Dokument & lagar (807 träffar)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 25. Onsdagen den 7 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Herr statsrådet m. m. friherre L. Ak er Mehn aflemnade KongMaj:ts proposition angående pension å allmänna indragningsstaten åt e. o. professoren G. Dillner. Denna proposition bordlädes.

1897-10-01

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3388 kB)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET utfiirdadt vid slutet af 1897 års riksdag. Bill. till liilcsd. Prof. 1897. 10 Bind. 1 Afd. 2 Pund. Biksg.kmtorots reglementeIn nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 24. fordringar för utbetalda lån 5. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående

1897-05-20

Svensk författningssamling (pdf, 4659 kB)

Riksdagens protokoll 1897:utdr

RIKSDAGENS PROTOKOLL VID LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM År 1897. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kainrarne. Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 20 januari 1897. TT N:o 1. S. IFöretogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna Och befunnos efter valets slut dertill

1897-05-20

Riksdagens protokoll 1897:utdr (pdf, 12582 kB)

Proposition 1897:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1897, N:o 123. RIKSSTAT FÖR ÅR 1898. Bill. till Riksd Prof. 1897. 10 Samt. 1 Afd. 2 Band. 1 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Kronor. Ö. Öfverskott å statsregleringarna för föregående år.Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. Ordinarie inkomster.21,082,000:14,229,000 Bevillningar 82,975,000:104,057,000

1897-05-20

Proposition 1897:riksstat (pdf, 2674 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 18 Maj 1897. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens garanti samt förvaltas af dertill förordnade fullmäktige efter af Konungen och Riksdagen gemensamt stiftad lag samt de särskilda föreskrifter, som äro meddelade

1897-05-18

Svensk författningssamling (pdf, 3807 kB)

Riksdagens protokoll 1897:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 14 maj. Kl. 10 f. m. 1. Sedan kammaren beslutat att under nästinstundande september månad, då Hans Ma:jt Konung Oscar H regerat i 25 år, med anledning deraf till Honom framföra kammarens undersåtliga vördnad och välönskningar genom en deputation, bestående

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:46 (pdf, 2791 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 32. Fredagen den 14 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 10,30 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen kemstälde, att kammaren behagade besluta, att till behandling företaga de på dagens föredragningslista upptagna ärenden först kl. 1 e. m.

1897-05-15

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 2226 kB)

Riksdagens protokoll 1897:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 44. Onsdagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Anmäldes och godkändes följande från Riksdagens kansli inkomna förslag, nemligen: dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 95, till Konungen, angående val af suppleant för justitieombudsmannen

1897-05-12

Riksdagens protokoll 1897:44 (pdf, 1546 kB)

Proposition 1897:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts propositioner och skrivelser till 1897 års lagtima Riksdag. Deri 15 januari 1897. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 4 december 1896. N:o 2, angående restaurering af det så kallade Gamla kungshuset i Stockholm. Den 9 december 1896. N:o 3, angående disposition af förra

1897-05-07

Proposition 1897:fört (pdf, 500 kB)

Proposition 1897:68

Kong Maj:ts Nåd. Proposition N:o 68. 1 N:o 68. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen rörande deklaration med Frankrike angående ordnande af de Förenade Rikenas traktatförhållanden med regentskap et Tunis gifven Stockholms slott den 7 maj 1897. I slutet af nästlidet år framstälde franska regeringen förslag

1897-05-04

Proposition 1897:68 (pdf, 692 kB)

Riksdagens protokoll 1897:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 34. Måndagen den 3 maj. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Herr riksdagsman Karl Hultkrantz lider af ögonlocksinflammation eonjunctivitis acuta och är på grund häraf tills

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:34 (pdf, 2473 kB)

Riksdagens protokoll 1897:26

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 26. Måndagen den 3 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Upplästes följande till kammaren inkomna skrifvelse: Till Riksdagen. Vördsammast får jag härmed afsäga mig det af Riksdagen gifna uppdrag att vara justieombudsmannens efterträdare. Stockholm den 3 maj 1897. Herman

1897-05-03

Riksdagens protokoll 1897:26 (pdf, 3295 kB)

Riksdagens protokoll 1897:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 1 maj. Kl. 11 f. m. 1- Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 24 nästlidne april förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Blowson, som anförde:Herr talman Under den debatt, för hvilken det nu föredragna protokollet redogör, begärde jag ordet

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:33 (pdf, 3056 kB)

Riksdagens protokoll 1897:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 25. Lördagen den 1 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 24 nästlidne månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial och utlåtande: n:o 45 a, med öfverlemnande till Riksdagen af förteckningar å försålda kronoegendomar samt å inköp

1897-04-30

Riksdagens protokoll 1897:25 (pdf, 3074 kB)

Riksdagens protokoll 1897:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Första Kammaren. N:o 24. Onsdagen den 28 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet V tioner till Riksdagen: l:o med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge, samt 2:o om vissa ändringar i gällande förordning

1897-04-27

Riksdagens protokoll 1897:24 (pdf, 3165 kB)

Riksdagens protokoll 1897:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 28 april Kl. 11 f. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 21 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksantiqvarien C. Th. Odhner, som lider af svindelanfall, kan på grund deraf under närmast

1897-04-26

Riksdagens protokoll 1897:32 (pdf, 3659 kB)

Proposition 1897:67

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 67. 1 N:o 67. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa ändringar i gällande förordning angående stämpelafgiften gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl.

1897-04-23

Proposition 1897:67 (pdf, 512 kB)

Proposition 1897:66

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 66. 1 N:o 66. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående vissa bestämmelser rörande sjöfarten och gränstrafiken mellan Sverige och Norge gifven Stockholms slott den 23 april 1897. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet

1897-04-23

Proposition 1897:66 (pdf, 759 kB)

Riksdagens protokoll 1897:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1897. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 8 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande statsutskottets nästlidne dag bordlagda memorial n:o 44, i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut i vissa frågor rörande anslagen under riksstatens nionde

1897-04-21

Riksdagens protokoll 1897:21 (pdf, 3117 kB)

Riksdagens protokoll 1897:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1897. Andra Kammaren. N:o 28. Lördagen den 10 april. Kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 2 och 3 dennes förda protokoll. 2. Föredrogs till en början Första Kammarens protokollsutdrag n:o 178, innefattande delgifning af kammarens beslut öfver dess tillfälliga utskotts utlåtande

1897-04-20

Riksdagens protokoll 1897:28 (pdf, 2420 kB)