Dokument & lagar (425 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 23. Onsdagen den 16 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrivelser till Konungen: n:o 33, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld

1890-04-16

Riksdagens protokoll 1890:23 (pdf, 2027 kB)

Motion 1890:231 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 231. 1 tf:o 231. Af herr J. ÅndCFSSOll i Baggböle, om beviljande af anslag till inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vesterbottens län. Den kongl. propositionen angående ordnandet af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket, hvilken proposition nu föreligger

1890-04-16

Motion 1890:231 Andra kammaren (pdf, 187 kB)

Motion 1890:230 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 230. 1 N:o 230. Af herr J. Alldcrsoil i Törnhult, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om underhandlingars förande med utrikes magter i syfte att få uppkommande tvister emellan nämnda magter och Sverige afgjorda genom skiljedomstol. Den 21 sistlidne februari inlemnades till Norges

1890-04-16

Motion 1890:230 Andra kammaren (pdf, 247 kB)

Motion 1890:50 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 50. 1 N:o 50. Af herr Borg, angående skrifvelse till Konungen i fråga om afgörande genom skiljedomstol af tvister, som kunna uppkomma mellan Sverige och främmande magter. Den 21 sistlidne februari inlemnades till Norges storting en så lydande skrifvelse: Undertecknade tillåta sig härmed

1890-04-16

Motion 1890:50 Första kammaren (pdf, 240 kB)

Riksdagens protokoll 1890:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 25. Fredagen den 11 April. Kl. 7 e. ra. 1. Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel,

1890-04-15

Riksdagens protokoll 1890:25 (pdf, 3200 kB)

Motion 1890:229 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 229. JT:o 229. Af herr A. V. Ljum innan, om ändrad lydelse af 60 och 61 regeringsformen. Vid 1886 års riksdag väcktes uti Andra Kammaren af herr J. G. Jansson i Hemmarö en motion med syfte, bland annat, att erhålla en sådan förändring af stadgandena uti 57 och 60 regeringsformen, att

1890-04-12

Motion 1890:229 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1890:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. 1 M:o Af herr A. Y. Ljungman, om ändrad lydelse af 72 och 73 riksdagsordningen. Riksdagens år 1886 församlade revisorer för granskning af statsverkets, riksbankens och riksgäldskontorets tillstånd, styrelse och förvaltning under år 1885 funno sig i berättelsen öfver granskningen af

1890-04-12

Motion 1890:228 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1890:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 226. 1 t Ji:o 226. Af herr M. Dalin: Om ändrad lydelse af 72 regeringsformen och 71 riksdagsordningen. Under förhoppning och förutsättning att Kongl. Maj:t. till nästa riksdag eller åtminstone under nästa riksdagsperiod framlägger förslag till banklagstiftning i syfte att de enskilda

1890-04-11

Motion 1890:226 Andra kammaren (pdf, 179 kB)

Riksdagens protokoll 1890:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 10 april kl. V2 3 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 29 nästlidne mars samt den 1 och 2 innevarande april förda protokoll. 8 2. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets utlåtande, n.o 8, i anledning af väckt motion om

1890-04-10

Riksdagens protokoll 1890:24 (pdf, 3191 kB)

Motion 1890:224 Andra kammaren

Motionen i Andra Kammaren, N:o 224. 1 N:o 224. Af herr P. Allderssoil i Högkil om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om upphörande eller inskränkning af skyldigheten att förrätta syner å indelta arméns torp. För tillsynen öfver indelta arméens knektetorp hållas hvart tredje år eller oftare torpsyner, som förrättas

1890-03-31

Motion 1890:224 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Motion 1890:225 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 225. 3 N:o 225. Af herrar 0. Eriksoil i Myckelgård och J. Broillé om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om handel med kokadt kaffe, té, chokolad och andra tillagade icke spirituösa drycker. Sedan Riksdagens Andra Kammare för sin del beslutat att, i anledning af derom väckta motioner,

1890-03-29

Motion 1890:225 Andra kammaren (pdf, 162 kB)

Riksdagens protokoll 1890:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 26 mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade följande KongHaj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall

1890-03-25

Riksdagens protokoll 1890:21 (pdf, 2936 kB)

Motion 1890:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr Y. WittrOCk, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om lagstiftningsåtgärder för hämmande af utbredningen i vårt land af de svårare ogräsväxterna. Vid sistlidne års riksdag väckie undertecknad i Andra Kammaren en motion om skrifvelse till KongMaj:t angående vidtagande

1890-03-24

Motion 1890:223 Andra kammaren (pdf, 827 kB)

Riksdagens protokoll 1890:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 19. Måndagen den 24 mars. Kl. 11 f. m. i. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr W. Farup, som lider af hjertsjukdom, ovilkorligen har behof af någon tids ledighet för att derunder sköta sig, intygar

1890-03-23

Riksdagens protokoll 1890:19 (pdf, 3164 kB)

Riksdagens protokoll 1890:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 19 mars. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. in. Justerades protokollen för den 11 ock 12 i denna månad. Herr Treffenberg erliöll på begäran ordet ock yttrade:Herr grefve ock talman, mine kerrar Som jag förnummit, att man på ett ock annat kåll i kammaren antagit,

1890-03-20

Riksdagens protokoll 1890:15 (pdf, 1905 kB)

Motion 1890:221 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 221. 1 N:o 221. Af herr J. JohansSOll i Noraskog, om ändring i 68, 69 70 och 71 riksdagsordningen. I sammanhang med förslag till ändrade grunder för riksbankens verksamhet har det blifvit satt i fråga att äfven låta dess styrelse tillsättas efter andra grunder än hittills, så att en tredjedel

1890-03-15

Motion 1890:221 Andra kammaren (pdf, 472 kB)

Motion 1890:220 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 220. med flera lärarinnor och lärare, som framgångsrikt verka inom samhället, finnas många lärjungar, som hafva sina hem på landet. Dertill torde ock det sunda klimatet i sin mån bidraga. Och att Engelholm i detta hänseende intager ett framstående rum, torde vara allmänt kändt. Engelholm

1890-03-15

Motion 1890:220 Andra kammaren (pdf, 214 kB)

Motion 1890:49 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 49. 1 Af herr Roman, om vidtagande af åtgärder för att alla ämneslärare vid de allmänna läroverken må erhålla en gemensam benämning och lika drygt undervisn ing sarbete, m. m. Skollärarens kall är det vigtigaste af alla. Det är genom honom som det kommande slägtet skall utveckla sig till

1890-03-15

Motion 1890:49 Första kammaren (pdf, 275 kB)

Motion 1890:219 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219. 1 N:o 219. Af herr W. Wester, om ombildning af treklassiga läroverket i Engélholm till lägre allmänt läroverk med fyra ämneslärare. Uti Kong Maj:ts till Riksdagen aflemnade proposition den 7 sistlidne februari, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och

1890-03-14

Motion 1890:219 Andra kammaren (pdf, 392 kB)

Proposition 1890:41

40 Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. N:o 41. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en riksförsäkringsanstalt gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kong.Maj:t härmed föreslå, att Riksdagen må, med godkännande af

1890-03-12

Proposition 1890:41 (pdf, 112 kB)