Dokument & lagar (142 träffar)

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119. RIKSSTAT FÖR ÅR 1897. Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band. 1 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.8,296,000 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.20,655,000:Bevillningar 80,080,000:100,735,000

1896-05-16

Proposition 1896:riksstat (pdf, 2748 kB)

Riksdagens protokoll 1896:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 28. Måndagen den 11 maj. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m ock dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att Första Kammarens talman herr Grefve G. Sparre på grund af en strupkatarr, som under de senare dagarne försvårats,

1896-05-11

Riksdagens protokoll 1896:28 (pdf, 2104 kB)

Riksdagens protokoll 1896:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 6 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 29 nästlidne april. 2. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 50, till Konungen, i anledning af Kong Maj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser

1896-05-06

Riksdagens protokoll 1896:41 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1896:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1- Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2- Vid föredragning för remiss af herr O. R. Themplanders i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 242, angående pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:40 (pdf, 3988 kB)

Riksdagens protokoll 1896:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 25 sistlidne april. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att ledamoten af Riksdagens lista kammare herr Robert Almström är af sjukdom influensa hindrad att deltaga i Riksdagens

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:22 (pdf, 2542 kB)

Riksdagens protokoll 1896:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o38. Fredagen den 1 maj. Kl. V 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 24 nästförflutna april. Härefter anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n.o 39, till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning

1896-04-30

Riksdagens protokoll 1896:38 (pdf, 3180 kB)

Riksdagens protokoll 1896:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 22 i denna månad. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. m. Föredrogos,

1896-04-29

Riksdagens protokoll 1896:21 (pdf, 4200 kB)

Riksdagens protokoll 1896:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 29 april. Kl. 11 f. m. l. is:V.Justerades de i kammarens sammanträden den 21 och 22 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen Pehr Andreasson till följd af sjukdom influenza under några dagar

1896-04-28

Riksdagens protokoll 1896:37 (pdf, 3601 kB)

Riksdagens protokoll 1896:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes tre inkomna läkarebetyg, sä lydande: Att hans excellens herr statsminister E. G. Boström till följd af sjukdom tills vidare är nödsakad att hålla sig på sina rum, intygas Stockholm den 24 april 1896.

1896-04-25

Riksdagens protokoll 1896:20 (pdf, 3592 kB)

Riksdagens protokoll 1896:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 24 april. Kl. 3 e. m. 1- Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Johan Nilsson i Skrafvelsjö lider af akut bröstkatarr och derigenom

1896-04-24

Riksdagens protokoll 1896:34 (pdf, 4040 kB)

Proposition 1896:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o BO. 1 4 ft N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 24 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-04-24

Proposition 1896:60 (pdf, 675 kB)

Proposition 1896:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj ts propositioner och skrivelser till 1896 års lagtima Riksdag Den 16 januari 1896. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 22 november 1895. N:o 2, angående porto förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket. Den 6 december 1895. N:o 3,

1896-04-24

Proposition 1896:fört (pdf, 466 kB)

Riksdagens protokoll 1896:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Anmäldes

1896-04-20

Riksdagens protokoll 1896:19 (pdf, 4332 kB)

Riksdagens protokoll 1896:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 18 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare, majoren Gust. Nyström i följd af akut gastrit för närvarande är hindrad

1896-04-18

Riksdagens protokoll 1896:31 (pdf, 3079 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Riksdagens protokoll 1896:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 36. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammantäde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48 och 49 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden

1896-04-16

Riksdagens protokoll 1896:36 (pdf, 4050 kB)

Proposition 1896:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Proposition till Riksdagen, angående beviljande af statsbidrag för ny reglering af viss del af Mariestad i följd af den staden år 1895 öfvergångna brand gifven Stockholms Slott den 10 April 1896. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1896-04-10

Proposition 1896:58 (pdf, 504 kB)

Proposition 1896:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. i N:o 54. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af Kristinehamns hospitals område gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Med åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:54 (pdf, 465 kB)

Proposition 1896:53

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:Q 53. 1 N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 10 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1896-04-10

Proposition 1896:53 (pdf, 761 kB)

Riksdagens protokoll 1896:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 26. Torsdagen den 9 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 2 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr E. J. Ekman, till följd af rheumatism i fotternas ledgångar, är

1896-04-08

Riksdagens protokoll 1896:26 (pdf, 2493 kB)