Dokument & lagar (133 träffar)

KU-anmälan 2006/07:40 (050-1678-2006/07) av Mauricio Rojas (fp)

Anmälare MAURICIO ROJAS fp Datum 2007-02-01 Dnr 050-1678-2006/07 Begäran om granskning av f d statsråd Leif Pagrotsky angående hanteringen av Europeiska kommissionens meddelande om en kommande formell granskning av det svenska presstödet Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Enligt riksdagens

2007-02-01

KU-anmälan 2006/07:40 (050-1678-2006/07) av Mauricio Rojas (fp) (pdf, 120 kB)

KU-anmälan 2006/07:39 (050-1677-2006/07) av Raimo Pärssinen (s)

Anmälare RAIMO PÄRSSINEN s Datum 2007-02-01 Dnr 050-1677-2006/07 Begäran om granskning av regeringens beredning av nedläggningen av Arbetslivsinstitutet I samband med att budgetpropositionen beslutades föreslog regeringen att Arbetslivsinstitutet skulle läggas ned. Detta blev också senare Riksdagens beslut. Själva

2007-02-01

KU-anmälan 2006/07:39 (050-1677-2006/07) av Raimo Pärssinen (s) (pdf, 67 kB)

KU-anmälan 2006/07:38 (050-1652-2006/07) av Ulf Holm (mp)

Anmälare ULF HOLM mp Datum 2007-01-31 Dnr 050-1652-2006/07 Ofullständig redovisning av utrikesministerns optionsinnehav Konstitutionsutskottet bör granska huruvida utrikesminister Carl Bildt kan ha lämnat ofullständiga uppgifter till statsrådsberedningen gällande innehav av optioner i det amerikanska bolaget Legg

2007-01-31

KU-anmälan 2006/07:38 (050-1652-2006/07) av Ulf Holm (mp) (pdf, 32 kB)

KU-anmälan 2006/07:8 (050-1647-2006/07) av Tobias Krantz (fp) och Allan Widman (fp)

Anmälare TOBIAS KRANTZ, ALLAN WIDMAN fp Datum 2007-01-31 Dnr 050-1647-2006/07 Anmälan med begäran om förnyad granskning av den förra regeringens hantering av flodvågskatastrofen i Asien Flodvågen som vällde fram mot olika kustområden i sydöstra Asien den 26 december 2004 skördade över femhundra svenska liv. Den

2007-01-31

KU-anmälan 2006/07:8 (050-1647-2006/07) av Tobias Krantz (fp) och Allan Widman (fp) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2006/07:36 (050-1605-2006/07) av Veronica Palm (s)

Anmälare VERONICA PALM s Datum Stockholm 2007-01-29 Dnr 050-1605-2006/07 Begäran om granskning av huruvida utrikesministerns innehav av aktier och optioner kan medföra jäv. Utrikesminister Carl Bildts innehav av aktier och optioner i Vostok Nafta har tidigare blivit anmält till konstitutionsutskottet för granskning

2007-01-29

KU-anmälan 2006/07:36 (050-1605-2006/07) av Veronica Palm (s) (pdf, 49 kB)

KU-anmälan 2006/07:7 (050-1593-2006/07) av Britt Bohlin Olsson (s)

Anmälare BRITT BOHLIN OLSSON s Datum Stockholm 2007-01-26 Dnr 050-1593-2006/07. Begäran om granskning av regeringens hantering av de band innehållande datatrafik som hittats i källaren på Rosenbad i början av oktober 2006. Den 13 oktober 2006 höll statsminister Fredrik Reinfeldt och förvaltningschef Jan Landahl en

2007-01-26

KU-anmälan 2006/07:7 (050-1593-2006/07) av Britt Bohlin Olsson (s) (pdf, 69 kB)

KU-anmälan 2006/07:6 (050-1421-2006/07) av Ingvar Svensson (kd)

Anmälare Ingvar Svensson kd Datum 2007-01-13 Dnr 050-1421-2006/07 Anmälan om granskning av logguppgifter Konstitutionsutskottet bör granska ansvaret för att regeringen via statsrådsberedningen till konstitutionsutskottet lämnade sådana uppgifter, enligt nedan, angående förekomsten av e-postmeddelande och loggar

2007-01-13

KU-anmälan 2006/07:6 (050-1421-2006/07) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 57 kB)

KU-anmälan 2006/07:33 (050-1361-2006/07) av Lars Johansson (s)

Anmälare LARS JOHANSSON s Datum 2007-01-02 Dnr 050-1361-2006/07 Begäran om granskning av konstitutionsutskottet Undertecknad begär att riksdagens konstitutionsutskott granskar regeringens inblandning i skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU8, avlämnat den 7 december 2006. Syftet med betänkandet är att förhindra

