildningar som startar höstterminen 2012.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 6
Justering: 2010-11-30 Debatt: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-21

Betänkande 2010/11:UbU3 (pdf, 473 kB) Webb-tv debatt om förslag: Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m.

Proposition 2010/11:38

Regeringens proposition 2010/11:38 Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning Prop. och innovation hållbar energi 2010/11:38 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 november 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte


Utskottsberedning: 2010/11:UbU13
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,

Proposition 2010/11:38 (pdf, 148 kB)

Betänkande 2010/11:UbU2

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen för 2011 om knappt 23,5 miljarder kronor till studiestöd. Det är 634 miljoner mindre än förra året. Mest pengar inom utgiftsområdet går till studiemedel (drygt 14 miljarder) och studiemedelsräntor (drygt 5,1 miljarder). Riksdagen sa också ja till ändringar i studiestödslagen. Ändringarna innebär bland annat att studiemedlet för studerande som läser heltid höjs med 498 kronor per studiemånad från den 1 juli 2011. Dessutom ska arbetslösa ungdomar i åldrarna 20-24 år som saknar fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning tillfälligt kunna få den högre bidragsnivån inom studiemedlet. Studiemedlet omfattar i dag två bidragsnivåer, en generell och en högre nivå. Den högre bidragsnivån har tidigare enbart kunnat ges till studerande över 25 år för studier på grundskole- och gymnasienivå. Men från den 1 januari 2011 kan den högre bidragsnivån ges till 20-24 åringarna för studier som påbörjas under 2011. Bidraget kan mottas högst tre år tills ett slutbetyg på antingen grundskole- eller gymnasienivå ges. Ambitionen är att rekrytera personer med kort tidigare utbildning till studier och därmed stärka deras ställning i arbets- och samhällsliv.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-12-07 Debatt: 2010-12-20 Beslut: 2010-12-21

Betänkande 2010/11:UbU2 (pdf, 266 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 15 Studiestöd

Betänkande 2010/11:UbU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om 54,5 miljarder kronor till utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning för 2011. Regeringen föreslår en rad särskilda insatser. Till exempel: Lärarpaket med bland annat fortsatt lärarlyft och vidareutbildning av obehöriga lärare. Satsning på lärlingsutbildning. Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2010-12-02 Debatt: 2010-12-15 Beslut: 2010-12-16

Betänkande 2010/11:UbU1 (pdf, 519 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Betänkande 2010/11:UbU4

Dansarutbildningen ska bli mer konkurrenskraftig och eleverna ska bli mer attraktiva på arbetsmarkanden. Både den förberedande dansarutbildning i grundskolans årskurs fyra till nio och yrkesdansarutbildningen i gymnasiet kommer att styras av särskilda bestämmelser som delvis avviker från skollagen. Bland annat ska skolans rektor inför ett nytt läsår kunna bestämma att en elev måste hoppa av yrkesdansarutbildningen ifall rektorn anser att eleven inte har de förutsättningar som krävs. Antagningen till utbildningen ska skötas av ett särskilt organ inom Skolverket. Syftet är att skapa en elitutbildning med höga krav på kvalitet.

Förslagspunkter: 2 Reservationer: 1
Justering: 2010-11-25 Debatt: 2010-12-08 Beslut: 2010-12-08

Betänkande 2010/11:UbU4 (pdf, 217 kB) Webb-tv debatt om förslag: En ny dansarutbildning m.m.

Motion 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg MP med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare MP006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare och begär i stället att regeringen återkommer till riksdagen


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub7 av Jabar Amin och Peter Rådberg (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. V med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att examen från lärarutbildning ska ge


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (5 yrkanden): 5 avslag

Motion 2010/11:Ub6 av Rossana Dinamarca m.fl. (V) (doc, 58 kB)

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare sd191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med ett omarbetat förslag där möjligheterna


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub5 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 49 kB)

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av prop. 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare S37120 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legitimation för lärare och förskollärare. Motivering Att alla


Utskottsberedning: 2010/11:UbU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub4 av Mikael Damberg m.fl. (S) (doc, 53 kB)

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. MP Rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid MP1102 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Dagens samhälle och dagens arbetsmarknad


Utskottsberedning: 2010/11:UbU6
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub489 av Jabar Amin m.fl. (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson MP Fysisk aktivitet i skolan MP2219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer fysisk aktivitet i skolan. Motivering Den svenska skolan har näst efter Irland minst schemalagd


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub488 av Ulf Holm och Gunvor G Ericson (MP) (doc, 50 kB)

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson S Adoptivföräldrars rättigheter s3023 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att ge adoptivföräldrar samma rättigheter som andra föräldrar. Motivering 2030 familjer


Utskottsberedning: 2010/11:UbU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub479 av Lennart Axelsson (S) (doc, 47 kB)

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. MP Inrättande av tvärvetenskaplig gymnasieutbildning MP3207 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det bör inrättas en tvärvetenskaplig inriktning i gymnasieskolan. Motivering Hög kvalitet


Utskottsberedning: 2010/11:UbU8
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub473 av Peter Rådberg m.fl. (MP) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. SD Statligt huvudmannaskap för skolan sd190 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att svensk grundskola, gymnasieskola och komvux bör få ett statligt huvudmannaskap. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU7
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub471 av Richard Jomshof m.fl. (SD) (doc, 51 kB)

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Universitetsstatus till Södertörns högskola m1738 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utredning för att säkerställa kvaliteten i Sveriges lärosäten. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2010/11:Ub470 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 52 kB)

Motion 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Försäkringsmedicin i läkarutbildningen m1739 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om undervisning i försäkringsmedicin i läkarutbildningen. Motivering Läkare har en viktig roll


Utskottsberedning: 2010/11:UbU11
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2010/11:Ub469 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 48 kB)