Dokument & lagar (133 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 7 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse: Att herr landshöfding W. Lotliigius ännu icke är så återstäld efter sin sjukdom, att han utan risk kan lemna sina rum, varder på heder och samvete intygadt.

1890-02-11

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 704 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 38. Måndagen den 5 Maj Kl. 11 f. m. I Vid föredragning till en början af Kongl. Maj:ts på kammarens bord. hvilande proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen, begärdes ordet af Herr Lyttkens, som yttrade:

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. IP 1890. Första Kammaren. N:o 31. Lördagen den 3 Maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 25 och 26 sistlidne april. Herr statsrådet Groll afiemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anvisande af medel för inköp af jeruvägen mellan Luleå

1890-02-07

Riksdagens protokoll 1890:31 (pdf, 3003 kB)

Riksdagens protokoll 1890:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 5. Lördagen den Februari kl. 1 e. m. 1. Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade följande Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 med förslag

1890-02-04

Riksdagens protokoll 1890:5 (pdf, 630 kB)

Proposition 1890:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. é. N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till. Riksdagen, angående statsbidrag för utrotande af ollonborrarne inom Hallands och Kristianstads län gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af livad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:27 (pdf, 619 kB)

Proposition 1890:26

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 26. 1 N:o 26. Kongl. May-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående tillstånd för Borås jemn äg saktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontor et afbetala 300,000 kronor ra. ra.gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1890-01-31

Proposition 1890:26 (pdf, 419 kB)

Proposition 1890:20

8 Kongl. Maj:ts Nid. Proposition N:o 20. N:o 20. KongMajis nådiga proposition till Riksdagen, angående uppförande af ett kasernetallissement i Jemtland för en artilleridivision gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna

1890-01-31

Proposition 1890:20 (pdf, 1405 kB)

Proposition 1890:19

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 19. N:o 19, Kongl. Maj.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt f. d. gravören C. S. Wennerstens enka Amanda Charlotta Wennersten, född SchaerUng gifven Stockholms slott den 31 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-01-31

Proposition 1890:19 (pdf, 268 kB)

Riksdagens protokoll 1890:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren N:o 4, Måndagen dsn 27 januari kl. 1 midd. 1. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att riksdagsmannen med. d:r E. TF. WreUind lider af akut bronkit och att han till följd häraf under några dagar måste hålla sig inne, det intygas härmed på heder och samvete.

1890-01-27

Riksdagens protokoll 1890:4 (pdf, 929 kB)

Proposition 1890:30

KongMaj:is Nåd. Proposition N:o 30. 1 N:0 30. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska kompaniets faslighet i nämnda stad gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med bifall till en af Kong.Maj.t

1890-01-24

Proposition 1890:30 (pdf, 746 kB)

Proposition 1890:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28. 1 N:q 28. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af en del utaf den så kallade läsår ettstomten i Falun gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under erinran att enligt föreskrift i samtliga de reglementen, Indika blifvit faststälda för den under

1890-01-24

Proposition 1890:28 (pdf, 311 kB)

Proposition 1890:24

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 24. 1 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 74 regeringsformen gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig

1890-01-24

Proposition 1890:24 (pdf, 491 kB)

Proposition 1890:18

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 18. 1 N:o 18. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragningsstaten åt vaktmästaren i landtförsvarsdepartementets kommandoexpedition L. E. Eriksson gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet

1890-01-24

Proposition 1890:18 (pdf, 229 kB)

Proposition 1890:16

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 16. 27 mo 16. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen, i anledning af en vid sistförflutna riksdag beslutad lag förändring gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Då nedannärnnda af senast församlade Riksdag beslutade lagförändring, öfver hvilken Kongl. Maj:t ej kunnat fatta

1890-01-24

Proposition 1890:16 (pdf, 227 kB)

Proposition 1890:15

18 Kongl. Majrts Nåd. Proposition N:o 15. N:o 15. Kongl. Majäs nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 67 konkurslagen den 18 september 1862 och till lag angående ändrad lydelse af 3 i lagen angående enskild sedelutgifvande banks, bankaktiebolags och sparbanks konkurs den 7

1890-01-24

Proposition 1890:15 (pdf, 504 kB)

Proposition 1890:14

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 14. 9 N:o 14. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, angående ändrad lydelse af 15 kap. 3 rättegångsbalken gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t, jeralikt

1890-01-24

Proposition 1890:14 (pdf, 525 kB)

Proposition 1890:13

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 13. 1 N:o 13. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 11 och 13 i lagen angående lösdrifvares behandling den 12 juni 1885 gifven Stockholms slott den 24 januari 1890. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

1890-01-24

Proposition 1890:13 (pdf, 434 kB)

Riksdagens protokoll 1890:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N o 2. Onsdagen den 22 januari. Kammaren sammanträdde kl. 10 f. m.ock leddes af herr vice talmannen. Herr Pehrsson anmälde, att han infunnit sig vid riksdagen. Företogs val af tio ledamöter i konstitutionsutskottet och befunnos, efter valförrättningens slut, dertill hafva blifvit

1890-01-22

Riksdagens protokoll 1890:2 (pdf, 854 kB)

Riksdagens protokoll 1890:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Ändra Kammaren. N:o 2. Onsdagen den 22 januari. Kl. 10 f. m. I Upplästes och lades till handlingarna följande protokoll: Protokoll vid sammanträden med de ledamöter af Riksdagens Andra Kammare, hvilka blifvit utsedde att jemte herr talmannen tillsätta kammarens kanslipersonal och vaktbetjening,

1890-01-21

Riksdagens protokoll 1890:2 (pdf, 852 kB)

Riksdagens protokoll 1890:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Ändra Kammaren. N:o 1. Efter det i enlighet med riksdagsordningens 2 lagtima riksdag samlats i Stockholm onsdagen den 15 januari 1890, sammanträdde Andra Kammaren Torsdagen den 10 januari kl. 11 f. in. 1- Representanten för Vestra och Östra Hisings tingslag herr Jöns Rundbäck, såsom den

1890-01-17

Riksdagens protokoll 1890:1 (pdf, 580 kB)