Dokument & lagar (143 träffar)

Proposition 1895:riksstat

flor till Riksdagens Skrifvelse 1895, N:o 100. RIKSSTAT FÖR ÅR 1896. Bill. till. liiksd. Rrot. 18.95. 10 Sami. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Tillgångar och inkomster. Öfverskott å statsregleringarna från föregående år Statsverkets inkomster:Bil. litt A. Ordinarie inkomster.Bevillningar Af riksbankens vinst för år 1894 19.070.000

1895-05-18

Proposition 1895:riksstat (pdf, 2731 kB)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagens protokoll 1895:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Ändra Kammaren. N:o 40. Måndagen den G maj. Kl. 3 e. m. 1. Till kammaren bads inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Joh. Johansson från Noraakog till följd af akut bronchit år förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens sammanträden, intygas Stockholm den 4

1895-05-04

Riksdagens protokoll 1895:40 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 1895:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 37. Torsdagen den 2 maj. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr C. A. Kumlin, som lider af en svårare kronisk magsjukdom, är i behof af att i stillhet vårda sin helsa, intygas härmedelst. Stockholm den 2 maj

1895-05-02

Riksdagens protokoll 1895:37 (pdf, 3085 kB)

Proposition 1895:58

Kong1 Maj.ts Nåd. Proposition N:o 58. o N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående extra anslag till domkapitlens expeditioner gifven Stockholms slott den 26 april 1895. Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t

1895-04-26

Proposition 1895:58 (pdf, 236 kB)

Riksdagens protokoll 1895:32

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 32. Onsdagen den 24 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 17 dennes. 2. Företogs val af en ledamot i Riksdagens särskilda utskott n:o 1 efter numera ledamoten af Första Kammaren herr friherre G. S. Åkerhöna och befans efter valförrättningens slut härtill hafva

1895-04-25

Riksdagens protokoll 1895:32 (pdf, 3090 kB)

Riksdagens protokoll 1895:22

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 22. Lördagen den 20 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes följande till kammaren inkomna handling: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet den 19 april 1895. Förutvarande statsministern herr friherre Johan Gustaf Nils Samuel

1895-04-19

Riksdagens protokoll 1895:22 (pdf, 1787 kB)

Proposition 1895:56

Kovgl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 r,ii-fma I u itwi i 411. i:v iiiiiri t r IM: r 1 t H1 i ioioff:i tf i n/i n rlb/Nd flit Urin. r 1 f f i: 1.1IU/i flin iIII 1 slit 1.11.1.fl I I Ulf inne liiililji il/i iriit-iiif TfijirH ssTg/ur till i fli tiih:ti T in juli il I ti Hi stJlit VtlfUt it i tf. A 7it J n T Il:rt

1895-04-19

Proposition 1895:56 (pdf, 511 kB)

Proposition 1895:fört

utt Vito SO il lliljl if-Jt/ Ijtsiorf fräjd KIO ilf ij rsw)1 ric-miinvir ags i v ni gäl fi Kti o Å v.1-i vsilninvfyirvAiiarrot Wa-rf, hiob $idod$i6 no gid iiJ- i. naiv i gorr bni- Kgil urgBfilr.ijB h i dolgård exil Förteckning ui 0 h- c Öl i girhlwfi ohimAy:vid f/uö t oif Kusin t iioi-i gu ium iltåg m nirftroifqn

1895-04-19

Proposition 1895:fört (pdf, 593 kB)

Riksdagens protokoll 1895:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 30. Lördagen den 20 april. Kl. 11 f. m. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att konsul Axel Swartling, som är opasslig följder af influensa för närvarande icke kan inställa sig vid Riksdagen, intygar Norrköping den 18 april 1895. C. J. Emil

1895-04-18

Riksdagens protokoll 1895:30 (pdf, 2828 kB)

Riksdagens protokoll 1895:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o29. Onsdagen den 17 april. Kl. 3 e. in. Kammarens förhandlingar leddes under detta sammanträde af herr vice talmannen. 1. Herr statsrådet m. m. O. F. Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:29 (pdf, 1998 kB)

Riksdagens protokoll 1895:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 21. Torsdagen den 18 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes fyra inkomna läkarebetyg, så lydande: Att statsrådet m. m. herr Aug. Östergren är genom sjukdom hindrad under några dagar att lemna sina rum, intygas på heder och samvete. Stockholm den 17 april 1895.

1895-04-17

Riksdagens protokoll 1895:21 (pdf, 1519 kB)

Riksdagens protokoll 1895:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 8 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Företogs till behandling lagutskottets utlåtande n:o 43, i anled- Om ändrad ning af väckt motion om ändrad lydelse af 9, 11 och 14 i förord- lydelse af ningen om kommunalstyrelse i

1895-04-16

Riksdagens protokoll 1895:42 (pdf, 4209 kB)

Proposition 1895:57

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 N:o 57. Kongl. Majits nådiga proposition till Riksdagen, angående jordafsöndring från förra kronolänsmansbostället Va mantal Fintorp n:o 1 i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:57 (pdf, 302 kB)

Proposition 1895:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i stadgadt vilkor för åtnjutandet af de pensioner, som vid 1894 års Riksdag beviljats åtskilliga vid statens jernvägsbyqgnader anstälde tjenstemän gifven Stockholms slott den 10 april 1895. c 0 ft T tf

1895-04-10

Proposition 1895:55 (pdf, 508 kB)

Proposition 1895:54

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändradt sätt för användandet af ett till en mejeriskola inom Jemtlands län anvisadt anslag gifven Stockholms slott den 10 april 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för

1895-04-10

Proposition 1895:54 (pdf, 513 kB)

Riksdagens protokoll 1895:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 19. Lördagen den 30 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo bevillningsutskottets den 27 och 29 i denna Ifrågasatt månad bordlagda betänkande n:o 13, i anledning af väckt motion om exporttull

1895-04-01

Riksdagens protokoll 1895:19 (pdf, 1590 kB)

Riksdagens protokoll 1895:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 28. Fredagen den 5 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 29 nästförflutne mars. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr J. P. Nilsson från Kägla i Kalmar län af mig för närvarande behandlas för en rätt svår

1895-03-30

Riksdagens protokoll 1895:28 (pdf, 4331 kB)

Riksdagens protokoll 1895:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o20. Onsdagen den 3 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes till en början af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 27 nästlidne mars. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtande och memorial: n:o 50, i anledning af Kongl.

1895-03-30

Riksdagens protokoll 1895:20 (pdf, 2145 kB)