Dokument & lagar (66 träffar)

Proposition 1891:24

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 24. 1 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om sjukkassor gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen att antaga närlagda förslag

1891-01-31

Proposition 1891:24 (pdf, 1619 kB)

Proposition 1891:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om försäkring för olycksfall i arbete gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade i Statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen

1891-01-31

Proposition 1891:23 (pdf, 4693 kB)

Proposition 1891:22

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22. 21 N:o 22. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 4 handelsbalken gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-01-31

Proposition 1891:22 (pdf, 434 kB)

Proposition 1891:21

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 21. 11 N:o 21. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 104, 106 och 113 konkurslagen den 18 september 1862 gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll,

1891-01-31

Proposition 1891:21 (pdf, 543 kB)

Proposition 1891:20

Kongl. Moj:ts Nåd. Proposition N:o 20. 1 N:o 20. Kongl. Majds näcliga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om hvad i vissa fall bör iakttagas, då byggnad uppförts utöfver tomtgräns gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll,

1891-01-31

Proposition 1891:20 (pdf, 543 kB)

Proposition 1891:19

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition No 19. 7 ST:o 19. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, i fråga om ändringar i nådiga förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883 gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill

1891-01-31

Proposition 1891:19 (pdf, 628 kB)

Proposition 1891:18

Kongl. Mäj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 1 3T:o 18. KongMaj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsättande af räntebärande obligationer till nominélt belopp af tre millioner kronor till garantifond för aktiebolaget sågverksegarnes garantiförening gifven Stockholms slott den 23 januari 1891. Sedan 1881 års

1891-01-23

Proposition 1891:18 (pdf, 441 kB)

Proposition 1891:17

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 17. 9 N:o 17. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående delaktighet för lärarne vid gymnastiska centralinstitutet i lärarnes vid elementarläroverken enke- och pupillkassa gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Med anledningaf en af öfverlärare och lärare vid

1891-01-01

Proposition 1891:17 (pdf, 387 kB)

Proposition 1891:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 1 K:o 16. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dödande af en till säkerhet för statens fordran lios Gotlands jernvägsaktiébolag uti bolagets jernväg meddelad inteckning gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll

1891-01-01

Proposition 1891:16 (pdf, 515 kB)

Proposition 1891:15

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 15. ST:o 15. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af åtskilliga mindre kronoegendomar med mera gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1891-01-31

Proposition 1891:15 (pdf, 818 kB)

Proposition 1891:14

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. M:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 5 i den emellan Sverige och Norge upprättade riksakt gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade protokoll öfver justitiedepartementsärenden, förda i sammansatt

1891-01-22

Proposition 1891:14 (pdf, 1418 kB)

Proposition 1891:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen gifven Stockholms slott den 31 januari 1891- Med öfverlemnande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig

1891-01-31

Proposition 1891:13 (pdf, 313 kB)

Proposition 1891:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 1 N:o 12. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående disposition af en del af indragna fanjunkarebostället 1 mantal Refvinge n:is 3 och 10 i Malmöhus lön:gifven Stockholms slott den 31 december 1890. Med bifall till eu af Kongl. Maj:t i ämnet aflåten nådig proposition

1891-01-01

Proposition 1891:12 (pdf, 443 kB)

Skrivelse 1891:11

20 Kongl. Maj:ts Nåd Skrifvelse N:o 11. N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lagförklaring gifven Stockholms slott den 14 januari 1891. Då nedannämnda af senast församlade Riksdag beslutade lagförklaring, öfver hvilken Kongl. Maj:t ej kunnat fatta


Utskottsberedning:

Skrivelse 1891:11 (pdf, 230 kB)

Proposition 1891:10

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 1 N:o 10. K orig l. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 10 kap. 1 rättegångsbalken gifven Stockholms slott den 14 januari 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-01-01

Proposition 1891:10 (pdf, 1049 kB)

Proposition 1891:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 9. 1 ur.9. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Kongs Norrby kungsgård i Östergötlands län gifven Stockholms slott den 5 december 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1891-01-01

Proposition 1891:9 (pdf, 320 kB)

Proposition 1891:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. 19 N:o 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående efterskänkande af viss del af kronans rätt till danaarf efter arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga gifven Stockholms slott den 19 december 1890. Arbetaren Karsten Ekberg från Hessleberga i Lyngby socken af

1891-01-01

Proposition 1891:8 (pdf, 307 kB)

Proposition 1891:7

12 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition No 7. N:o 7. Kongl Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående disposition af en del byggnader och jord, tillhörande förra häradsbostället mantal Hammenhög n:o 31 i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 12 december 1890. Enligt ett af Kong.Maj:ts befallningshafvande i

1891-01-01

Proposition 1891:7 (pdf, 511 kB)

Proposition 1891:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 9 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms. slott den 5 december 1890. Under åberopande af hvad bilägga utdrag af protokollet öfver civilåfenden för denna dag innehåller, vill

1891-01-01

Proposition 1891:6 (pdf, 251 kB)

Proposition 1891:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 5 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående användandet af militieboställsfondens uppkomna återstående behållning gifven Stockholms slott den 14 november 1890. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1891-01-01

Proposition 1891:5 (pdf, 280 kB)