Dokument & lagar (166 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 7 mars. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes behandling af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande anslagen till landtförsvaret. Dervid förekom först i ordningen Punkten 20, som bifölls.

1894-07-01

Riksdagens protokoll 1894:15 (pdf, 2053 kB)

Proposition 1894:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1894, N:o 116. RIKSSTAT ÅR 1895. Bih. till Jtiksd. Prat. 18.94. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. öfverskott å statsregleringarna för föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 19,416,000:Bevillningar 74,973,000:Riksbankens vinst för år 1893

1894-05-12

Proposition 1894:riksstat (pdf, 2492 kB)

Riksdagens protokoll 1894:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. Nso 48. Lördagen den 5 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. so ji r. ii.f,r i. Justerades protokollet för den 28 nästlidne april. ii fri 7 l 2. Herr talmannen lät uppläsa följande honom tillhandakomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:48 (pdf, 3255 kB)

Riksdagens protokoll 1894:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 38. Lördagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde bl. 7 e. m. Upplästes och godkändes Riksdagens kanslis förslag till paragrafer i riksdagsbeslutet: n:o 8, angående ansvarsfrihet för fullmägtige i riksbanken n:o 9, angående val af fullmägtige i riksbanken och riksgäldskontoret

1894-05-01

Riksdagens protokoll 1894:38 (pdf, 1605 kB)

Riksdagens protokoll 1894:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. 1. Anmäldes och godkändes statsutskottets nedannämnda förslag till Riksdagens skrifvelser till Konungen, nemligen: n.o 27, angående regleringen af utgifterna under riksstatens första hufvudtitel n:o 29, angående regleringen af utgifterna

1894-04-28

Riksdagens protokoll 1894:44 (pdf, 3438 kB)

Proposition 1894:70

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7Q. 1 N:o 70. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till utgiftsstater för telegrafverket för år 1895 gifven Stockholms slott den 20 april 1894. Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t, som förutsätter,

1894-04-20

Proposition 1894:70 (pdf, 505 kB)

Proposition 1894:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1894 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1894. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 30 november 1893. N:o 2, med förslag till ny förordning angående mantalsskrifning. N:o 3, med förslag till förordning angående husbondes eller arbetsgivares

1894-04-20

Proposition 1894:fört (pdf, 468 kB)

Riksdagens protokoll 1894:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 22. Onsdagen den 11 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 och 4 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr brukspatron Ernst Nisser är tills vidare af sjukdom hindrad

1894-04-09

Riksdagens protokoll 1894:22 (pdf, 2693 kB)

Riksdagens protokoll 1894:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 26. Fredagen den 6 april. Kl. Va 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästlidne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr A. Aulin är på grund af sjukdom angina tonsillaris förhindrad lemna sin bostad, intygas

1894-04-06

Riksdagens protokoll 1894:26 (pdf, 3234 kB)

Proposition 1894:69

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 69. 1 N:o 69. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghållningsbesvärets utgörande på landet den 23 oktober 1891 gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af bilagda

1894-04-06

Proposition 1894:69 (pdf, 430 kB)

Proposition 1894:68

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition No 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från indragna militiebostället Hårig n:o 1 i Stockholms län gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1894-04-06

Proposition 1894:68 (pdf, 306 kB)

Proposition 1894:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pensioner och gratifikationer till underbefäl och arbetare vid statens jernvägsbyggnader gifven Stockholms slott den 6 april 1894. Under åberopande af närlagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1894-04-06

Proposition 1894:67 (pdf, 1054 kB)

Riksdagens protokoll 1894:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Första Kammaren. N:o 20. Onsdagen den 4 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes till en början af herr vice talmannen. Föredrogs å nyo och företogs paragrafvis till afgörande statsutskottets den 31 sistlidne mars och under gårdagen bordlagda utlåtande n:o

1894-04-05

Riksdagens protokoll 1894:20 (pdf, 2259 kB)

Riksdagens protokoll 1894:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 4 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Upplästes och lades till handlingarna följande till kammaren ankomna utslag: Kong Majrts utslag på de besvär, dels nämndemannen And. P. Larsson i Ärebolet, förre nämndemannen Aug.

1894-04-02

Riksdagens protokoll 1894:25 (pdf, 2234 kB)

Proposition 1894:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. T N:o 66. Kongl. Ma,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af förra militiebostället 1 x/04 mantal Öjeby n:o 1 1eller Gran i Norrbottens län gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I underdånig skrifvelse den 26 sistlidne januari liar domänstyrelsen gjort

1894-03-28

Proposition 1894:66 (pdf, 504 kB)

Proposition 1894:65

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 65. 1 N:o 65. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1894-03-28

Proposition 1894:65 (pdf, 274 kB)

Proposition 1894:63

16 Kong1. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. N:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag för krig skof rätten gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att i riksstaten för år 1895 under andra

1894-03-28

Proposition 1894:63 (pdf, 247 kB)

Proposition 1894:62

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 62. 11 i N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anslag till förvärfvande för statens samlingar af vissa föremål ur konstsamlinqen å Finsponq gifven Stockholms slott den 28 Mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1894-03-28

Proposition 1894:62 (pdf, 363 kB)

Proposition 1894:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 1 N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Köping af vissa delar utaf kronolägenheten Köping.sön n:o 1 gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. I Under åberopande af hvad bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden

1894-03-28

Proposition 1894:60 (pdf, 352 kB)

Proposition 1894:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition K:o 55. 1 N:o 55. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande till krigsskolan å Karlberg af dervarande värdshus- och marketenteribyggnad gifven Stockholms slott den 28 mars 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1894-03-28

Proposition 1894:55 (pdf, 404 kB)