Dokument & lagar (64 träffar)

Utlåtande 2014/15:KU9

Riksdagen har behandlat två rapporter från EU-kommissionen som handlar om dels förbindelserna mellan kommissionen och de nationella parlamenten, dels subsidiaritet och proportionalitet i EU:s lagstiftningsarbete. Rapporterna gäller år 2013. I rapporterna framhåller kommissionen bland annat att alla institutioner som deltar i lagstiftningsarbetet aktivt har kontrollerat subsidiaritetsprincipen, inte minst de nationella parlamenten.

Konstitutionsutskottet, som förberett riksdagens beslut, framhöll i sin granskning att 24 procent av alla förslag som subsidiaritetsprövades i riksdagen under 2013 saknade subsidiaritetsmotiveringar. Det är en svaghet i unionens lagstiftningsarbete. Utskottet betonade även att det är viktigt att de nationella parlamentens subsidiaritetsprövningar kan göras innan förhandlingar om förslagen inleds. Riksdagen lade rapporterna till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-03-24 Debatt: 2015-04-08 Beslut: 2015-04-08

Utlåtande 2014/15:KU9 (pdf, 287 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av kommissionsrapporter om subsidiaritet och proportionalitet m.m.

KU-anmälan 2014/15:35 (2209-2014/15) av Erik Bengtzboe (M)

ERIK BENGTZBOE Riksdagsledamot M 2015-03-20 Dnr 2209-2014/15 Regeringens utnämningspolitik hamnade i fokus efter att Thomas Östros S av regeringen nominerades till ny exekutivdirektör för den nordisk-baltiska valkretsen i IMF den 26 februari. Den 3 mars avslöjade Dagens Nyheter att Östros inte deltagit i den ordinarie

2015-03-20

KU-anmälan 2014/15:35 (2209-2014/15) av Erik Bengtzboe (M) (pdf, 84 kB)

Proposition 2014/15:88

Regeringens proposition 2014/15:88 Statens stöd till dagspressen Prop. 2014/15:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag och bedömningar i fråga om presstödet


Utskottsberedning: 2014/15:KU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:88 (pdf, 478 kB)

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD)

MATTIAS KARLSSON Riksdagsledamot SD 2015-03-19 Dnr 2206-2014/15 Anmälan till konstitutionsutskottet angående statsminister Stefan Löfvens åsidosättande av regeringsformen Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala

2015-03-19

KU-anmälan 2014/15:34 (2206-2014/15) av Mattias Karlsson (SD) (pdf, 64 kB)

Skrivelse 2014/15:75

prop 2014/15 75 Regeringens skrivelse 2014/15:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens Skr. skrivelser till regeringen 2014/15:75 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 19 mars 2015 Stefan Löfven Morgan Johansson Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2014/15:KU21

Skrivelse 2014/15:75 (pdf, 1406 kB)

Skrivelse 2014/15:103

Kommittéberättelse 2015 Regeringens skrivelse 2014/15:103 Kommittéberättelse 2015 Skr. 2014/15:103 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan Löfven Peter Hultqvist Statsrådsberedningen Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redogörelse för


Utskottsberedning: 2014/15:KU19

Skrivelse 2014/15:103 (pdf, 3627 kB)

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M)

JESSICA POLFJÄRD Riksdagsledamot M 2015-03-12 Dnr 2155-2014/15 Regeringens uppgifter kring det brutna samarbetsavtalet och ärendets hantering Sverige har länge varit en stark röst i världen och stått upp för demokrati och mänskliga rättigheter. Det är en ställning som nu riskerar att urholkas. När det tal som utrikesminister

2015-03-12

KU-anmälan 2014/15:33 (2155-2014/15) av Jessica Polfjärd (M) (pdf, 63 kB)

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M)

JOHAN FORSSELL Riksdagsledamot M 2015-03-10 Dnr 2127-2014/15 Begäran om granskning av statsrådet Annika Strandhäll Under höstens budgetbehandling valde riksdagen att bifalla Allianspartiernas gemensamma budgetmotion för 2015. En viktig del i denna var förstärkningen av den jämställdhetsbonus i föräldraförsäkringen

2015-03-10

KU-anmälan 2014/15:32 (2127-2014/15) av Johan Forssell (M) (pdf, 82 kB)

Betänkande 2014/15:KU8

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 om allmänna helgdagar. Motionerna handlar om flaggdagar och flaggning, Sveriges nationalsång, minnet av Harry Nordlund samt offentliga belöningssystem.

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 3
Justering: 2015-03-03 Debatt: 2015-03-11 Beslut: 2015-03-12

Betänkande 2014/15:KU8 (pdf, 243 kB) Webb-tv debatt om förslag: Allmänna helgdagar m.m.

Betänkande 2014/15:KU11

Riksdagen har behandlat Justitieombudsmännens ämbetsberättelse för tiden 1 juli 2013-30 juni 2014. I samband med detta uppmanar riksdagen regeringen att utreda vad som kan göras för att möta utmaningar som uppstår när personer gör många och mycket omfattande framställningar om att få ta del av allmänna handlingar.

