Dokument & lagar (869 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE f I/alu 10 i t k vraMud dill FÖR rutin i 0, jdlH iliJSÅ U:f II a41 RIKSGÄLDS-KONTORET, jiTioiii niotioI loda.ina JiH i r i■11 v. j uit tV r-ior/ig iucift- bli av li ji utfärdadt vid slutet af 1896 års riksdag. tillit Bih. till Riksd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. Rikug.kontorets reglemente.Innehålls-förteckning.

1896-05-16

Svensk författningssamling (pdf, 5143 kB)

Proposition 1896:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1896, N:o 119. RIKSSTAT FÖR ÅR 1897. Bill. till Rilcsd. Prot. 1896. 10 Sami. 1 Afd. 9 Band. 1 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.8,296,000 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.20,655,000:Bevillningar 80,080,000:100,735,000

1896-05-16

Proposition 1896:riksstat (pdf, 2748 kB)

Riksdagens protokoll 1896:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 28. Måndagen den 11 maj. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m ock dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att Första Kammarens talman herr Grefve G. Sparre på grund af en strupkatarr, som under de senare dagarne försvårats,

1896-05-11

Riksdagens protokoll 1896:28 (pdf, 2104 kB)

Riksdagens protokoll 1896:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 6 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 29 nästlidne april. 2. Anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 50, till Konungen, i anledning af Kong Maj:ts proposition angående ändring i gällande bestämmelser

1896-05-06

Riksdagens protokoll 1896:41 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1896:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 40. Måndagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. 1- Justerades protokollet för den 27 nästlidne april. 2- Vid föredragning för remiss af herr O. R. Themplanders i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 242, angående pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:40 (pdf, 3988 kB)

Riksdagens protokoll 1896:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 2 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 25 sistlidne april. Upplästes ett inkommet läkarebetyg, så lydande: Att ledamoten af Riksdagens lista kammare herr Robert Almström är af sjukdom influensa hindrad att deltaga i Riksdagens

1896-05-02

Riksdagens protokoll 1896:22 (pdf, 2542 kB)

Motion 1896:242 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 242. 1 N:o 242. Af herr 0. R. Themptander, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom

1896-05-02

Motion 1896:242 Andra kammaren (pdf, 131 kB)

Motion 1896:54 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 54. 1 N:o 54. Af herr von Ehrenheim, ang. pension åt enkan efter aflidne registratorn i justitieombudsmansexpeditionen Oriel Otto Afzelius. Den 15 nästlidne april afled registratorn i justitieombudsmansexpeditionen, auditören Oriel Otto Afzelius, hvilken haft fast anställning inom nämnda

1896-05-02

Motion 1896:54 Första kammaren (pdf, 143 kB)

Riksdagens protokoll 1896:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o38. Fredagen den 1 maj. Kl. V 3 e. m. 1. Justerades protokollet för den 24 nästförflutna april. Härefter anmäldes och godkändes bevillningsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n.o 39, till Konungen, angående ändring i 65 3 mom. i förordningen angående bevillning

1896-04-30

Riksdagens protokoll 1896:38 (pdf, 3180 kB)

Riksdagens protokoll 1896:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 22 i denna månad. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. m. Föredrogos,

1896-04-29

Riksdagens protokoll 1896:21 (pdf, 4200 kB)

Riksdagens protokoll 1896:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 29 april. Kl. 11 f. m. l. is:V.Justerades de i kammarens sammanträden den 21 och 22 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen Pehr Andreasson till följd af sjukdom influenza under några dagar

1896-04-28

Riksdagens protokoll 1896:37 (pdf, 3601 kB)

Riksdagens protokoll 1896:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Första Kammaren. N:o 20. Lördagen den 25 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes tre inkomna läkarebetyg, sä lydande: Att hans excellens herr statsminister E. G. Boström till följd af sjukdom tills vidare är nödsakad att hålla sig på sina rum, intygas Stockholm den 24 april 1896.

1896-04-25

Riksdagens protokoll 1896:20 (pdf, 3592 kB)

Riksdagens protokoll 1896:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 24 april. Kl. 3 e. m. 1- Justerades protokollet för den 16 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: l:o Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr Johan Nilsson i Skrafvelsjö lider af akut bröstkatarr och derigenom

1896-04-24

Riksdagens protokoll 1896:34 (pdf, 4040 kB)

Proposition 1896:60

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o BO. 1 4 ft N:o 60. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af tomt till nytt posthus i Stockholm m. rn.gifven Stockholms slott den 24 april 1896. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1896-04-24

Proposition 1896:60 (pdf, 675 kB)

Proposition 1896:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj ts propositioner och skrivelser till 1896 års lagtima Riksdag Den 16 januari 1896. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 22 november 1895. N:o 2, angående porto förhöjning för skrymmande småpaket och tilläggsporto för ofrankerade dylika paket. Den 6 december 1895. N:o 3,

1896-04-24

Proposition 1896:fört (pdf, 466 kB)

Riksdagens protokoll 1896:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1896. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Herr statsrådet Wersäll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Anmäldes

1896-04-20

Riksdagens protokoll 1896:19 (pdf, 4332 kB)

Riksdagens protokoll 1896:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 31. Lördagen den 18 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 11 innevarande april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare, majoren Gust. Nyström i följd af akut gastrit för närvarande är hindrad

1896-04-18

Riksdagens protokoll 1896:31 (pdf, 3079 kB)

Proposition 1896:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 1 N:o 59. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till beredande åt lappar inom Jukkasjärvi och Enontekis socknar af Norrbottens län af eftergift i viss dem åliggande ersättningsskyldighet gifven Stockholms slott den 11 april 1896. Under åberopande af

1896-04-17

Proposition 1896:59 (pdf, 414 kB)

Motion 1896:53 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 53. 1 N:o 33. Af herr Wieselgren, om ändring i gällande bestämmelser angående försäljning af vin och maltdrycker i stad. Det stora antal motionärer, som riksdag efter riksdag framlägger förslag om ölförsäljningens ordnande på ett för nykterhet och ordning tillfredsställande sätt, intygar

1896-04-17

Motion 1896:53 Första kammaren (pdf, 486 kB)

Riksdagens protokoll 1896:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1896. Andra Kammaren. N:o 36. Måndagen den 27 april. Kl. 7 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammantäde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 45, 46, 47, 48 och 49 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtanden

1896-04-16

Riksdagens protokoll 1896:36 (pdf, 4050 kB)