Dokument & lagar (425 träffar)

Motion 1890:190 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 190. 17 N:o 190. Af herr G. AlUlerSOll i Hivnmelsby, om höjning i anslaget till inqvarteringskostnader. Bland de många skatter och onera, som åligga hemman på landet och som äro så fördelade att en del hemman deraf drabbas ganska hårdt, under det att en del har ganska ringa och en del

1890-01-27

Motion 1890:190 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1890:189 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 189. N:o 189. Af herr M. Dallll, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om åtgärders vidtagande för åstadkommande af daglig samfärdsel mellan Eugen och Skånes sydkust samt om anvisande af ett förslagsanslag å lf00 kr. för ärendets utredning. Det har ofta under senare tiden med

1890-01-27

Motion 1890:189 Andra kammaren (pdf, 236 kB)

Motion 1890:188 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 188. N:o 188. Af herr M. I den 18 september 1862. Vid sistlidne riksdag väckte undertecknad motion n:o 14 om ändring i 60 paragrafen 4 kap. konkurslagen angående val till gode män och syssloman. Motionen återremitterades i Andra Kammaren till lagutskottet, för förnyad behandling i enlighet

1890-01-27

Motion 1890:188 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1890:187 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, No 187. N:o 187. Af herr A. Y. Carlsoil, om beviljande af ett anslag å 110,000 kronor i skadestånd till byggmästaren C. H. Hallström för lidna förluster å universitetsbyggnaden i Upsala. Med anledning af Kongl. Maj:ts nådiga proposition under 8:de hufvudtiteln till Riksdagen rörande ersättning

1890-01-27

Motion 1890:187 Andra kammaren (pdf, 152 kB)

Motion 1890:186 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 186. N:o ISO. Af herr J. Alldorssoil i Ö hr storp, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om hr andväsendets ordnande på landet. Under senare åren hafva flera kommuner efter derom i behörigordning på kommunalstämma fattadt beslut bildat brandcorpser och för sådant ändamål antagit reglementen,

1890-01-27

Motion 1890:186 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1890:185 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 185. N:o 185. Af herr F. G. Björck, om ändrad lydelse af 2 kap. 19 strafflagen. Vid närmare begrundande öfver vissa förbrytelser och deras bestraffning måste den tanken framkomma, att, när en förbrytare utstått sitt ådömda fängelsestraff, lian borde vara befriad från vidare bestraffningsåtgärder,

1890-01-27

Motion 1890:185 Andra kammaren (pdf, 156 kB)

Motion 1890:184 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 184. 3 N:o 184. Af herr F. 0. Björck, om nedsättning i tullen å socker och upphäfvande af hvitbetsockeraccisen. Under förra riksdagen motionerades om nedsättning af sockertullen på råsocker till 14 öre per kilo och å raffinad till 20 öre samt om borttagandet af all accis å livitbetsocker.

1890-01-27

Motion 1890:184 Andra kammaren (pdf, 212 kB)

Motion 1890:182 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 182. 7 No 182. Af lien- P, 0. Hörnfeldt, om beviljande för år 1891 af ett andag å 1,548,000 kronor för byggande af en bibana frän Mellansel till Örnsköldsvik. Under senaste tiden har det temligen allmänt blifvit erkändt, att Norrlands näringslif och utveckling allt för länge fått vänta

1890-01-27

Motion 1890:182 Andra kammaren (pdf, 1686 kB)

Motion 1890:181 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 181. t No 181. Af herr Å. Bexell, om uppsägning af nu gällande handels- orh sjöfart sfördrag mellan Sverige och tyska stater. I den kamp, som förts under en följd af år, för att åstadkomma eu brytning- med det tullpolitiska system, vi följt sedan 1850-talet, har man pa den skyddstullvänliga

1890-01-27

Motion 1890:181 Andra kammaren (pdf, 415 kB)

Motion 1890:180 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 180. N:o 180. Af herr J. Ericson i Borekulla, om skatte'enäring för de skatteköpta s. k. halländska kyrkohemmanen. I det utlåtande N:o 42som statsutskottet förra året afgaf öfver min då väckta motion N:o 120 angående skattelinäring för de skatteköpta s. k. halländska kyrkohemmanen,

1890-01-27

Motion 1890:180 Andra kammaren (pdf, 234 kB)

Motion 1890:179 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 179. 15 delas till embetsverk, myndigheter och rikets kommuner och jemväl finnas att tillgå genom prenumeration och försäljning, samt så ordnad, att deri upptagna tillkännagifvanden och annonser med lätthet må kunna i sina olika grupper igenfinnas. Om remiss till statsutskottet anhålles.