Flera andra frågor som tas upp i Justitieombudsmännens redogörelse är redan föremål för utredningar eller andra åtgärder. Riksdagen tog därför inte ytterligare initiativ gällande dessa utan lade redogörelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Förslagspunkter: 2
Justering: 2015-02-19 Debatt: 2015-03-05 Beslut: 2015-03-11

Betänkande 2014/15:KU11 (pdf, 1660 kB) Webb-tv debatt om förslag: Justitieombudsmännens ämbetsberättelse

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M)

KARIN ENSTRÖM Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1756-2014/15 Regeringskansliets regleringsbrev Riksdagen antog under höstens budgetbehandling allianspartiernas budgetmotion och biföll den anslagsfördelning som Alliansen föreslog för utgiftsområde 1. Under anslag 4:1 Regeringskansliet m.m. anges både neddragningar

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:31 (1756-2014/15) av Karin Enström (M) (pdf, 68 kB)

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M)

JOHAN HULTBERG Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1755-2014/15 Granskning av regeringens agerande i GMO-omröstning i EU och förankring i riksdagen I oktober sammanträdde den arbetsgrupp i EU som behandlar frågor om genmodifierade organismer, GMO. Arbetsgruppen hade då att ta ställning till godkännande av nya GMO-produkter.

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:30 (1755-2014/15) av Johan Hultberg (M) (pdf, 74 kB)

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD)

ARON MODIG Riksdagsledamot KD 2015-01-30 Dnr 1753-2014/15 Begäran om granskning av huruvida statsminister Stefan Löfven brutit mot regeringsformens krav på saklighet Vid flera tillfällen i november och december 2014 uttalade sig statsminister Stefan Löfven om att han och regeringen skulle avgå om allianspartiernas

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:29 (1753-2014/15) av Aron Modig (KD) (pdf, 206 kB)

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M)

ELISABETH SVANTESSON Riksdagsledamot M 2015-01-30 Dnr 1748-2014/15 Regeringens styrning av Arbetsförmedlingen Den 3 december 2014 röstade Sveriges riksdag igenom allianspartiernas förslag till statsbudget för 2015. Mot bakgrund av att Arbetsförmedlingen under en längre tid kritiserats för att inte i tillräckligt

2015-01-30

KU-anmälan 2014/15:28 (1748-2014/15) av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 105 kB)

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S)

GHANS HOFF Riksdagsledamot S 2015-01-29 Dnr 1738-2014/15 Begäran om granskning av biståndsminister Gunilla Carlssons inblandning i Sidas beviljande av anslag till NDI, EF och EPF. Enligt uppgifter som har framkommit i granskning i media, bland annat i Aftonbladet under januari 2015, har organisationerna National Democratic

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:27 (1738-2014/15) av Hans Hoff (S) (pdf, 86 kB)

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1737-2014/15 Begäran om granskning av regeringens styrning av Vattenfall AB Starka vänsterpolitiska krafter vill till varje pris stoppa all kärnkraft, trots att denna är nödvändig för att upprätthålla energiförsörjningen i Sverige under överskådlig framtid, något som också

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:26 (1737-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 137 kB)

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M)

FINN BENGTSSON Riksdagsledamot M 2015-01-29 Dnr 1735-2014/15 Begäran om granskning av finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga Sveriges riksdag antog under hösten 2014 Alliansens budgetmotion som bland annat innehöll en viktig reform med ytterligare sänkta arbetsavgifter för unga under

2015-01-29

KU-anmälan 2014/15:25 (1735-2014/15) av Finn Bengtsson (M) (pdf, 141 kB)

Betänkande 2014/15:KU6

Riksdagen sa nej till olika motioner från allmänna motionstiden 2014 om riksdagens arbetsformer. Motionerna handlar bland annat om riksdagsledamöternas arvoden, utskottens utrikesresor, ledamöternas placering i kammaren, register över lobbyister som kontaktar riksdagens ledamöter, motioner, utskotten och EU-nämnden samt riksdagens krigsdelegation.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 2
Justering: 2015-01-22 Debatt: 2015-01-28 Beslut: 2015-01-28

Betänkande 2014/15:KU6 (pdf, 290 kB) Webb-tv debatt om förslag: Riksdagens arbetsformer m.m.

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M)

SOFIA ARKELSTEN Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1706-2014/15 Utrikesminister Margot Wallström ställde in en resa till Israel. I Sveriges radios Ekot den 15 januari meddelade kabinettssekreteraren att detta berodde på kalenderskäl. Som svar på följdfrågor uppgavs också Israels val i mars som ett hinder för besöket

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:24 (1706-2014/15) av Sofia Arkelsten (M) (pdf, 79 kB)

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M)

PER BILL Riksdagsledamot M 2015-01-27 Dnr 1705-2014/15 Statsministerns möjlighet att påverka vilka som blir statsråd I Expressen den 5 oktober 2014 stod följande: Samarbetet med Miljöpartiet under förhandlingarna om regeringens sammansättning har enligt källor till Expressen flutit på bra. Löfven, Fridolin och Romson

2015-01-27

KU-anmälan 2014/15:23 (1705-2014/15) av Per Bill (M) (pdf, 90 kB)