Dokument & lagar (156 träffar)

Riksdagens protokoll 1891:51

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 51. Lördagen den 9 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 innevarande maj. 2. Sedan Riksdagens båda kamrar godkänt de uti bevillningsutskottets memorial n:o 17 föreslagna voteringspropositioner rörande två frågor, deri kamrarne fattat stridiga beslut, och

1891-05-10

Riksdagens protokoll 1891:51 (pdf, 5057 kB)

Riksdagens protokoll 1891:50

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 50. Fredagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. 1 ortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Vid föredragning till en början af bevillningsutskottets betänkande n:o 19, i anledning af väck motion om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag om införande

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:50 (pdf, 1199 kB)

Riksdagens protokoll 1891:49

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891, Andra Kammaren. N:o 49. Fredagen den 8 maj. Kl. 1 e. m. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 5 b, 6 a 63 64 65, 66 och 67 bevillningsutskottets betänkanden:is 20, 21 och 22 samt lagutskottets utlåtanden n:is 44, 45 och 46. 2. Till afgörande

1891-05-08

Riksdagens protokoll 1891:49 (pdf, 1757 kB)

Riksdagens protokoll 1891:48

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Ändra Kammaren. N:e48. Onsdagen den 6 maj. KL 7 e. m. I Herr talmannen tillkännagaf, att, enligt mellan herrar talmän i sådant afseende träffad öfverenskommelse, gemensamma omröstningar öfver de voteringspropositioner, som redan blifvit eller derförinnan kunde varda af båda kamrarne godkända,

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:48 (pdf, 3153 kB)

Riksdagens protokoll 1891:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 47. Onsdagen den 6 Maj. Kl. 11 f. m. I anseende till sjukdomsförfall för sekreteraren fördes, på an- modan af herr talmanen, protokollet vid dagens sammanträde af untecknad. I Justerades protokollet för den 29 nästlidne april. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången:

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:47 (pdf, 2907 kB)

Riksdagens protokoll 1891:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 46. Tisdagen den 5 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 28 nästförflutna april. 2. Föredrogoä och bordlädes för andra gången: lagutskottets utlåtande n:o 43 samt särskilda utskottets n:o 2 utlåtanden n:is 3 och 4. 5 3. Herr talmannen anmälde till fortsatt föredragning

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:46 (pdf, 2719 kB)

Riksdagens protokoll 1891:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 45. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1. Ang. ändring i vissa delar Fortsattes öfverläggningen angående det i 3:e punkten af af vämpligtslagutskottets utlåtande n:o 41 omförmälda förslag till ändringar i v9T vissa delar af värnpligtslagen och lemnades dervid, enligt förut

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:45 (pdf, 4190 kB)

Riksdagens protokoll 1891:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 4 Maj. Kl. il f. m. Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2. Efter föredragning af Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m. hänvisades densamma

1891-05-11

Riksdagens protokoll 1891:44 (pdf, 3522 kB)

Riksdagens protokoll 1891:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 43. Lördagen den 2 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Föredrogs till en början sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4, i anledning af särskilda rörande folkskolelärarepersonalens aflöningsförhållanden väckta motioner. I

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:43 (pdf, 1986 kB)

Riksdagens protokoll 1891:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren N:o 42 Lördagen den 2 maj. Kl. n f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 24 och 25 mästlidne april förda protokoll. 2- Föredrogos och bordlädes för andra gången: lagutskottets utlåtanden n:o 37, 38, 39 och 40 samt Andra Kammarens andra tillfälliga utskotts utlåtande

1891-01-10

Riksdagens protokoll 1891:42 (pdf, 2952 kB)

Riksdagens protokoll 1891:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o4l. Torsdagen den 30 april. Kl. 7 e. m. 1. Fortsattes föredragningen af det i särskilda utskottets utlåtande Ang. förslag n:o 1 framlagda förslag till sjölag. till sjölag m. m. 2 och 3. Fort3-Godkändes. I fråga om 4 anförde: Herr Lundberg:Utskottet bär tillstyrkt, att från

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:41 (pdf, 1337 kB)

Riksdagens protokoll 1891:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 40. Torsdagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 23 denne.2. err talmannen tillkäunagaf, att herr E. Svensson från Karlskrona låtit anmäla, det han åtsjukdom vore förhindrad att bevista dagens sammanträde. 3. Föredrogs och lades till handlingarna

1891-04-29

Riksdagens protokoll 1891:40 (pdf, 3424 kB)

Riksdagens protokoll 1891:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 39. Onsdagen den 29 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Dervid förekom till en början bevillningsutskottets betänkande n:o 11, angående vilkoren för tillverkning af bränvin. I eu inom Andra Kammaren af herr Sven Nilsson väckt motion,

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:39 (pdf, 2495 kB)

Riksdagens protokoll 1891:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. 1- Till kammaren både inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Andra Kammaren herr apothekaren Carl Falk sedan nästlidne lördags förmiddag lidit af ett anfall af Angina pectoris, som tills vidare förhindrar honom

1891-04-27

Riksdagens protokoll 1891:38 (pdf, 3023 kB)

Riksdagens protokoll 1891:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren. N:o 37. Lördagen den 25 april. Kl. 7 e. ro. 1. Fortsattes behandlingen af lagutskottets utlåtande, n:o 31, i anled- ning af väckta motioner om ordnandet af väghållningsbesväret på landet, det af väghåll x mngsoesmret 79 i utskottets lagförslag godkändes. Forts.För 10 hade

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:37 (pdf, 2423 kB)

Riksdagens protokoll 1891:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 37. Söndagen den 10 maj. Kammaren sammanträdde kl. 2,so e. m. Anmäldes och bordlädes bevillningsutskottets memorial: n:o 28, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i afseende å utskottets betänkande n:o 14, i hvad det rörer Kongl. Maj:ts proposition n:ö 35 om ändring

1891-05-10

Riksdagens protokoll 1891:37 (pdf, 1931 kB)

Riksdagens protokoll 1891:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 9 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. På begäran af herr Reuterswärd beviljades honom ledighet från riksdagsgöromålen under åtta dagar från den 13 i denna månad. Upplästes ett inkommet läkarebetyg af följande lydelse: Herr baron Sten Leijonhufvud är

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:36 (pdf, 3926 kB)

Riksdagens protokoll 1891:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Ändra Kammaren. N:o 36, Lördagen den 25 april. Kl. 11 f. m. Justerades det i kammarens sammanträde den 18 innevarande april förda protokoll. 2. Herr talmannen tillkännagaf, under åberopande af i sådant afseende mellan herrar talmän träffad öfverenskommelse, att gemensamma omröstningar öfver

1891-04-24

Riksdagens protokoll 1891:36 (pdf, 3500 kB)

Riksdagens protokoll 1891:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Andra Kammaren. N:o 35. Fredagen den 24 april. Kl. 7 e. m. I Justerades protokollet för den 17 innevarande april. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången Andra Kammarens tredje tillfälliga utskotts utlåtanden n:is 16 och 16 a. 3. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes:

1891-04-23

Riksdagens protokoll 1891:35 (pdf, 3144 kB)

Riksdagens protokoll 1891:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 35. Fredagen den 8 maj. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 1 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 61, till Konungen, i anledning af

1891-01-01

Riksdagens protokoll 1891:35 (pdf, 1878 kB)