Dokument & lagar (425 träffar)

Motion 1890:139 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 139. N:o 139. Af herr J. P. JailSSOlI, i Saxhyttan, om ändrad lydelse af 135 i stadgan om skiftesverket i riket den 9 november 1866. I 135 skiftesstadgan föreskrifves, att, sedan underdåniga besvär öfver egodelningsrätts utslag i behörig ordning inkommit till rättens ordförande, denne

1890-01-27

Motion 1890:139 Andra kammaren (pdf, 197 kB)

Motion 1890:138 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 138, Wto 138. Af herr A. HailSSOn i Solhetta, om inrättande af ett riksbankens afdelning skontor i Falun, Vid 1888 ars riksdag väcktes af mig motion i denna kammare n:o 162 om inrättande af ett riksbankens afdelningskontor för Stora Kopparbergs län i staden Falun, hvilken motion då blef

1890-01-27

Motion 1890:138 Andra kammaren (pdf, 170 kB)

Motion 1890:137 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 137. 1 i N:o 137. Af herr friherre W. V011 Schwerin, om skrifvelse till Kongl. Maj:t i fråga om byggande och underhåll af Långebro vid Christianstad samt om beviljande af statsbidrag till förräntning och amortering af nuvarande brointressenters skuld. Då envåldskonungen Christian IV anlade

1890-01-27

Motion 1890:137 Andra kammaren (pdf, 259 kB)

Motion 1890:136 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 136. 15 N:o 136. Af herrar EMS NilSOll och J. Bratt, om beviljande af ett anslag å 60,000 kronor till skjutskicklighetens befrämjande. Genom gemensam votering år 1889 minskades anslaget till skjutskicklighetens befrämjande från 45,000 till 30,000 kronor. Detta beslut har inverkat störande

1890-01-27

Motion 1890:136 Andra kammaren (pdf, 219 kB)

Motion 1890:135 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 135. 13 N:o 135. Af herr J. A. Joll Maj:t med begäran om ändring i förordningen angående lotsverket den 15 februari 1881. När Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående lotsverket af den 15 februari 1881 utfärdades, gjordes bland annat den förändring uti förut gällande författning, att

1890-01-27

Motion 1890:135 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1890:134 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 134. 11 N:o 134. Af herrar J. A. JoIlilllSSOll i Bastliolmen och C. T. Lind, om tillägg till 2 i lagen angående lindring i rustningsoch roteringsbesvären den 5 juni 1885. Deri af 1885 års Riksdag antagna och af Kongl. Maj:t den 5 juni samma år utfärdade lag angående lindring uti rustnings-

1890-01-27

Motion 1890:134 Andra kammaren (pdf, 159 kB)

Motion 1890:132 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 132, N:o 132. Af herr A. V. Ljungman, om ökadt statsbidrag till aflöning åt lärare och lärarinnor vid mindre folkskolor. Många skoldistrikt finnas i vårt land, hvilka till följd af sin utsträckning, splittring uti öar eller näs, befolkningens gleshet i särskilda delar eller andra lokala

1890-01-27

Motion 1890:132 Andra kammaren (pdf, 205 kB)

Motion 1890:131 Andra kammaren

4 Motioner i Andra Kammaren, N:o 131. samt formulera tillägg till ifrågavarande kongl. förordning, att högst 25 af bruttoinkomsten må beräknas som ersättning för löner, arfvoden, hyror och öfriga omkostnader. Stockholm den 27 januari 1890. J. Eklund. N:o 131. Af herr F. G. Björck, om ändrad lydelse af 14 riksdagsordningen.

1890-01-27

Motion 1890:131 Andra kammaren (pdf, 150 kB)

Motion 1890:130 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N:o 130. N:o 130. Af herr J. Ekllllld, om ändrad fördelning af bränvinsförsäljningsmedlen. Vid nästlidna års riksdag väckte jag en motion, n:o 151, om förändring i 22 i Kongl. Maj:ts nådiga förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa

1890-01-27

Motion 1890:130 Andra kammaren (pdf, 231 kB)

Motion 1890:129 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 129. 1 N:o 129. Af herr E. OISSOII i Kyrkebol, om anvisande för år 1891 af ett anslag å 800,000 kronor för anläggning af nya och omläggning af mindre goda vägar. Med hänvisning till den af mig vid nästlidne riksdag afgifna motionen n:o 90 om beviljande af ett extra anslag af 800,000 kronor

1890-01-27

Motion 1890:129 Andra kammaren (pdf, 120 kB)

