Dokument & lagar (300 träffar)

Proposition 1897:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1897, N:o 123. RIKSSTAT FÖR ÅR 1898. Bill. till Riksd Prof. 1897. 10 Samt. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Kronor. Ö. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.21,082,000:14,229,000 Bevillningar 82,975,000:104,057,000

1897-05-20

Proposition 1897:riksstat (pdf, 2674 kB)

Proposition 1897:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1897 års lagtima Riksdag. Deri 15 januari 1897. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 4 december 1896. N:o 2, angående restaurering af det så kallade Gamla kungshuset i Stockholm. Den 9 december 1896. N:o 3, angående disposition af förra

1897-05-07

Proposition 1897:fört (pdf, 500 kB)

Proposition 1897:68

Kong Maj:ts Nåd. Proposition N:o 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen rörande deklaration med Frankrike angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden med regentskap et Tunis gifven Stockholms slott den 7 maj 1897. I slutet af nästlidet år framstälde franska regeringen förslag

1897-05-04

Proposition 1897:68 (pdf, 692 kB)

Proposition 1897:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl.

1897-04-23

Proposition 1897:67 (pdf, 512 kB)

Proposition 1897:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. 1 N:o 66. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet

1897-04-23

Proposition 1897:66 (pdf, 759 kB)

Motion 1897:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 1 N:o 177. Af herr E. Sahlin, om ändring af tryckfrihetsförordningen 3 inom. 13. I tryckfrihetsförordningen 3 stadgas: Under de förutsatta vilkor, att vid pröfningen af en skrift eller ansvaret för densamma de, på hvilka en sådan pröfning ankomma kan, i fall, som tvetydiga synas,

1897-04-07

Motion 1897:177 Andra kammaren (pdf, 889 kB)

Motion 1897:176 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. 1 tf:0 176. Af Herr P. 0. Luildell, om utredning med anledning af brist på sökande till folkskolelärareplatser. Under de senare åren ha ofta klagomål försports öfver brist på folkskolelärare, och icke sällan har inträffat, att lärareplatser förnyade gånger måst förklaras lediga i brist

1897-04-03

Motion 1897:176 Andra kammaren (pdf, 270 kB)

Motion 1897:175 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. N:o 175. Af herr M. Dahll i anledning af Kongl. Ma.j:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. I anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 10, till innevarande Riksdag, angående lag för Sveriges riksbank, anhåller jag att få föreslå, att till 16 i Kongl. Maj:ts

1897-04-02

Motion 1897:175 Andra kammaren (pdf, 124 kB)

Motion 1897:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 1 N:o 174. Af herr A. Hedin i Stockholm, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med anhållan om ändringar uti instruktionen för jernvägsstyrelsen. Instruktionen för jernvägsstyrelsen säger i 35, att generaldirektören och ledamöterna i styrelsen förordnas af Kongl. Maj:t, men att den öfriga

1897-04-02

Motion 1897:174 Andra kammaren (pdf, 343 kB)

Motion 1897:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren. N:o 48. 1 N:o 48. Af herr Filip Boström, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag för Sveriges riksbank. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 10, deri till Riksdagens pröfning öfverlemnats förslag till lag för Sveriges riksbank, får jag härmed vördsammast hemställa,

1897-04-02

Motion 1897:48 Första kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1897:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o 173. Af herr A. Hedin, med ett tillägg till motionen n:o 154. Uti motionen n:o 154 har jag ej föreslagit någon ändring idet aflöningsbelopp, som i Kongl. Maj:ts proposition finnes uppfördt för qvinligt kontorsbiträde. Då likväl någon rättelse i proportionen mellan aflöningsbeloppet

1897-03-31

Motion 1897:173 Andra kammaren (pdf, 123 kB)

Motion 1897:47 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af herr HllgO Tailim, angående hyresbidrag för vissa tjensteman och betjente vid distrikten af statens jernvägar. I anledning af Kongl. Maj:ts proposition n:o 27 angående lönereglering för personalen vid statens jernvägar, får jag härmed hemställa, att Riksdagen ville för

1897-03-31

Motion 1897:47 Första kammaren (pdf, 115 kB)

Motion 1897:172 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. 1 N:o 172. Af lierr L. J. JilllSSOH i Djurs åtrå, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till ny förordning angående bevillning af fast egendom samt af inkomst. I Kongl. Maj:ts proposition n:o 29 till innevarande Riksdag med förslag till ny förordning angående bevillning

1897-03-27

Motion 1897:172 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Proposition 1897:65

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 65. 1 N:o 65. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående försäljning till Vexiö stad af mark hörande till förra landshöfdingebostället Kronobergs kungsgård n:o 1 om 3 mantal i Kronobergs län gifven Stockholms slott den 26 mars 1897. Från det under förra landshöfdingebostället

1897-03-26

Proposition 1897:65 (pdf, 607 kB)

Proposition 1897:63

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 63. i N:o 63. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående med Ryssland af slutad konvention om samfäldt brukande af svenska och ryska kronornas laxfiske i Torneå eif gifven Stockholms Slott den 26 mars 1897. Sedan den i 5 artikeln af gränsregleringstraktaten i Torneå

1897-03-26

Proposition 1897:63 (pdf, 2485 kB)

Proposition 1897:54

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 54. i N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till verkställande af undersökning för anläggning af statsbana från Gellivare till norska gränsen gifven Stockholms slott den 26 mars 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1897-03-26

Proposition 1897:54 (pdf, 1966 kB)

Motion 1897:171 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. öfverlemnas till Konungens befallningshafvande af honom under kontroll af tvenne af pröfningsnämnden utsedde män förstöras.Skulle bevillningsutskottet finna en annan anordninglämpligare, så har jag ingenting deremot, allenast det här ofvan framhållna ändamålet vinnes. Stockholm

1897-03-24

Motion 1897:171 Andra kammaren (pdf, 283 kB)

Motion 1897:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 1 N:o 170. Af herr P. Waldenström, om ändring i 30 af den af Kongl. Maj:t föreslagna bevillningsförordningen. I Kongl. Maj:ts nådiga proposition angående bevillning af fast egendom m. m. föreslås BOatt de uppgifter, som af de skattskyldige lemnas, skola öfverlemnas till bevillningsberedningens

1897-03-24

Motion 1897:170 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1897:46 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 46. 1 N:0 46. Af herr Björnstjerna m. fl.angående pension för f. d. generallöjtnanten K. A. Rydings enka Jenny Kristina Rosalia Ryding, född Pettersson. Den 8 nästlidne februari afied förutvarande statsrådet, f. d. generallöjtnanten Knut Axel Ryding, efterlemnande eu sjuklig enka och

1897-03-24

Motion 1897:46 Första kammaren (pdf, 286 kB)

Motion 1897:168 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N.o 168.N:o 168. Af herr C. Wallis m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utredning, huruvida ej föreskrift borde meddelas derom, att tändstickor, i hvilkas tändmassa vanlig fosfor ingår, ej må till riket införas, m. m. I en motion vid förra årets riksdag föreslog friherre

1897-03-20

Motion 1897:168 Andra kammaren (pdf, 369 kB)