2007-01-02

KU-anmälan 2006/07:33 (050-1361-2006/07) av Lars Johansson (s) (pdf, 72 kB)

Betänkande 2006/07:KU20

Konstitutionsutskottet, KU, har granskat hur regeringen skött sitt arbete. KU har behandlat 34 anmälningar från ledamöterna. Här följer ett urval av resultaten: KU har granskat utrikesminister Laila Freivalds och regeringens roll under Muhammedkarikatyrkrisen. En UD-tjänstemans besök hos webbhotellet Levonline, med anledning av publiceringen på en hemsida som drivs av Sverigedemokraterna, innebar inte att man bröt mot censurförbudet framhåller KU. Utskottet anser dock att agerandet inte kan anses som lämpligt. Statsminister Fredrik Reinfeldts förordnanden av statsråd har inte lett till något uttalande. KU konstaterar bland annat att regeringsformen ger ett stort utrymme för regeringsbildaren när det gäller vem som ska utses till statsråd. KU har kommit fram till att utrikesminister Carl Bildts optionsinnehav i Vostok Nafta inte utgjorde någon risk för jäv i samband med ett regeringsbeslut om tillstånd för bolaget Peter Gaz att göra undersökningar av den svenska kontinentalsockeln. Utskottet framhåller dock, med anledning av att Bildt inte redovisat sitt totala innehav av optioner i företaget Legg Mason, att uppgifter om innehav av aktier och optioner som lämnas till Statsrådsberedningen ska vara korrekta och fullständiga. KU har granskat kulturminister Leif Pagrotskys hantering av EU-kommissionens meddelande om en kommande granskning av det svenska presstödet. Enligt KU har informationsutbytet mellan kommissionen och Regeringskansliet brustit. Utskottet vill understryka att ett statsråd alltid har det yttersta ansvaret för att utbytet fungerar. Kulturminister Cecilia Stegö Chilós beslut hösten 2006 om att dra tillbaka den förra regeringens anmälan till EU om presstödsändringar fattades med stöd av gällande regler, konstaterar utskottet. Med anledning av statsminister Fredrik Reinfeldts uttalande i Sveriges Radio om Radiotjänsts polisanmälningar av tre statsråd som inte betalt tv-licensen påpekar KU att statsråd bör vara försiktiga när det bland annat gäller uttalanden som kan riskera domstolars och förvaltningsmyndigheters självständighet.

Förslagspunkter: 1
Beredning: 2006-12-05 Justering: 2007-06-07 Debatt: 2007-06-19 Beslut: 2007-06-20

Betänkande 2006/07:KU20 (pdf, 1538 kB)

KU-anmälan 2006/07:32 (050-1363-2006/07) av Sven-Erik Österberg (s)

Anmälare SVEN-ERIK ÖSTERBERG s Datum 2006-12-27 Dnr 050-1363-2006/07 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av ärenden rörande förändringar i arbetslöshetsförsäkringen Ett bärande inslag i regeringens budgetförslag har varit de försämringar av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen

2006-12-27

KU-anmälan 2006/07:32 (050-1363-2006/07) av Sven-Erik Österberg (s) (pdf, 189 kB)

Betänkande 2006/07:KU10

Riksdagen beslutade om konstitutionsutskottets (KU) allmänna granskning av regeringens och ministrarnas arbete. KU har bland annat granskat Regeringskansliets utveckling, beslut i regeringskansliärenden, bidrag till organisationer och myndigheter, myndigheter och organ hos Regeringskansliet, handläggningen av framställningar och beslut från JO och regeringens redovisning av sina åtgärder med anledning av Riksrevisionens iakttagelser. I granskningen ingår också en redogörelse för regeringsskiftet hösten 2006.


Beredning: 2006-10-19 Justering: 2006-12-07 Debatt: 2007-01-24 Beslut: 2007-01-24

Betänkande 2006/07:KU10 (pdf, 27018 kB) Webb-tv debatt om förslag: Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning

KU-anmälan 2006/07:31 (050-1320-2006/07) av Bodil Ceballos (mp)

Anmälare BODIL CEBALLOS mp Datum 2006-12-21 Dnr 050-1320-2006/07 Ministerstyre i fråga om apatiska flyktingbarn I DN har 19/12 och 21/12 2006 uppdagats ett osannolikt ministerstyre från f d migrationsminister Barbro Holmberg och f d socialminister Morgan Johansson i fråga om de apatiska flyktingbarnen. Det som har

2006-12-21

KU-anmälan 2006/07:31 (050-1320-2006/07) av Bodil Ceballos (mp) (pdf, 75 kB)

KU-anmälan 2006/07:30 (050-1293-2006/07) av Liselott Hagberg (fp)

