Dokument & lagar (66 träffar)

Proposition 1891:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition No 44. 1 JT:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 handelshalken gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med. öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-03-13

Proposition 1891:44 (pdf, 516 kB)

Proposition 1891:43

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 43. 1 N:o 4,3. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 3, 14, 101, 105, 110, 129 och 136 i Kongl. Muffs förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866 gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande

1891-03-13

Proposition 1891:43 (pdf, 1131 kB)

Proposition 1891:42

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj ds näcliga proposition till Riksdagen angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-31

Proposition 1891:42 (pdf, 625 kB)

Proposition 1891:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik gifven Stockholms slott den 13 Mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:41 (pdf, 1562 kB)

Proposition 1891:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förord-ningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Med åberopande af livad bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden innehåller,

1891-03-14

Proposition 1891:40 (pdf, 661 kB)

Proposition 1891:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förhöjning i det under riksstatens femte hufvudtitel uppförda anslag till lindring i rustnings- och rotering sbesvären gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver

1891-03-14

Proposition 1891:39 (pdf, 209 kB)

Proposition 1891:38

KongMaj:ts Proposition N:o 38. 1 t N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående höjning i det under fjerde hufvudtiteln uppförda anslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären rn. m.Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter särskilda nådiga

1891-03-14

Proposition 1891:38 (pdf, 540 kB)

Proposition 1891:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 37. 7 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beräkning af viss andel af öfverskottet å 1890 års statsreglering såsom tillgång vid statsreglering en för dr 1892 gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden

1891-03-14

Proposition 1891:37 (pdf, 1978 kB)

Proposition 1891:36

6 Kongl. Maj:ts Råd. Proposition N:o 36. N:o 36. Kongl. Maj:ts nådigo. proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af fr älseeg endomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1891-03-14

Proposition 1891:36 (pdf, 107 kB)

Proposition 1891:35

4 Kongl. Majts Nåd. Proposition 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kong.Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1891-03-14

Proposition 1891:35 (pdf, 171 kB)

Proposition 1891:34

Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående dels ändring i vissa delar af

1891-03-14

Proposition 1891:34 (pdf, 223 kB)

Proposition 1891:33

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ett

1891-03-14

Proposition 1891:33 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32. 6 a N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående höjning i anslaget till beväringsmanskapets vapenöfningar m. in.gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll vill Kong.Maj:t föreslå Riksdagen att, under förutsättning

1891-03-14

Proposition 1891:32 (pdf, 269 kB)

Proposition 1891:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition. Ko 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag,

1891-03-14

Proposition 1891:31 (pdf, 5895 kB)

Proposition 1891:30

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 30. N:0 30. K orig l. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Eslöfs köping af eu del af militiebostället 78 mantal Eslöf n:o 13 samt 2/3 mantal Eslöf n:is 15 och 17 i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län gifven Stockholms slott den 31 januari 1891.

1891-01-31

Proposition 1891:30 (pdf, 688 kB)

Proposition 1891:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 9 N:o 29. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående låneunderstöd för anläggning af jernväg mellan Hernösand och Sollefteå gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1891-01-31

Proposition 1891:29 (pdf, 611 kB)

Proposition 1891:28

4 KongMaj.is Nåd. Proposition N:o 28. N:o 28. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående pensioner åt föreståndaren för landtbruksinstitutet vid Ultuna F. G. Morström och föreståndaren för institutets agrikulturkemiska försöksanstalt in. m. 11. A. von Post gifven Stockholms slott den 23 januari 1891.

1891-01-23

Proposition 1891:28 (pdf, 332 kB)

Proposition 1891:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 27,1 N:o 27. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående pen-sion å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. landshöfding en H. G. TF Gyllenrams dotter Beata Lovisa Gustaf va Gyllenram gifven Stockholms slott den 23 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag

1891-01-23

Proposition 1891:27 (pdf, 260 kB)

Proposition 1891:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående omförande till af besparingar å anslaget till blesserade öfver- och underofficeraregifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden

1891-01-31

Proposition 1891:26 (pdf, 325 kB)

Proposition 1891:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af medel till en riksförsäkringsanstalt och till sjukkasseväsendets befrämjande gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kongl.

1891-01-31

Proposition 1891:25 (pdf, 666 kB)