Dokument & lagar (56 träffar)

Proposition 1893:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser till 1893 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1893. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 16 december 1892. N:o 2, med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Den 12 januari 1893. N:o 3, med

1893-04-14

Proposition 1893:fört (pdf, 376 kB)

Proposition 1893:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 h. i N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till aktiebolaget Vestkusten af mark från indragna regementsqvartermästarebostället Vti mantal Hultås n:is 1 och 2 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 16 december 1892. Genom nådigt

1893-01-01

Proposition 1893:9 (pdf, 615 kB)

Proposition 1893:8

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 8. 17 N:0 8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse af mark från en vid Östersunds stad belägen kronolägenhet gifven Stockholms slott den 10 december 1892. Enligt kongl. brefvet den 8 januari 1846 uppläts af den landshöfdingen i Jemtlands län förr anslagna,

1893-01-01

Proposition 1893:8 (pdf, 354 kB)

Proposition 1893:7

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 7, 11 N:o 7. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Östersunds stad af kronans andel i ett inom stadens område beläget skogsskifte gifven Stockholms slott den 10 december 1892. Af ett å Östersunds stads område beläget, med litt. S. betecknadt skogsskifte

1893-01-01

Proposition 1893:7 (pdf, 414 kB)

Proposition 1893:6

8 Kongl Maj:ts. Nåd. Proposition No 6. N o 6. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jemvägsanläggningar gifven Stockholms slott den 10 december 1892. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl

1893-01-01

Proposition 1893:6 (pdf, 246 kB)

Proposition 1893:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af mark från förra landskamererarebostället 1 2 mantal Grytan n:o 2 i Brunflo socken af Jemtlands län till skjutfält för Norrlands artilleriregemente gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under

1893-03-17

Proposition 1893:50 (pdf, 406 kB)

Proposition 1893:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 1 Utom IJh iM fyV ii firn A h l l4 1 o f 1J OI L,x hoii j■v,t 1 ni/11 0 JN:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till utvidgande af kasernetablissementet i Östersund och Svea ingeniörbataljons härvarande kasernetablissement äfvensom till uppförande

1893-01-20

Proposition 1893:14 (pdf, 447 kB)

Proposition 1893:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Mcij:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 102 och 140 konkurslagen gifven Stockholms slott den 31 december 1892. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll/ vill Kongl. Maj:t

1893-01-01

Proposition 1893:13 (pdf, 427 kB)

Proposition 1893:12

28 Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 12. ff:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående en särskild tilläggsbevillning för år 1894 gifven Stockholms slott den 16 januari 1893. Under åberopande af hvad som finnes anfördt i det vid Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets

1893-01-16

Proposition 1893:12 (pdf, 226 kB)

Proposition 1893:11

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 11. 17 t N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 22 december 1892. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1893-01-01

Proposition 1893:11 (pdf, 703 kB)

Proposition 1893:10

11 Kong Maj:t Nåd. Proposition N:o 10. t V ii O iAli M J.j o sOii j i T I'l.i in l u7 lU jr M H v 5/n ti HT t it j i S I iu if N:o 10. i. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående efterskänkande af kronans rätt till danaarf efter enkan Maria Kristina Olsson frän Raseberg i Skaraborgs län gifven Stockholms

1893-01-01

Proposition 1893:10 (pdf, 484 kB)

Proposition 1893:5

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 5. 1 N o 5. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Skara stad af en under indragna militiebostället Götala n:is 1 och 2 lydande lägenhet, benämnd S:t Annce äng gifven Stockholms slott den 2 december 1892. I I en af magistraten i Skara med underdånig

1893-01-01

Proposition 1893:5 (pdf, 493 kB)

Proposition 1893:48

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 48. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående öfverlåtelse till staden Visby af vissa kronan tillhöriga tomter i nämnda stad gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Med åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller,

1893-03-11

Proposition 1893:48 (pdf, 655 kB)

Proposition 1893:47

Kongl. Majd Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående delning af Hernösands stift gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva:

1893-03-17

Proposition 1893:47 (pdf, 665 kB)

Proposition 1893:46

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändringar i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m.gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl.

1893-03-17

Proposition 1893:46 (pdf, 736 kB)

Proposition 1893:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:0 é5. Rongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag om ändrad lydelse af 2, 4 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16 november 1863 gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Under åberopande af bilagda, i statsrådet och högsta domstolen

1893-03-17

Proposition 1893:45 (pdf, 599 kB)

Proposition 1893:41

10 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. Jf:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga preposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Ljusdals stationssamhälle af mark från indragna löjtnantshostället 236/884 mantal Gärde n:o 2 gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Med anledning af en utaf Ljusdals stationssamhälle hos

1893-02-24

Proposition 1893:41 (pdf, 497 kB)

Proposition 1893:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 tf:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för denna dag

1893-02-24

Proposition 1893:40 (pdf, 575 kB)

Skrivelse 1893:4

Kongl. Majits Nåd. Skrifvelse N:o 4. 1 VU1 N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrädsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1893. 4H X Kongl. Maj:t


Utskottsberedning:

Skrivelse 1893:4 (pdf, 199 kB)

Proposition 1893:39

Kongl. Maj:ts NAd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående statsbidrag för utrotande af ollonborrar gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1893-02-24

Proposition 1893:39 (pdf, 466 kB)
Paginering