Motion 1890:127 Andra kammaren

10 Motioner i Andra Kammaren, N:o 127. ié N:o 127. Af herr J. Nilsson i Sorröd, om ändring i 4 kap. 2 jordabalken m. m. Då det vid köp eller byte af fast egendom på landet eller i staden ofta inträffar, att svekligt förfarande bedrifves, utan att lagens arm dervid kan något uträtta, och för att i någon mån motverka

1890-01-27

Motion 1890:127 Andra kammaren (pdf, 206 kB)

Motion 1890:126 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren, N:o 126. för sådan skada vanligen äro så höga, att fiskarena icke förmå eller finna med sin fördel förenligt att intressera sig i sådana bolag. Dylika bolag hafva någon gång bildats, men åter upplösts på grund af otillräcklig tillslutning och för höga afgifter. För att på denna väg bereda

1890-01-27

Motion 1890:126 Andra kammaren (pdf, 341 kB)

Motion 1890:125 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 125. 5 N:o 125. Af herr Sven Nilsson, om förhöjning i reservationsanslaget till fiskerinäringens understöd. Vid föregående riksdag beviljades på Kongl. Maj:ts framställning eu. ökning i anslaget till fiskerinäringens understöd ett belopp af 24,400 kronor, eller från 17,600 till 42,000

1890-01-27

Motion 1890:125 Andra kammaren (pdf, 175 kB)

Motion 1890:124 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 124. 3 N:o 124. Af herr Sven Nilsson om förbud för användning vid bränvinstillverkning af majs, ris och andra råämnen, som icke inom landet allmänneligen alstras. Vid 1887 års senare riksdag föreslog Kong Maj:t i proposition n:o 34, att majs, ris och andra sådana råämnen, som äro af beskaffenhet

1890-01-27

Motion 1890:124 Andra kammaren (pdf, 168 kB)

Motion 1890:123 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 123. i N:o 123. Af herr Sven Nilsson, om tillägg till lagen angående lindring i rustnings- och rotering sbesvär en den 5 juni 1885 samt förhöjning i förslagsanslaget till lindring i nämnda besvär med 170,000 kronor. Då jag vid 1885 års riksdag motsatte mig de partiella reformernas väg

1890-01-27

Motion 1890:123 Andra kammaren (pdf, 192 kB)

Motion 1890:120 Andra kammaren

12 Motioner i Andra Kammaren, N:o 120. N:o 120. Af herr P. Svensson i Brämhult, om utseende af suppleanter för ledamöterne af Andra Kammaren och för elektorer vid af val af dessa riksdagsmän. Bland de brister, som ännu förefinnas i vår riksdagsordning, är efter mitt förmenande äfven den, att riksdagsordningen saknar

1890-01-27

Motion 1890:120 Andra kammaren (pdf, 228 kB)

Motion 1890:118 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 118. 9 N:o 118. Af herr A. Svenson i Edum, om ändring i 36 mom. 1 af gällande konkurslag. Vid behandlingen af den motion som jag förlidet år väckte, rörande tiden för återvinningstalan i konkurs, i syfte att få tiden utsträckt från tre till sex månader, afstyrktes densamma visserligen

1890-01-27

Motion 1890:118 Andra kammaren (pdf, 132 kB)

Motion 1890:117 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 117. 7 N:o 117. Af herr J. Ericson i Borekulla, om skrifvelse till Kongl. Maj:t angående rätt för församling att till afflyttning uppsäga prest m. m. Hvar och en som uppmärksamt följt tidens rörelser lärer kunna finna att det, för att landets framtida utveckling må kunna jemnt och långt

1890-01-27

Motion 1890:117 Andra kammaren (pdf, 178 kB)

Motion 1890:116 Andra kammaren

5 Motioner i Andra Kammaren, N:o 116. N:o 116. Af herr Ä. F. Broström, om ändring i 14. riksdagsordningen. Det torde synas förmätet att nu återkomma med en motion i samma syfte som den jag aflemnade vid förra årets riksdag om utsträckt valrätt till Riksdagens Andra Kammare, synnerligast som ingen af de motioner, hvilka

1890-01-27

Motion 1890:116 Andra kammaren (pdf, 144 kB)

Motion 1890:115 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 115. 3 N:o 115. Af herr A. F. Broström, rörande upphörande af straffpåföljden: förlust af medborgerligt förtroende. Med civilisationens större utveckling hafva samtidigt de straff, samhället stadgat för förbrytelser mot dess lagar, mer och mer mildrats. Den meningen, att straffet var en

1890-01-27

Motion 1890:115 Andra kammaren (pdf, 170 kB)