Dokument & lagar (133 träffar)

Proposition 1890:41

40 Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 41. N:o 41. Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen angående anslag till en riksförsäkringsanstalt gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver civilärenden, vill Kong.Maj:t härmed föreslå, att Riksdagen må, med godkännande af

1890-03-12

Proposition 1890:41 (pdf, 112 kB)

Proposition 1890:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 N:o 40. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall i arbetet gifven Stockholms slott den 12 mars 1890. Med öfverlemnande af det i ämnet inom statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed i nåder inhemta Riksdagens

1890-03-12

Proposition 1890:40 (pdf, 2132 kB)

Proposition 1890:37

Kongl. Majås Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till förnyade förordningar angående Sveriges allmänna hypoteksbank och angående de allmänna grunder, som vid hypoteksforeningars bildande och framtida verksamhet skola till efterrättelse lända gifven Stockholms

1890-03-12

Proposition 1890:37 (pdf, 1721 kB)

Riksdagens protokoll 1890:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 14. Tisdagen den 11 mars kl. V2 3 e. ni. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade KongMajtts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1890-03-10

Riksdagens protokoll 1890:14 (pdf, 1824 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 8 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. frih. F. von Essen aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till

1890-03-07

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 3668 kB)

Proposition 1890:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 X:o Sfi.Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrade bestämmelser i fråga om denaturering af bränvin gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1890-03-07

Proposition 1890:39 (pdf, 760 kB)

Proposition 1890:38

Rongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående sparbanker den 1 oktober 1875 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af härvid fogade, i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll

1890-03-07

Proposition 1890:38 (pdf, 782 kB)

Proposition 1890:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 19 K:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag innefattande tillägg till förordningen angående en postsparbank för riket den 22 juni 1883 gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna

1890-03-07

Proposition 1890:36 (pdf, 228 kB)

Proposition 1890:35

12 Kongl. MajUs Nåd. Proposition N:o 35. N:o 35. Kongl. Maj:ts nådigti proposition till Riksdagen, angående statens öfvertagande af ett rörande säteriet Mossebo med underlydande hemman i Mölltorps socken af Vadsbo härad afsluladt köp gifven Stockholms slott den 7 mars 1890. Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet

1890-03-07

Proposition 1890:35 (pdf, 447 kB)

Riksdagens protokoll 1890:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 12. Tisdagen den 4 mars kl. Vs 3 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne februari. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet afiemnade propositioner till Riksdagen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att

1890-03-05

Riksdagens protokoll 1890:12 (pdf, 3453 kB)

Riksdagens protokoll 1890:30

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 30. Onsdagen den 30 april, e. na. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades fyra protokollsutdrag för denna dag. Vid förnyad föredragning af konstitutionsutskottets den 23 och 26 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 10, i anledning af väckt motion om ändring i 68, 69,

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:30 (pdf, 2006 kB)

Riksdagens protokoll 1890:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 1 Mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nedannämuda nådiga propositioner till Kiksdagen: l:o angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000

1890-02-28

Riksdagens protokoll 1890:10 (pdf, 3631 kB)

Proposition 1890:34

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning till Hvetlanda bysamhälle af viss del af förra häradshöfdingebostället 1 mantal Hvetlanda Thomas- och Kullagården nås 4 och 6 gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. I eu genom Kongl. Maj:ts

1890-02-28

Proposition 1890:34 (pdf, 398 kB)

Proposition 1890:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad gifven Stockholms slott den 28 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civil ärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva:

1890-02-28

Proposition 1890:32 (pdf, 558 kB)

Proposition 1890:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändringar i 50, JO, 72, 98 och 109 Regeringsformen samt 32, 65, 68, 71 och 13 Riksdagsordningen Gifven Stockholms slott den 1 Mars 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll vill Kongl.

1890-02-28

Proposition 1890:29 (pdf, 1564 kB)

Proposition 1890:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tilläggspension för jägmästaren i Skellefteå revir 0. E. H. Grahl gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1890-02-21

Proposition 1890:33 (pdf, 339 kB)

Proposition 1890:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället Wissefjerda Storegård n:o 1 i Kalmar län gifven Stockholms slott den 21 februari 1890. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1890-02-21

Proposition 1890:31 (pdf, 280 kB)

Proposition 1890:23

KongMapts Nåd. Proposition N:o 23. 1 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med. förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjö farts förhållanden gifven Stockholms slott den 21 Februari 1890. Under åberopande af bilagda protokoll öfver finansärenden i sammansatt

1890-02-21

Proposition 1890:23 (pdf, 4326 kB)

Proposition 1890:22

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 22. 1 N:o 22. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt sergeanten vid värfvade arméns disciplinkompani Carl Johan Welander gifven Stockholms slott den 14 februari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-02-14

Proposition 1890:22 (pdf, 292 kB)

Riksdagens protokoll 1890:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 6. Onsdagen den 12 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det vid kammarens sammanträde den 5 innevarande februari förda protokoll. 2. Herr talmannen tillkännagaf, att herr H. M. Kilman numera anländt till riksdagen och denna dag intagit sin plats bland kammarens ledamöter.

1890-02-12

Riksdagens protokoll 1890:6 (pdf, 1953 kB)