Dokument & lagar (425 träffar)

Proposition 1890:34

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården nås 4 och 6 gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. I eu genom Kongl. Maj:ts

1890-02-28

Proposition 1890:34 (pdf, 398 kB)

Proposition 1890:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civil ärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva:

1890-02-28

Proposition 1890:32 (pdf, 558 kB)

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 13 Riksdagsordningen Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl.

1890-02-28

Proposition 1890:29 (pdf, 1564 kB)

Motion 1890:209 Andra kammaren

Motioner i Ändra Kammaren, N:o 209. 1 Sf:o 209. Af herr G. ElOWSOn, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om ändrade vil/cor för utbetalning af anslaget till lönebidrag åt lärare i slöjd vid folkskolorna. Med anledning- deraf, att Kongl. Maj:t nti sin till sistlidna års riksdag aflåtna nådiga proposition angående

1890-02-28

Motion 1890:209 Andra kammaren (pdf, 238 kB)

Motion 1890:48 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 48. 1 N:o 48. Af herr Boström m. fl.angående skrifvelse till Konungen i fråga om samtrafik mellan enskilda telefonnät och statens interurbana telefonledningar m. m. Enligt beslut af Kong Maj:t har kongl. telegrafstyrelsen låtit för en beräknad kostnad af 230,000 kronor anlägga samt under

1890-02-28

Motion 1890:48 Första kammaren (pdf, 244 kB)

Motion 1890:207 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 207. 3 N:o 207. Af herr A. Westrill, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition om ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna. Uti eu till Riksdagen den 19 denna månad afiåten nådig proposition angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken

1890-02-25

Motion 1890:207 Andra kammaren (pdf, 204 kB)

Motion 1890:206 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 206. 1 206. Af herr F. W. Metzén, om skrifvelse till Kongl. May.t med begäran om utfärdande af föreskrift för åtskilliga, embetsoch tjenstemän att anslå vissa mottag ning stider: Man förspörjer stundom, särdeles å landet, en klagan öfver svårigheten att kunna anträffa åtskilliga embets-

1890-02-25

Motion 1890:206 Andra kammaren (pdf, 169 kB)

Motion 1890:213 Andra kammaren

17 Motioner i Andra Kammaren, N:o 213. sådan förändring af våra allmänna läroverk, att åtminstone den första klassen vid dem kunde indragas. Om remiss till det särskilda utskottet anhålles. Stockholm den 4 mars 1890. V. Vahlin. N:o 213. Af herr G. Sundberg från Haparanda by, om beviljande af anslag till inrättande af

1890-02-22

Motion 1890:213 Andra kammaren (pdf, 195 kB)

Proposition 1890:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspension för jägmästaren i Skellefteå revir 0. E. H. Grahl gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-02-21

Proposition 1890:33 (pdf, 339 kB)

Proposition 1890:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1890-02-21

Proposition 1890:31 (pdf, 280 kB)

Proposition 1890:23

KongMapts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med. förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjö farts förhållanden gifven Stockholms slott den 21 Februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden i sammansatt

1890-02-21

Proposition 1890:23 (pdf, 4326 kB)

Motion 1890:208 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren.N:o 208. N:o 208. Af herr Å. Nordeiltelt, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om skydd mot fara för person och egendom, föranledd, af elektriska ledningar. Till följd af den exempellöst hastiga utveckling telefonens användning fått uti vårt land, se vi nu uti nästan alla städer eller andra

1890-02-21

Motion 1890:208 Andra kammaren (pdf, 184 kB)

Proposition 1890:22

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22. 1 N:o 22. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten vid värfvade arméns disciplinkompani Carl Johan Welander gifven Stockholms slott den 14 februari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-02-14

Proposition 1890:22 (pdf, 292 kB)

Motion 1890:205 Andra kammaren

Motion i Andra Kammaren, N:o 205. 1 N:o 205. Herr V. Vfllllill, och herr P, AllderSSOJl i Högkil, om tillägg till 16 regeringsformen i syfte att betrygga församlingsrätten. Bland svenska folkets dyrbaraste rättigheter är utan tvifvel församlingsrätten men denna rättighet är icke hos oss, såsom i många andra länder, garanterad

1890-02-14

Motion 1890:205 Andra kammaren (pdf, 242 kB)

Riksdagens protokoll 1890:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 12 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det vid kammarens sammanträde den 5 innevarande februari förda protokoll. 2. Herr talmannen tillkännagaf, att herr H. M. Kilman numera anländt till riksdagen och denna dag intagit sin plats bland kammarens ledamöter.

1890-02-12

Riksdagens protokoll 1890:6 (pdf, 1953 kB)

Motion 1890:204 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 204. 5 N:o 204. Af herr N. Boström i Bodbyn och herrJ. A. Lundström, om ändring i Kongl. Maj:ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda helso- och sjukvården i riket. Uti 4 af Kongl. Maj:ts till Riksdagen öfverlemnade förslag till lag angående skyldighet att anskaffa

1890-02-12

Motion 1890:204 Andra kammaren (pdf, 200 kB)

Motion 1890:203 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, K:o 203. 1 N:o 203. Af herr C. A Bergman, om skrifvelse till Kongl. May.t i fråga om införande af frivillig ålder domsför säkring. Eu fråga för dagen är den om arbetares ålderdomsförsäkring. Den har behandlats af arbetareförsäkringskomitén. Ofverståthållareembetet och Konungens befallningshafvande

1890-02-12

Motion 1890:203 Andra kammaren (pdf, 301 kB)

Motion 1890:47 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 47. 1 N:o 47. Af herr Björnstjerna, angående skrifvelse till Konungen i fråga om vissa grunder för en blifvande lag om ålder domsförsäkring. Eu fråga för dagen är den om arbetares ålderdomsförsäkring. Den har behandlats af arbetareförsäkringskomitén. Öfverståthållareembetet och Konungens

1890-02-12

Motion 1890:47 Första kammaren (pdf, 315 kB)

Motion 1890:46 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 46. N:o 46. Af herr Mdtlhell, om ändring i 14, 17 och 26 riksdagsordningen. Mia lifliga öfvertygelse att endast rättvisan, och full rättvisa, kan lägga en fast grund till samhällets bestånd samt till dess lugna och sunda utveckling föranleder mig att, utan afseende på möjligheten af framgång

1890-02-12

Motion 1890:46 Första kammaren (pdf, 946 kB)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 7 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse: Att herr landshöfding W. Lotliigius ännu icke är så återstäld efter sin sjukdom, att han utan risk kan lemna sina rum, varder på heder och samvete intygadt.

1890-02-11

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 704 kB)