Dokument & lagar (66 träffar)

Proposition 1891:4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 4. 1 N:o 4. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående gränsreglering mellan Carl Gustafs stads gevärsfaktori och Eskilstuna stad gifven Stockholms slott den 7 november 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1891-01-01

Proposition 1891:4 (pdf, 292 kB)

Proposition 1891:3

N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till sjölag, lag, innefattande vissa bestämmelser angående sjöfynd, lag angående ändring af 2, 5 och 7 17 kap. Handelsbalken, lag angående ändring af 71, 73, 89, 90, 117, 118 och 119 Utsökningslagen samt lag angående ändring af 13, 51, 54 och 90 Konkur

1891-01-23

Proposition 1891:3 (pdf, 10912 kB)

Skrivelse 1891:2

1 Kongl. Maj.ts Nådiga Skrifvelse N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 17 januari 1891. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1891:2 (pdf, 165 kB)

Proposition 1891:1

Kongl. Majits nåd. profn:o om statsverket 1891. i KONGL. MAJ:TS NÅDIGA P R O P O SITIO N TILL Hiksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1891. Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1891-01-01

Proposition 1891:1 (pdf, 17633 kB)

Proposition 1891:fört

i Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1891. Den 14 januari 1891. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 17 januari 1891. N:o 2, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer

1891-05-01

Proposition 1891:fört (pdf, 497 kB)

Proposition 1891:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1891. N:o 108. RIKSSTAT FÖR ÅR 1892. Bill. till lliksd. Prot. 1891. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarne för år 1889 och föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.Bevillningar.Af riksbankens vinst

1891-05-15

Proposition 1891:riksstat (pdf, 2346 kB)