Dokument & lagar (425 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Proposition 1890:20

8 Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20. N:o 20. KongMajis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:20 (pdf, 1405 kB)

Riksdagens protokoll 1890:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 10 april kl. V2 3 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 29 nästlidne mars samt den 1 och 2 innevarande april förda protokoll. 8 2. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets utlåtande, n.o 8, i anledning af väckt motion om

1890-04-10

Riksdagens protokoll 1890:24 (pdf, 3191 kB)

Riksdagens protokoll 1890:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 23. Torsdagen den 27 Mars. Kl. 2 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:23 (pdf, 2157 kB)

Proposition 1890:23

KongMapts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med. förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjö farts förhållanden gifven Stockholms slott den 21 Februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden i sammansatt

1890-02-21

Proposition 1890:23 (pdf, 4326 kB)

Riksdagens protokoll 1890:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 25. Fredagen den 11 April. Kl. 7 e. ra. 1. Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel,

1890-04-15

Riksdagens protokoll 1890:25 (pdf, 3200 kB)

Proposition 1890:37

Kongl. Majås Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända gifven Stockholms

1890-03-12

Proposition 1890:37 (pdf, 1721 kB)

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 13 Riksdagsordningen Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl.

1890-02-28

Proposition 1890:29 (pdf, 1564 kB)

Riksdagens protokoll 1890:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o39. Måndagen den 5 maj kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, lät uppläsa följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongjustitiedepartementet den 5 maj 1890. Komministern

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:39 (pdf, 3239 kB)

Riksdagens protokoll 1890:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 3. Lördagen den 25 Januari kl 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. friherre F. von Essen aflemnade nedanuämnda Kongl. Majts propositioner till Riksdagen: l:o angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa s. k. skilnadsarrenden 2:o angående jemkning af den på hemman

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:3 (pdf, 1553 kB)

Riksdagens protokoll 1890:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 27. Lördagen den 19 april kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 10 och 11 innevarande april förda protokoll. 2. Efter föredragning af herr J. Andersons i Tenhult i senaste sammanträdet aflemnade motion n:o 230, hänvisades densamma till behandling af

1890-04-17

Riksdagens protokoll 1890:27 (pdf, 3411 kB)

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens

1890-03-12

Proposition 1890:40 (pdf, 2132 kB)

Proposition 1890:fört

1 Förteckning öfver Kongl. Maj-ts propositioner och skrivelser till lagtima Riksdagen år 1890. Ben 14 januari 1890. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Ben 6 december 1889. N:o 2, angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten och den så kallade Döbelns park i nämnda stad. Ben 13

1890-05-02

Proposition 1890:fört (pdf, 318 kB)

Proposition 1890:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående be-frielse från utgifvande till kronan af vissa så kallade skilnadsarrenden gifven Stockholms slott den 13 december 1889. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 13 maj innevarande år anhållit, att Kongl. Maj:t,

1890-01-01

Proposition 1890:9 (pdf, 544 kB)

Skrivelse 1890:7

Kongl. Maj ds Nåd. Skrifvelse N:o 7. JS-o 7. Kongl. Majits nådiga skrifvelse till Riksdagen, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som. enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1890. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1890:7 (pdf, 165 kB)

Proposition 1890:6

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 37 N:o 6. KongMa,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som vill denna dag till Riksdagen aflåta nådig proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af

1890-01-11

Proposition 1890:6 (pdf, 199 kB)

Proposition 1890:5

30 Kotu/l. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. KongMaj:ts nådig a proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 1,6 och 9 i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsb esv är en den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag beslutat till Riksdagen aflåta

1890-01-11

Proposition 1890:5 (pdf, 441 kB)

Proposition 1890:44

Kongl. Maj:ts Nåd. proposition No 44. 1 N:o 44. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen gifven Stockholms slott den 2 maj 1890. Under åberopande af bifogade protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1890-05-02

Proposition 1890:44 (pdf, 837 kB)

Proposition 1890:43

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 43, N:0 43. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Bjuf n:o 3 i Malmöhus län gifven Stockholms slott den 18 april 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-04-18

Proposition 1890:43 (pdf, 412 kB)