Dokument & lagar (340 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Proposition 1890:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1890. N:o 95. RIKSSTAT ÅR 1891. Bill. till Rilcsd. Prot. 18.90. 10 Samt. 1 Åfd. 2 Band. 1 2 Tillgångar och inkomster. Odisponeradt öfverskott å statsregleringarna för år 1888 och föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster 20,520,000:Bevillningar 67,380,000:Af

1890-05-21

Proposition 1890:riksstat (pdf, 2502 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Proposition 1890:44

Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44. 1 N:o 44. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen gifven Stockholms slott den 2 maj 1890. Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1890-05-02

Proposition 1890:44 (pdf, 837 kB)

Proposition 1890:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1890. Ben 14 januari 1890. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Ben 6 december 1889. N:o 2, angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten och den så kallade Döbelns park i nämnda stad. Ben 13

1890-05-02

Proposition 1890:fört (pdf, 318 kB)

Motion 1890:233 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 233, 1 N:o 233. Af herr vice talmannen Piss Olof Larsson och herr P. 0. Hörnfeldt, om beviljande af statspension åt aflidne generaldirektören Magnus Huss efterlemnade enka. Sverige sörjer i dessa dagar en af sina ädlaste söner. Läkaren, vetenskapsmannen, fosterlands- och menniskovännen Magnus

1890-04-30

Motion 1890:233 Andra kammaren (pdf, 145 kB)

Motion 1890:53 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 53, 3 N:o 53. Af herr Wieselgrcn, angående pension för enkan efter f. d. generaldirektören M. Huss. Sverige sörjer i dessa dagar en af sina ädlaste söner. Läkaren, vetenskapsmannen, fosterlands- och menniskovännen Magnus Huss har efter ett långt, välsignelserikt lif gått till hvila. Allas

1890-04-30

Motion 1890:53 Första kammaren (pdf, 155 kB)

Motion 1890:52 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 52. 1 N:o 52. Af herr von Elirenlieim, om anslag till hyresersättning åt provinsialläkare, m. m. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen, att det skall åligga hvarje provinsialläkaredistrikt att anskaffa och underhålla bostad åt provinsialläkaren eller, derest distriktet

1890-04-30

Motion 1890:52 Första kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:51 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 51. 1 No 51. Af herr Lull floberg, angående skrifvelse till Konungen med begäran om framläggande af förslag till ändring i grufvestadgan i fråga om dispositionsrätten öfver mineralfyndigheter ä viss kronojord, ni. in. De skäl, Indika uti till 1889 års Riksdag afgifven motion anfördes

1890-04-23

Motion 1890:51 Första kammaren (pdf, 296 kB)

Proposition 1890:43

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43, N:0 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Bjuf n:o 3 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 18 april 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-04-18

Proposition 1890:43 (pdf, 412 kB)

Proposition 1890:42

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 42. 1 N:0 42. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension för aflidne lektorn vid allmänna läroverket i Hernösand Carl Johan Blombergs enka och barn gifven Stockholms slott den 18 april 1890. I öfverensstämmelse med bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill

1890-04-18

Proposition 1890:42 (pdf, 342 kB)

Motion 1890:231 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231. 1 tf:o 231. Af herr J. ÅndCFSSOll i Baggböle, om beviljande af anslag till inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vesterbottens län. Den kongl. propositionen angående ordnandet af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket, hvilken proposition nu föreligger

1890-04-16

Motion 1890:231 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1890:230 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 230. 1 N:o 230. Af herr J. Alldcrsoil i Törnhult, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om underhandlingars förande med utrikes magter i syfte att få uppkommande tvister emellan nämnda magter och Sverige afgjorda genom skiljedomstol. Den 21 sistlidne februari inlemnades till Norges

1890-04-16

Motion 1890:230 Andra kammaren (pdf, 247 kB)

Motion 1890:50 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 50. 1 N:o 50. Af herr Borg, angående skrifvelse till Konungen i fråga om afgörande genom skiljedomstol af tvister, som kunna uppkomma mellan Sverige och främmande magter. Den 21 sistlidne februari inlemnades till Norges storting en så lydande skrifvelse: Undertecknade tillåta sig härmed

1890-04-16

Motion 1890:50 Första kammaren (pdf, 240 kB)

Motion 1890:229 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 229. JT:o 229. Af herr A. V. Ljum innan, om ändrad lydelse af 60 och 61 regeringsformen. Vid 1886 års riksdag väcktes uti Andra Kammaren af herr J. G. Jansson i Hemmarö en motion med syfte, bland annat, att erhålla en sådan förändring af stadgandena uti 57 och 60 regeringsformen, att

1890-04-12

Motion 1890:229 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1890:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. 1 M:o Af herr A. Y. Ljungman, om ändrad lydelse af 72 och 73 riksdagsordningen. Riksdagens år 1886 församlade revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1885 funno sig i berättelsen öfver granskningen af

1890-04-12

Motion 1890:228 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1890:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 226. 1 t Ji:o 226. Af herr M. Dalin: Om ändrad lydelse af 72 regeringsformen och 71 riksdagsordningen. Under förhoppning och förutsättning att Kongl. Maj:t. till nästa riksdag eller åtminstone under nästa riksdagsperiod framlägger förslag till banklagstiftning i syfte att de enskilda

1890-04-11

Motion 1890:226 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:225 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 225. 3 N:o 225. Af herrar 0. Eriksoil i Myckelgård och J. Broillé om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om handel med kokadt kaffe, té, chokolad och andra tillagade icke spirituösa drycker. Sedan Riksdagens Andra Kammare för sin del beslutat att, i anledning af derom väckta motioner,

1890-03-29

Motion 1890:225 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr Y. WittrOCk, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om lagstiftningsåtgärder för hämmande af utbredningen i vårt land af de svårare ogräsväxterna. Vid sistlidne års riksdag väckie undertecknad i Andra Kammaren en motion om skrifvelse till KongMaj:t angående vidtagande

1890-03-24

Motion 1890:223 Andra kammaren (pdf, 827 kB)