Anmälare LISELOTT HAGBERG fp Datum 2006-12-21 Dnr 050-1293-2006/07 Granskning av f.d. statsrådet Barbro Holmbergs utnämning av en nationell samordnare för barn i asylprocessen med uppgivenhetssymtom. Den 2 september 2004 bemyndigade den förra Regeringen dåvarande migrationsministern, Barbro Holmberg att tillkalla

2006-12-21

KU-anmälan 2006/07:30 (050-1293-2006/07) av Liselott Hagberg (fp) (pdf, 46 kB)

KU-anmälan 2006/07:29 (050-1272-2006/07) av Margareta Persson (s) Karl Gustav Abramsson (s)

Anmälare MARGARETA PERSSON s KARL GUSTAV ABRAMSSON s Datum 2006-12-20 Dnr 050-1272-2006/07 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av beredningen av förslag om förändringar i lagstiftning rörande skattefrågor I samband med att den nytillträdda regeringen den 16 oktober överlämnade budgetpropositionen till

2006-12-20

KU-anmälan 2006/07:29 (050-1272-2006/07) av Margareta Persson (s) Karl Gustav Abramsson (s) (pdf, 117 kB)

KU-anmälan 2006/07:28 (050-1258-2006/07) av Susanne Eberstein (s)

Anmälare SUSANNE EBERSTEIN s Datum 2006-12-19 Dnr 050-1258-2006/07 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av huruvida regeringen på korrekt sätt underättat och rådgjort med EU-nämnden. Fredagen den 15 december var statsrådet Anders Carlgren hos riksdagens EU-nämnd för att dels återrapportera från ministerrådsmötet

2006-12-19

KU-anmälan 2006/07:28 (050-1258-2006/07) av Susanne Eberstein (s) (pdf, 45 kB)

KU-anmälan 2006/07:27 (050-1249-2006/07) av Ulf Holm (mp)

Anmälare ULF HOLM mp Datum 2006-12-19 Dnr 050-1249-2006/07 Granskningsärende gällande EU-nämndens samråd med miljöminister Andreas Carlgren Vid EU-nämndens möte den 15 december 2006 skedde samråd inför miljöministerrådets möte den 18 december. Samrådet skedde med miljöminister Andreas Carlgren. På miljörådets dagordningspunkt

2006-12-19

KU-anmälan 2006/07:27 (050-1249-2006/07) av Ulf Holm (mp) (pdf, 42 kB)

KU-anmälan 2006/07:26 (050-1248-2006/07) av Helena Leander

Anmälare HELENA LEANDER mp Datum 2006-12-19 Dnr 050-1248-2006/07 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens beredning av förslaget om nedläggning av Djurskyddsmyndigheten I budgetpropositionen aviserade regeringen att man avsåg lägga ned Djurskyddsmyndigheten från 1/7 2007. Hur nedläggningen

2006-12-19

KU-anmälan 2006/07:26 (050-1248-2006/07) av Helena Leander (pdf, 29 kB)

KU-anmälan 2006/07:25 (050-1184-2006/07) av Lars Ohly (v) och Hans Linde (v)

Anmälare Lars Ohly v Hans Linde v Datum den 13 december 2006 Dnr 050-1184-2006/07 Regeringens utformning av budgetpropositionens biståndsanslag Vi anmäler härmed till KU:s granskning regeringens agerande i det att den utformat budgetproportionen för 2007 på ett sådant sätt att det skapats en dold möjlighet för regeringen

2006-12-13

KU-anmälan 2006/07:25 (050-1184-2006/07) av Lars Ohly (v) och Hans Linde (v) (pdf, 85 kB)

KU-anmälan 2006/07:24 (050-1109-2006/07) av Morgan Johansson (s) och Helene Petersson (s)

Anmälare MORGAN JOHANSSON s HELENE PETERSSON s Datum 2006-12-07 Dnr 050-1109-2006/07 Begäran om granskning av regeringens handläggning av presstödet Våren 2006 beslutade riksdagen om förändringar i presstödet. Beslutet stöddes av en bred blocköverskridande majoritet, bestående av alla partier utom moderaterna och

2006-12-07

KU-anmälan 2006/07:24 (050-1109-2006/07) av Morgan Johansson (s) och Helene Petersson (s) (pdf, 106 kB)

KU-anmälan 2006/07:23 (050-1102-2006/07) av Ingvar Svensson (kd)

Anmälare Ingvar Svensson kd Datum 2006 12- 07 Dnr 050-1102-2006/07 Anmälan om granskning av förutvarande regeringens hantering av hyresråden vid de mindre hyresnämnderna i samband med omorganisationen vid årsskiftet 2005/06. Vid årsskiftet 2005/06 blev de mindre hyresnämnderna i landet administrativt underordnade

2006-12-07

KU-anmälan 2006/07:23 (050-1102-2006/07) av Ingvar Svensson (kd) (pdf, 64 kB)