Dokument & lagar (425 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 5 Maj Kl. 11 f. m. I Vid föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens bord. hvilande proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen, begärdes ordet af Herr Lyttkens, som yttrade:

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. IP 1890. Första Kammaren. N:o 31. Lördagen den 3 Maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 25 och 26 sistlidne april. Herr statsrådet Groll afiemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af medel för inköp af jeruvägen mellan Luleå

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:31 (pdf, 3003 kB)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 5. Lördagen den Februari kl. 1 e. m. 1. Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 med förslag

1890-02-04

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 630 kB)

Motion 1890:202 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 202. 3 N:o 202. Af herr G. Elowson, om ändrad lydelse af 13 Riksdagsordningen. Då de nu gällande bestämmelserna angående antalet stadsrepresentanter i Riksdagens Andra Kammare faststäldes, stadgade man den grundsatsen, att städerna skulle erhålla ett ökadt inflytande inom representationen,

1890-02-01

Motion 1890:202 Andra kammaren (pdf, 327 kB)

Motion 1890:45 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 45. 1 N:o 45. Af herr Ai in, med förslag till ändrad lydelse af 13 mom. 3 riksdagsordningen. Då de nu gällande bestämmelserna angående antalet stadsrepresentanter i Riksdagens Andra Kammare faststäldes, stadgade man den grundsatsen, att städerna skulle erhålla ett ökadt inflytande inom

1890-02-01

Motion 1890:45 Första kammaren (pdf, 345 kB)

Proposition 1890:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. é. N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till. Riksdagen, angående statsbidrag för utrotande af ollonborrarne inom Hallands och Kristianstads län gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af livad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:27 (pdf, 619 kB)

Proposition 1890:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. May-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillstånd för Borås jemn äg saktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontor et afbetala 300,000 kronor ra. ra.gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1890-01-31

Proposition 1890:26 (pdf, 419 kB)

Proposition 1890:20

8 Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20. N:o 20. KongMajis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:20 (pdf, 1405 kB)

Proposition 1890:19

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19, Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt f. d. gravören C. S. Wennerstens enka Amanda Charlotta Wennersten, född SchaerUng gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-01-31

Proposition 1890:19 (pdf, 268 kB)

Motion 1890:201 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 201. 1 Nio 201. Af herr G. Erikson i Myckelgård, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af förslag till ändring af 12 och 23 Riksdagsordningen. Det synes vara en sjelfskrifven sak att den, som är satt till att stifta lag och ordning, de der skola gälla för hela riket,

1890-01-31

Motion 1890:201 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1890:174 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 174. 3 N:o IU. Af lierr J. Smedbergom ändring i gällande bestämmelser rörande stämpelafgift å gravationsbevis. Uti sin till innevarande Eiksdag afgifna embetsberättelse föreslår Eiksdagens justitieombudsman på anförda skäl sidd. 8595att kongl. förordningen angående expeditionslösen den

1890-01-28

Motion 1890:174 Andra kammaren (pdf, 164 kB)

Riksdagens protokoll 1890:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren N:o 4, Måndagen dsn 27 januari kl. 1 midd. 1. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att riksdagsmannen med. d:r E. TF. WreUind lider af akut bronkit och att han till följd häraf under några dagar måste hålla sig inne, det intygas härmed på heder och samvete.

1890-01-27

Riksdagens protokoll 1890:4 (pdf, 929 kB)

Motion 1890:200 Andra kammaren

22 Motioner i Ändra Kammaren, N:o 200. att Kiksdagen måtte för sin del besluta sådan ändring i kong,förordningen den 15 oktober 1880, att orden:eller inom svenska kyrkan begått nattvarden ersättas med följande ord:eller icke eg er nöjaktig kristendomskunskap. Stockliolm den 27 januari 1890. P. Waldenström. tf:o 200.

1890-01-27

Motion 1890:200 Andra kammaren (pdf, 196 kB)

Motion 1890:198 Andra kammaren

18 Motioner i Andra Kammaren, N:o 198. K:o 198. Af herr C. Nyström, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om utarbetande af förslag till lag om samegandeskap i fast egendom. Då genom arf eller gåfva eller på annat dylikt sätt liera personer blifva gemensamma egare till en fastighet, inträda dessa delegare till

1890-01-27

Motion 1890:198 Andra kammaren (pdf, 191 kB)

Motion 1890:196 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 196. 9 tf:o 196. Af herr A, E. Petersson i Hamra, om ändring i lagen om skilj omän den 27 oktober 1887. Lagen om skilj omän af den 27 oktober 1887 är visserligen ännu ny och föga pröfvad, men då den till undanrödjande af långvariga och dyrbara rättegångar förtjenar stort afseende samt

1890-01-27

Motion 1890:196 Andra kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1890:195 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 195. tf:o 195. Af herr F. Gr. Sandwall, om ändring i 62 mom. 2 af reglementet för riksbanken. Då det numera torde anses nödigt, att riksbankens afdelningskontor icke allenast hållas öppna för allmänheten, utan äfven att pröfning af diskonteringslåne- och kreditivansökningar skall ega

1890-01-27

Motion 1890:195 Andra kammaren (pdf, 108 kB)

Motion 1890:194 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 194. eu annan dylik skola, belägen i mellersta delen af Bohuslän. Om remiss till vederbörligt utskott anliålles. Stockholm den 27 januari 1890. J. A. Johansson, från Bohuslän. tf:o 194. Af herr N. FOSSGI,om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om framläggande af nytt förslag till lindring

1890-01-27

Motion 1890:194 Andra kammaren (pdf, 275 kB)

Motion 1890:193 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 193. 3 tf:o 193, Af herr J, A. anslaget till navigationsskolan i Strömstad å en annan dylik skola i mellersta delen af Bohuslän. Då Kongl. Maj:t uti proposition till Riksdagen föreslagit indragning af anslaget till navigationsskolan i Strömstad, och såsom skäl härför bland annat anförts,

1890-01-27

Motion 1890:193 Andra kammaren (pdf, 180 kB)

Motion 1890:192 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 192. 1 tf:o 192. Af herr J. Johnsson i Thor sberg, om höjning i anslaget till inqvartering skostnader m. m. Vid sistlidne Riksdag tillät jag mig att i motion n:o 26 fästa uppmärksamheten på det missförhållandet, som efter min uppfattning är rådande i afseende å inqvartering af tågande

1890-01-27

Motion 1890:192 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1890:191 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 191. 19 fl:o 191. Af herr G. Anderson i Himmelsby, om befrielse för rust- och rotehållare att bekosta soldats sjukvård. Bland de skyldigheter och utgifter, som rust- och rotehållare måste vidkännas för sina grenadier, torde den genom kongresolutionerna af den 7 februari 1688, den 18 maj

1890-01-27

Motion 1890:191 Andra kammaren (pdf, 159 kB)