Dokument & lagar (831 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfärdadt vid slutet af 1893 års riksdag. Bill. till BiJcsd. Prot. 1893. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Riksg.kontorets reglementeInnehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar

1893-05-10

Svensk författningssamling (pdf, 5194 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 8 Maj 1893. r i i:iAfdelning I. Allmänna föreskrifter. I Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, hvilka redan

1893-05-08

Svensk författningssamling (pdf, 3024 kB)

Proposition 1893:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1893, N:o 106. i i H dac I Jlt RIKSSTAT ÅR 1894. Bih. till Riksd. Prat. 1893. 10 Sand. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Af öfverskottet å statsregleringarne för föregående år.53,453 43 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. i fc. II l Y Ordinarie inkomster

1893-05-06

Proposition 1893:riksstat (pdf, 2630 kB)

Riksdagens protokoll 1893:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. första Kammaren. N:o 36. Torsdagen den 4 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial: n:o 13, i fråga om ändringar i gällande reglemente för riksbanken äfvensom i aflöningsstaten för nämnda bank och n:o 14, angående instruktion för nästa Riksdags

1893-05-05

Riksdagens protokoll 1893:36 (pdf, 2114 kB)

Riksdagens protokoll 1893:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 43. Torsdagen den 4 maj. Kl. 12 på dagen. 1. Föredrogs och lades till handlingarna konstitutionsutskottets memorial n:o 30, i anledning af återremiss af utskottets utlåtande n:o 29 angående väckt motion om ändrad lydelse af 2 och 3 tryckfrihetsförordningen. 2. Likaledes

1893-05-04

Riksdagens protokoll 1893:43 (pdf, 4496 kB)

Motion 1893:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. N:o 228. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen

1893-05-04

Motion 1893:228 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1893:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller,

1893-05-04

Motion 1893:27 Första kammaren (pdf, 111 kB)

Riksdagens protokoll 1893:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 29 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början lagutskottets Angående utlåtande n:o 55, i anledning af väckta motioner angående ändring ändring af af 12 i förordningen om kommunalstyrelse

1893-05-01

Riksdagens protokoll 1893:40 (pdf, 3881 kB)

Riksdagens protokoll 1893:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Ändra Kammaren. N:o 38. Onsdagen den 26 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet, dervid kammarens förhandlingar till en början leddes af herr vice talmannen. 1. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Ernst Beckman,

1893-04-26

Riksdagens protokoll 1893:38 (pdf, 4830 kB)

Motion 1893:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af herr J. A. JotuiUSSOIl i Strömsberg, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i syfte af ändring i gällande bestämmelser rörande värnpligtigs rätt att ur riket utvandra. Det är alla bekant att allt större och större skaror af sådana ynglingar, som äro i beväringsåldern, söka och

1893-04-21

Motion 1893:227 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 1893:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 21 april. Kl. x/i 3 e. m. 1- Justerades det i kammarens sammanträde den 14 dennes förda protokoll. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 25 samt statsutskottets utlåtanden n:is 58, 59 och 60. 3. Till afgörande

1893-04-20

Riksdagens protokoll 1893:34 (pdf, 3713 kB)

Riksdagens protokoll 1893:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Första Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 19 april, e. in, Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo lagutskottets den 11 och 12 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 30, i anledning af väckt motion om ändrad lagstiftning rörande oäkta barns arfsrätt. Herr Claeson:Då år 1866 vidtogs den

1893-04-20

Riksdagens protokoll 1893:29 (pdf, 2108 kB)

Riksdagens protokoll 1893:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o28. SMU'v1 i f i 1 i ro y, r.i f Onsdagen den 19 april, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 12 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande n:o 25, dels i anledning af väckt motion om ändring af gällande

1893-04-18

Riksdagens protokoll 1893:28 (pdf, 2676 kB)

Riksdagens protokoll 1893:27

i a o RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 27. Lördagen den 15 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades tre protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande sammansatta banko- och lagutskottets den 8 och 11 i denna månad bordlagda utlåtande

1893-04-17

Riksdagens protokoll 1893:27 (pdf, 2382 kB)

Riksdagens protokoll 1893:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 3 maj. El. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången sammansatta bankooch lagutskottets memorial n:o 4. 3. Efter föredragning af statsutskottets utlåtande n:o 9 a, i anledning af Kong Maj:ts

1893-04-14

Riksdagens protokoll 1893:42 (pdf, 1752 kB)

Riksdagens protokoll 1893:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 12 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammaren hade inkommit följande protokoll, som upplästes: År 1893 den 12 april sammanträdde de valmän, som af kamvarne fått i uppdrag att utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken

1893-04-14

Riksdagens protokoll 1893:29 (pdf, 1724 kB)

Proposition 1893:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Ujt.i V1 Ui 1 i. J i 1 itrur/i J JrjiVjvhir.7 j rj/U, il.i f:s 5 j Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Norrköpings stad af mark från indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen gifven Stockholms slott den 14 april 1893. t r I

1893-04-14

Proposition 1893:54 (pdf, 353 kB)

Proposition 1893:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser till 1893 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1893. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 16 december 1892. N:o 2, med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Den 12 januari 1893. N:o 3, med

1893-04-14

Proposition 1893:fört (pdf, 376 kB)

Motion 1893:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, jV.o 226. N:o 226 Af herr O. Jonsson i Hof m. fl.med anledning af KongMaj:ts proposition, n:o 47, angående delning af Hernösands stift. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 47, deri Riksdagens medgifvande äskas, att Vest erbottens och Norrbottens län må från den 1 januari 1895 frånskiljas

1893-04-10

Motion 1893:226 Andra kammaren (pdf, 141 kB)

Riksdagens protokoll 1893:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 27. Lördagen den 8 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Ang. upp låtelse af ritt till bearbetande af apatitJörehomtter, position n:o 29 föreslagit Riksdagen att medgifva, att KongL Maj:t dels åt svenske män bevilja tillstånd att mot

1893-04-08

Riksdagens protokoll 1893:27 (pdf, 1981 kB)