Dokument & lagar (67 träffar)

Proposition 1891:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 64. 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m.gif■ven Stockholms slott den 1 maj 1891. v Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta

1891-05-01

Proposition 1891:64 (pdf, 826 kB)

Proposition 1891:63

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 1 tf:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 10 april 1891. Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

1891-04-10

Proposition 1891:63 (pdf, 942 kB)

Proposition 1891:62

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 62. 1 N:o 62. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillägg till 7 i kongl. förordningen angående stänipelafgiften den 5 september 1890 gifven Stockholms slott den 10 april 1891- Under åberopande af bifogade statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för den

1891-04-10

Proposition 1891:62 (pdf, 1039 kB)

Proposition 1891:61

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 4 X:o 61. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Sedan, på sätt bifogade statsrådsprotokoll

1891-04-02

Proposition 1891:61 (pdf, 568 kB)

Proposition 1891:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 9 N:o HO. KongMaf.ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostatlet Neder Kjellsby med Kyrkotegen i Göteborgs och Bohus län:gifven Stockholms slott den 20 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1891-03-20

Proposition 1891:60 (pdf, 291 kB)

Proposition 1891:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 5 N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från kronoegendomen Stora Kungsladugården n:o 1 om 8 mantal af Södermanlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1891-03-13

Proposition 1891:59 (pdf, 261 kB)

Proposition 1891:58

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jordafsöndring från förra militiebostället n:o 2 Söndraby i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:58 (pdf, 269 kB)

Proposition 1891:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 5 c N:o 57. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående särskild föryttring af lägenheter från kr ono eg endomar, som försäljas gifven Stockholms slott den 10 April 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden. för denna dag, vill Kongl.

1891-04-10

Proposition 1891:57 (pdf, 2231 kB)

Proposition 1891:56

Rongl. Maj ds Nåd. Proposition No 56. 1 H:o 56. Kongl. Maf.ts nådiga proposition till Riksdagen i fråga om reglering af bergslagernas jernvägsaktiebolags obligationsskuld gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Med anledning af en utaf styrelsen för bergslagernas jernvägsaktiebolag å bolagets vägnar i underdånighet

1891-04-02

Proposition 1891:56 (pdf, 907 kB)

Proposition 1891:55

12 Kongl. Maj:ts Nåd, Proposition N:o 55. N:o 55. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, i fråga om ändringar i nådiga kungörelsen den 11 maj 1883 angående vilkor en för tidningars och tidskrifters postbefordran gifven Stockholms slott den 13 mars 1891- Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden

1891-01-01

Proposition 1891:55 (pdf, 863 kB)

Proposition 1891:54

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 84. 1 N:o 54. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godtgörelse till fanjunkaren vid kongl. Vestgöta-Dals regemente Oscar Theodor Bäfverfeldt och hans maka Maria Fernanda Benediöta Bäfverfeldt, född Nielsen, för den förlust de, genom förre svenske och norske generalkonsuln

1891-03-13

Proposition 1891:54 (pdf, 720 kB)

Proposition 1891:53

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 53. 1 N:o 53. KongMaj:ts nådigå proposition till Riksdagen, angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed

1891-03-13

Proposition 1891:53 (pdf, 635 kB)

Proposition 1891:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 52. 1 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående en väganläggning mellan Wistträsk oeh Glömmer sträsk gifven Stockholms slott den 20 Mars 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1891-03-20

Proposition 1891:52 (pdf, 1103 kB)

Proposition 1891:51

KongMaj:ts Nåd. Proposition No 51. 1 N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse aj 3 och 22 af förordningen angående patent gifven Stockholms slott den 20 Mars 1891. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed inhemta Riksdagens

1891-01-01

Proposition 1891:51 (pdf, 1729 kB)

Proposition 1891:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 J-rt bifiid i ftJu mouod 10 1lh Juni j äiäb fblbla nohulnogill mitt T.ilrinv xrrtihfirn munn:in I f il i i r 0 j v N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af odlingslägenheter å kronoparker i Norrbottens län gifven Stockholms slott den

1891-03-13

Proposition 1891:50 (pdf, 1621 kB)

Proposition 1891:49

Kong Maj ds Nåd. Proposition N:o 49. 1 N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Mariefred af viss Gripsholms kungsladugård tillhörig mark:gifven Stockholms slott den 23 januari 1891. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-23

Proposition 1891:49 (pdf, 410 kB)

Proposition 1891:48

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 48. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af en med staden Göteborg träffad öfverenskommelse i fråga om dess inqvarteringsskyldighet, äfvensom rörande anslag till ett nytt kasernetablissement derstädes, m. m.gifven Stockholms slott den 13 mars

1891-03-13

Proposition 1891:48 (pdf, 1883 kB)

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:47 (pdf, 327 kB)

Proposition 1891:46

KotigMaj:ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller ammunition i vissa delar af Afrika gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

1891-03-13

Proposition 1891:46 (pdf, 2204 kB)

Proposition 1891:45

10 KongMaj:ts Nåd. Proposition No 45. ST:o 45. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:45 (pdf, 498 kB)
Paginering