1890-01-27

Motion 1890:179 Andra kammaren (pdf, 133 kB)

Motion 1890:178 Andra kammaren

14 Motioner i Andra Kammaren, N:o 178. N:o 178. Af herr A. P. Dailiclsoii, om beviljande af ett ordinarie förslagsanslag af högst 15,000 kronor för utgifvande aj en tidning för legala tillMnnagifvanden m. m. Under åberopande af de skäl som äro anförda i den af mig vid 1888 års riksdag under n:o 171 afgifna motion och

1890-01-27

Motion 1890:178 Andra kammaren (pdf, 189 kB)

Motion 1890:177 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 177. 11 göras. Skulle ansökningarne komma att pröfvas af både landsting och hushållningssällskap och de dervid stanna i olika beslut, gäller landstingets som afgörande. Om remiss till statsutskottet anhålles. Stockholm den 27 januari 1890. A. P. Daniélson. N:o 177. Af herr A. P. PanielsOll,

1890-01-27

Motion 1890:177 Andra kammaren (pdf, 237 kB)

Motion 1890:176 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, N:o 176. N:o 176. Af herr A. P. DiUllclsOll, om beviljande af ett statsanslag å 48,000 kronor till fiskerinäringens understödjande. Då man jemför det belopp som Riksdagen anslagit till fiskerinäringens befrämjande, eller 42,000 kronor, och som till rätt betydlig del åtgår till aflöningar

1890-01-27

Motion 1890:176 Andra kammaren (pdf, 275 kB)

Motion 1890:175 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 175. 5 N:o 175. Af herr A. P. BanielSOIl m. fl.om nedsättning med 20 procent afl grundskatterna och motsvarande lindring i rustnings- och roter ing sbesvär en. Under åberopande af de skäl vi anfört i dem af oss m. fl. vid sistlidne riksdag under n:o 83 afgifna motion om ytterligare afskrifning

1890-01-27

Motion 1890:175 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1890:173 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 173. 1 N:o 173. Af herr C. J. PetGrsson i Eksebo, om stadgande af skyldighet för stadskommun att å bolag öfverlåta bränvinshandel. Sedan genom kongl. förordningen af den 29 maj 1885, angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker, städernas

1890-01-27

Motion 1890:173 Andra kammaren (pdf, 172 kB)

Motion 1890:172 Andra kammaren

16 Motioner i Andra Kammaren, N:o 172. N:o 172. Af herr L. Jönsson i Sandhy, om nedsättning i st åmpelafgiften å gravationsbevis. Enligt gällande stämpelpappersförordning beläggas alla bevis vid underdomstolarne å landet med stämpel af femtio öre, med undantag af gravationsbevis, som påläggas lika hög stämpel som den

1890-01-27

Motion 1890:172 Andra kammaren (pdf, 119 kB)

Motion 1890:171 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 171. 15 N:o 171. Af- herr L. Jönsson i Sandby, om inrättande af ett riksbankens afbetning skontor i Kristianstad. id flere föregående riksdagar hafva motioner blifvit väckta om inrättande åt ett riksbankens afdelningskontor i Kristianstad. Att denna stad borde hafva företräde framför

1890-01-27

Motion 1890:171 Andra kammaren (pdf, 105 kB)

Motion 1890:170 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 170. 13 N:o 170. Af herr A. G. Jönsson i Mår atp, om ändring i gällande bestämmelser om underhåll af by- och utfartsvägar. Ibland de många svårigheter, som vidhäfta väghållningsbesvären i allmänhet och hvilkas afhjelpande synas vara lika aflägsna som någonsin, synes mig underhållet af

1890-01-27

Motion 1890:170 Andra kammaren (pdf, 144 kB)

Motion 1890:168 Andra kammaren

8 Motioner i Andra Kammaren, K:o 168. Ej må någon utöfva rösträtt för större antal röster, än som svarar mot en tiondedel af kommunens kela röstetal efter röstlängden, eller i något, fall för högre röstetal, än det, som enligt röstlängden sammanräknadt tillkommer öfrige röstegande. Uppkommer vid sådan beräkning af

1890-01-27

Motion 1890:168 Andra kammaren (pdf, 232 kB)