Dokument & lagar (187 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Måndagen den 21 november. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående det i särskilda utskottets utlåtande, n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning, äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta motioner i dithörande ämnen

1892-11-24

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 15174 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o 1. Andra Kammaren. 1892. Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen urtima riksdag här i hufvudstaden sammanträdt måndagen den 17 oktober 1892 och efter verkstäld granskning af fullmagterna för nyvalda ledamöter af Andra Kammaren, på sätt i 32 riksdagsordningen stadgas, sammanträdde

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1014 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 1. Sedan Kongl. Maj:t genom Öppet nådigt bref den 23 september 1392 kallat ledamöterna af Riksdagens båda kamrar att, för behandling af förslag om ett bättre ordnande af rikets försvarskrafter, måndagen den 17 nästpåföljande oktober sammanträda i Stockholm till urtima

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1207 kB)

Skrivelse 1892:10 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse N:o 10. 1 N:o 10. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1892:10 - urtima (pdf, 184 kB)

Proposition 1892:9 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående ändrad lydelse af 58 i förordningen om kommunalstyrelse på landet Gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Med åberopande af livad bi lagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden

1892-10-14

Proposition 1892:9 - urtima (pdf, 681 kB)

Proposition 1892:8 - urtima

KongMaj:ts Nåd, Proposition No 8. 1 KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag under riksstatens femte hufvudtitel med anledning af föreslagna ändringar dels i värnpligtslagen den 5 juni 1885 dels i lagen angående lindring i rustnings- och r otering shesvären af samma dag gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:8 - urtima (pdf, 455 kB)

Proposition 1892:7 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 7. 1 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändring i lagen om lindring i rustnings- och roteringsbesvären den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. a i7 i,i 40 h CVx-M fV i Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner,

1892-10-14

Proposition 1892:7 - urtima (pdf, 522 kB)

Proposition 1892:6 - urtima

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 6. i N:o 6. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående beräknande af viss andel af öfverskottet d statsregleringarne för år 1890 och föregående dr som en statsverkets tillgång för år 1893 gifven Stockholms slott den lå Oktober 1892. Kongl. Maj:t vill, under åberopande

1892-10-14

Proposition 1892:6 - urtima (pdf, 2378 kB)

Proposition 1892:5 - urtima

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upphörande af de enligt förordningen den 5 Oktober 188.9 angående bevillningsafgifter för särskilda förmåner och rättigheter utgående bevillningsaf gifter af frälseegendomar och lotshemman gifven Stockholms slott

1892-10-14

Proposition 1892:5 - urtima (pdf, 115 kB)

Proposition 1892:4 - urtima

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o i. N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om ändring i förordningen den 3 Juni 1892 angående bevillning af fast egendom samt af inkomst gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående afskrifning

1892-10-14

Proposition 1892:4 - urtima (pdf, 167 kB)

Proposition 1892:3 - urtima

Kongl. Majits Nåd. Proposition N:o 3. 1 N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afskrifning af de å viss jord hållande grundskatter m. in.gifven Stockholms slott den 14 Oktober 1892. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflåter nådiga propositioner angående förbättrad härordning, angående

1892-10-14

Proposition 1892:3 - urtima (pdf, 234 kB)

Proposition 1892:2 - urtima

8 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. N:o 2. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 14 oktober1892. Under hänvisningtill bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag vill

1892-10-14

Proposition 1892:2 - urtima (pdf, 23289 kB)

Proposition 1892:1 - urtima

Kongl. Maj.ls Nåd. Proposition N:o 1. 1 N:o 1. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen angående förbättrad härordning gifven Stockholms slott den 14 oktober 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongd. Maj:t härmed föreslå Riksdagen,

1892-10-14

Proposition 1892:1 - urtima (pdf, 467 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 5. Måndagen den 21 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo särskilda utskottets den 16 och 17 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad bärordning äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 9692 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr Hyfling tillkännagaf, att han den 2 innevarande månad infunnit sig vid riksdagen. Vidare anmälde herr Bergman sin ankomst till riksdagen. Justerades protokollen för den 28 och 29 sistlidne oktober. Anmäldes

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kl. I 3 e. m. 1. Justerades protokollet för deu 24, 28 och 29 sistlidue oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att berr öfverstelöjtnant John Bratt på grund af akut sjukdom är tills vidare förhindrad att bevista Riksdagens

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 244 kB)

Riksdagens protokoll 1892:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1892. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. 0 f M I i Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 19 oktober 1892. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:utdr (pdf, 1313 kB)

Riksdagens protokoll 1892:beslut

t, Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den 17 Oktober och slutade den 28 November 1892. Vi efterskrifva, Svenska Folkets valda ombud göre veterligatt, på grand af Kongl. Maj:ts genom öppet nådigt bref och påbud utfärdade kallelse, Vi den 17 sistlidne Oktober, under Hans Maj:t

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:beslut (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:47

EKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 47. Torsdagen den 19 maj. Kl. 1 f. m. 1. Justerades protokollet för den 12 dennes. 2. Efter det herr talmannen tillkännagifvit, att, för så vidt icke yrkande gjordes om ytterligare bordläggning af de å föredragningslistan uppförda, en gång bordlagda ärenden, samma ärenden

1892-05-20

Riksdagens protokoll 1892:47 (pdf, 2419 kB)