Dokument & lagar (425 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Riksdagens protokoll 1890:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 47. Fredagen den 16 maj kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 9 dennes. 2 Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, majoren m. m. hr P. A. H. Stjernspetz för närvarande lider af en hjertsjukdom, i följd

1890-05-15

Riksdagens protokoll 1890:47 (pdf, 1701 kB)

Riksdagens protokoll 1890:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 46. Onsdagen den IT maj kl. 12 på dagen. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 innevarande maj förda protokoll. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att herr major John Bratt på grund åt sjukdom lungkatarr är förhindrad infinna sig vid

1890-05-13

Riksdagens protokoll 1890:46 (pdf, 1161 kB)

Riksdagens protokoll 1890:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 45. Måndagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till behandling förekom till en början särskilda utskottets n:o 2 Om förslag utlåtande n:o 2 i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner till formed förslag till förordning

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:45 (pdf, 2423 kB)

Riksdagens protokoll 1890:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 12 maj. Kl. 11 f. m. i. Justerades protokollet för den 5 innevarande maj. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o Häradshöfding Gustaf Berg bör på grund af sjukdom under loppet af närmaste dagar afhålla sig från att deltaga

1890-05-11

Riksdagens protokoll 1890:44 (pdf, 2534 kB)

Riksdagens protokoll 1890:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 43. Lördagen den 10 maj, kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens för- Ang. anslag handlingar, föredrog först statsutskottets utlåtande n:o 67, i utgifvande af väckt motion om beviljande af

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:43 (pdf, 3717 kB)

Riksdagens protokoll 1890:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Ändra Kammaren. N:o 42. Fredagen den 9 maj. Kl. V23 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 2 innevarande maj förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 66 och 67 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4 samt bevillningsutskottets

1890-05-09

Riksdagens protokoll 1890:42 (pdf, 3688 kB)

Riksdagens protokoll 1890:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 7 maj. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. Till behandling förekom först Andra Kammarens fjerde tillfäl- Ang. bereliga utskotts utlåtande n:o 8 i samlingen n:o

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:41 (pdf, 3151 kB)

Riksdagens protokoll 1890:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 40. Onsdagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Föredrogos hvart för sig, och biföllos statsutskottets memorial: j tn0 64 ed förslag till åtskilliga stadgandehvilka böra införas i det nya reglementet för riksgäldskontoret och

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:40 (pdf, 3082 kB)

Riksdagens protokoll 1890:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o39. Måndagen den 5 maj kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, lät uppläsa följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongjustitiedepartementet den 5 maj 1890. Komministern

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:39 (pdf, 3239 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 38. Fredagen den 16 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 9 i denna månad. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 53, till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2620 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 5 Maj Kl. 11 f. m. I Vid föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens bord. hvilande proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen, begärdes ordet af Herr Lyttkens, som yttrade:

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 37. Lördagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes föredragningen af särskilda utskottets för behandling af förslag angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande n:o 1. Efter föredragning till en början af mom. b af punkten

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 37. Måndagen den 12 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 5 i denna månad. På begäran af herr Sjögreen beviljades honom ledighet från riksdagsgöromålen under fjorton dagar från den 16 innevarande maj. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2559 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 10 Maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 i denna månad. Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att enligt vid talmanskonferensen träffad öfverenskommelse omröstning jemlikt 65 riksdagsordningen komme att anställas vid

1890-05-06

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 2112 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 36. Lördagen den 3 maj, kl. 11 f. m. 1- Chefen för kongl. civildepartementet, herr statsrådet in. m. V. L. Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition, n:o 44, till Riksdagen angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen. Den kongl.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 3773 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 35. Onsdagen den 7 maj, f. in Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 66, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda heiso-

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 35. Fredagen den 2 maj. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne april. 2. Efter föredragning af herrar vice talmannen L. O. Larssons och P. O. Hörnfeldts i senaste sammanträdet aflemnade motion, n:o 233, hänvisades densamma till behandling af statsutskottet.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2771 kB)

Riksdagens protokoll 1890:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren N:o 34. Måndagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde k. 7 e. m. Justerades ett protokollsutdrag för den 3 och 5 innevarande månad samt tre protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: n:o 64, med förslag till åtskilliga

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:34 (pdf, 1744 kB)