Dokument & lagar (66 träffar)

Proposition 1891:1

Kongl. Majits nåd. profn:o om statsverket 1891. i KONGL. MAJ:TS NÅDIGA P R O P O SITIO N TILL Hiksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1891. Jemlikt grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1891-01-01

Proposition 1891:1 (pdf, 17633 kB)

Proposition 1891:64

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 64. 1 N:o 64. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbud för barn att nattetid idka viss försäljning m. m.gif■ven Stockholms slott den 1 maj 1891. v Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed inhemta

1891-05-01

Proposition 1891:64 (pdf, 826 kB)

Proposition 1891:63

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 63. 1 tf:o 63. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag af ett område af Engélholms vestra kr omplantering i Kristianstads län gifven Stockholms slott den 10 april 1891. Med anledning af en utaf Helsingborgs sockerfabriksaktiebolag

1891-04-10

Proposition 1891:63 (pdf, 942 kB)

Proposition 1891:61

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 61. 1 4 X:o 61. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af uppgjordt förslag i fråga om uppförande vid Lunds hospital för Malmöhus läns räkning af en vårdanstalt för sinnessjuke gifven Stockholms slott den 2 april 1891. Sedan, på sätt bifogade statsrådsprotokoll

1891-04-02

Proposition 1891:61 (pdf, 568 kB)

Proposition 1891:60

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 60. 9 N:o HO. KongMaf.ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostatlet Neder Kjellsby med Kyrkotegen i Göteborgs och Bohus län:gifven Stockholms slott den 20 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1891-03-20

Proposition 1891:60 (pdf, 291 kB)

Proposition 1891:6

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 9 N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms. slott den 5 december 1890. Under åberopande af hvad bilägga utdrag af protokollet öfver civilåfenden för denna dag innehåller, vill

1891-01-01

Proposition 1891:6 (pdf, 251 kB)

Proposition 1891:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 5 N:o 59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från kronoegendomen Stora Kungsladugården n:o 1 om 8 mantal af Södermanlands län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1891-03-13

Proposition 1891:59 (pdf, 261 kB)

Proposition 1891:5

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. 5 N:o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående användandet af militieboställsfondens uppkomna återstående behållning gifven Stockholms slott den 14 november 1890. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1891-01-01

Proposition 1891:5 (pdf, 280 kB)

Proposition 1891:49

Kong Maj ds Nåd. Proposition N:o 49. 1 N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till staden Mariefred af viss Gripsholms kungsladugård tillhörig mark:gifven Stockholms slott den 23 januari 1891. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-23

Proposition 1891:49 (pdf, 410 kB)

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:47 (pdf, 327 kB)

Proposition 1891:45

10 KongMaj:ts Nåd. Proposition No 45. ST:o 45. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:45 (pdf, 498 kB)

Proposition 1891:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition No 44. 1 JT:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 handelshalken gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med. öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-03-13

Proposition 1891:44 (pdf, 516 kB)

Proposition 1891:42

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj ds näcliga proposition till Riksdagen angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-31

Proposition 1891:42 (pdf, 625 kB)

Proposition 1891:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förord-ningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Med åberopande af livad bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden innehåller,

1891-03-14

Proposition 1891:40 (pdf, 661 kB)

Proposition 1891:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående förhöjning i det under riksstatens femte hufvudtitel uppförda anslag till lindring i rustnings- och rotering sbesvären gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver

1891-03-14

Proposition 1891:39 (pdf, 209 kB)

Proposition 1891:38

KongMaj:ts Proposition N:o 38. 1 t N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående höjning i det under fjerde hufvudtiteln uppförda anslag till lindring i rustnings- och roteringsbesvären rn. m.Gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter särskilda nådiga

1891-03-14

Proposition 1891:38 (pdf, 540 kB)

Proposition 1891:36

6 Kongl. Maj:ts Råd. Proposition N:o 36. N:o 36. Kongl. Maj:ts nådigo. proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 16 Maj 1884 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af fr älseeg endomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1891-03-14

Proposition 1891:36 (pdf, 107 kB)

Proposition 1891:35

4 Kongl. Majts Nåd. Proposition 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 14 September 1883 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kong.Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1891-03-14

Proposition 1891:35 (pdf, 171 kB)

Proposition 1891:34

Kongl. Maj:t Nådiga Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hyllande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Mars 1891. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående dels ändring i vissa delar af

1891-03-14

Proposition 1891:34 (pdf, 223 kB)

Proposition 1891:33

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar i värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ett

1891-03-14

Proposition 1891:33 (pdf, 280 kB)
Paginering