Dokument & lagar (425 träffar)

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens

1890-03-12

Proposition 1890:40 (pdf, 2132 kB)

Proposition 1890:37

Kongl. Majås Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända gifven Stockholms

1890-03-12

Proposition 1890:37 (pdf, 1721 kB)

Motion 1890:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 222. 1 N:o 222. Af herr 0. T. Lind om utredning i fråga om landskylden till kyrkor och presterskap inom Bohuslän. Bland skattetitlar, som förekomma i provinsen Bohuslän, är äfven landskyld. Om denna urgamla skatts tillkomst har jag på enskild väg inhemtat följande, nemligen: Ursprungligen

1890-03-12

Motion 1890:222 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1890:218 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 218. 1 N:0 218. Af herr Y. Wittrock, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om undervisningen i naturalhistoria vid de allmänna läroverken. Uti Kongl. Maj:ts nådiga proposition till innevarande Riksdag, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna,

1890-03-12

Motion 1890:218 Andra kammaren (pdf, 354 kB)

Motion 1890:217 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, IS:o 217. 1 N:o 217. Af herr J, Smedberg m. fl.om skrifvelse till Kongl. Maj:tmed begäran om upphäfvande af kongl. bref vet den 10 september 1811, angående skyldighet för stamrotar inom. Elfsborgs lön att ensamme bekosta gärdsel och vedbrand åt soldaten samt mulbete åt hans kreatur. Det sätt,

1890-03-11

Motion 1890:217 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Riksdagens protokoll 1890:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 14. Tisdagen den 11 mars kl. V2 3 e. ni. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade KongMajtts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1890-03-10

Riksdagens protokoll 1890:14 (pdf, 1824 kB)

Motion 1890:216 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 216, 1 N:o 216. Af herr A. M. Lundberg, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition om ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändrade bestämmelser rörande de allmänna läroverken och pedagogierna

1890-03-08

Motion 1890:216 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 8 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. frih. F. von Essen aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till

1890-03-07

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 3668 kB)

Proposition 1890:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 X:o Sfi.Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1890-03-07

Proposition 1890:39 (pdf, 760 kB)

Proposition 1890:38

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af härvid fogade, i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll

1890-03-07

Proposition 1890:38 (pdf, 782 kB)

Proposition 1890:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 19 K:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna

1890-03-07

Proposition 1890:36 (pdf, 228 kB)

Proposition 1890:35

12 Kongl. MajUs Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådigti proposition till Riksdagen, angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med underlydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afsluladt köp gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet

1890-03-07

Proposition 1890:35 (pdf, 447 kB)

Motion 1890:215 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 215. 3 N:o 315. Af herr P. Lundéll, om tillökning i antalet af ämmslärare vid femklassiga allmänna läroverket i Göteborg m. m. Uti sia till iaaevarande Riksdag den 19 sistlidne februari aflåtna nådiga proposition angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken ocli

1890-03-07

Motion 1890:215 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1890:214 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 214. 1 N:214. Af herrar E. Olsson i Kyrkebol och N. Pelirsson i Önmruä, om inrättande af ett nytt provinsialläkaredistrikt inom Vermlands län. Enligt nu inom Vermlands län befintliga provinsialläkaredistrikts indelning bilda Öfre och. Nedre Fryksdals härad med 39,399 invånare och Jösse

1890-03-07

Motion 1890:214 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Riksdagens protokoll 1890:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 12. Tisdagen den 4 mars kl. Vs 3 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne februari. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet afiemnade propositioner till Riksdagen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att

1890-03-05

Riksdagens protokoll 1890:12 (pdf, 3453 kB)

Motion 1890:212 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 212. 15 N:o 212. Af herr V. VAlllin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till indragning af åtminstone första klassen i de allmänna läroverken. I af Kongl. Maj:t till Riksdagen aflemnade förslag till ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken

1890-03-04

Motion 1890:212 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Motion 1890:211 Andra kammaren

Moiimer i Andra Kammaren, N:o 211 3 N:o 211. Af herr 0. Mclill, om tillägg till Kongl. Maj ds proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda helsoocli sjukvården i riket. Uti Kongl. Maj:ts proposition af 31 sistlidne december, angående ordnande af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket,

1890-03-04

Motion 1890:211 Andra kammaren (pdf, 694 kB)

Motion 1890:210 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 210. 1 N:o 210. Af herr M. Dahn, om ändringar i Kongl. Maj:ts proposition om ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Då enligt Kongl. Maj:ts proposition n:o 17, angående ändrade bestämmelser för de allmänna läroverken och pedagogierna, det särskilda

1890-03-04

Motion 1890:210 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Riksdagens protokoll 1890:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 30. Onsdagen den 30 april, e. na. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades fyra protokollsutdrag för denna dag. Vid förnyad föredragning af konstitutionsutskottets den 23 och 26 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 10, i anledning af väckt motion om ändring i 68, 69,

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:30 (pdf, 2006 kB)

Riksdagens protokoll 1890:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 1 Mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämuda nådiga propositioner till Kiksdagen: l:o angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:10 (pdf, 3631 kB)