Dokument & lagar (156 träffar)

Proposition 1891:54

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 84. 1 N:o 54. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godtgörelse till fanjunkaren vid kongl. Vestgöta-Dals regemente Oscar Theodor Bäfverfeldt och hans maka Maria Fernanda Benediöta Bäfverfeldt, född Nielsen, för den förlust de, genom förre svenske och norske generalkonsuln

1891-03-13

Proposition 1891:54 (pdf, 720 kB)

Proposition 1891:53

Kongl. Maj.ts Nåd. Proposition N:o 53. 1 N:o 53. KongMaj:ts nådigå proposition till Riksdagen, angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed

1891-03-13

Proposition 1891:53 (pdf, 635 kB)

Proposition 1891:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 J-rt bifiid i ftJu mouod 10 1lh Juni j äiäb fblbla nohulnogill mitt T.ilrinv xrrtihfirn munn:in I f il i i r 0 j v N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af odlingslägenheter å kronoparker i Norrbottens län gifven Stockholms slott den

1891-03-13

Proposition 1891:50 (pdf, 1621 kB)

Proposition 1891:48

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 48. 1 N:o 48. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af en med staden Göteborg träffad öfverenskommelse i fråga om dess inqvarteringsskyldighet, äfvensom rörande anslag till ett nytt kasernetablissement derstädes, m. m.gifven Stockholms slott den 13 mars

1891-03-13

Proposition 1891:48 (pdf, 1883 kB)

Proposition 1891:47

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna mililtiebostället Torp Södre i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver justitiedepartementsärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:47 (pdf, 327 kB)

Proposition 1891:46

KotigMaj:ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående straff för oloflig införsel af skjutvapen eller ammunition i vissa delar af Afrika gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet

1891-03-13

Proposition 1891:46 (pdf, 2204 kB)

Proposition 1891:45

10 KongMaj:ts Nåd. Proposition No 45. ST:o 45. Kongl. Mafl.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad tid för sahöreslängds aflemnande i vissa fall gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t

1891-03-13

Proposition 1891:45 (pdf, 498 kB)

Proposition 1891:44

Kongl. May.ts Nåd. Proposition No 44. 1 JT:o 44. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag, innefattande tillägg till 11 kap. 6 handelshalken gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med. öfverlemnande af statsrådets och högsta domstolens i ärendet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härigenom,

1891-03-13

Proposition 1891:44 (pdf, 516 kB)

Proposition 1891:43

Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 43. 1 N:o 4,3. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 3, 14, 101, 105, 110, 129 och 136 i Kongl. Muffs förnyade nådiga stadga om skiftesverket i riket den 9 november 1866 gifven Stockholms slott den 13 mars 1891. Med öfverlemnande

1891-03-13

Proposition 1891:43 (pdf, 1131 kB)

Proposition 1891:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Mellansel till Örnsköldsvik gifven Stockholms slott den 13 Mars 1891. Med åberopande af bilagda protokoll öfver civilärenden för denna dag vill Kongl.

1891-03-13

Proposition 1891:41 (pdf, 1562 kB)

Riksdagens protokoll 1891:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. M:o 12. Lördagen den 14 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Herr talmannen tillkännagaf, att grefve Lagerbjellce låtit anmäla, det han vore af illamående hindrad att närvara vid detta sammanträde. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg

1891-03-12

Riksdagens protokoll 1891:12 (pdf, 705 kB)

Riksdagens protokoll 1891:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 15. Onsdagen den II mars. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 4 dennes förda protokoll. Ordet begärdes af Herr Hedin, som yttrade:Af samma anledning som vid ett föregående tillfälle nödgas jag, ehuru ogerna, göra en anmärkning emot det

1891-03-11

Riksdagens protokoll 1891:15 (pdf, 3340 kB)

Riksdagens protokoll 1891:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 14. Måndagen den 9 mars. Kl. 11 f. m. 1. Till kammaren hade inkommit följande två sjukbetyg, som upplåstes Att ledamoten i Riksdagens Andra Kammare herr fabrikör O. Olsson ännu är af sjukdom hindrad att deltaga i Riksdagens förhandlingar intygar på heder och samvete. Stockholm

1891-03-09

Riksdagens protokoll 1891:14 (pdf, 3621 kB)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 10. Lördagen den 7 mars. Kammaren sammanträdde kl. 10.30 f. m.och dess förhandla erar leddes af herr vice talmannen. Herr vice talmannen tilikännagaf, att till honom från hans excellens herr statsministern ankommit en så lydande skrifvelse: Till vice talmannen i Riksdagens

1891-03-07

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 2986 kB)

Riksdagens protokoll 1891:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 10. Fredagen den 27 februari. Kl. 2,3 0 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 20 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten i Riksdagens Ändra Kammare herr fabrikör O. Olsson, som lider af Erysipelas

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:10 (pdf, 1381 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollet för den 18 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets memorial n:o 1, med uppgift å hvilande förslag till ändringar

1891-02-28

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 2614 kB)

Riksdagens protokoll 1891:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 8. Onsdagen den 25 februari. Kl. 11 f. m. 1. Upplästes för justering det i kammarens sammanträde den 18 innevarande februari förda protokoll och begärdes dervid ordet af Herr Hedin, som yttrade:När kammaren till behandling förehade statsutskottets förslag angående reglering

1891-02-24

Riksdagens protokoll 1891:8 (pdf, 3192 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1891. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 26 och 28 nästlidne januari. 2. Herr statsrådet in. in. A. Östergren aflemnade Kongl. Maj ds propositioner till Riksdagen: angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen med förslag till ändrad lydelse

1891-02-03

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 599 kB)

Riksdagens protokoll 1891:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1891. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 4 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr Larsson, Anders, anmälde, att han instält sig vid riksdagen. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kongl. Majds nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående ändrad lydelse af 11 i regeringsformen

1891-02-02

Riksdagens protokoll 1891:4 (pdf, 717 kB)

Proposition 1891:42

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 42. 1 N:o 42. Kongl. Maj ds näcliga proposition till Riksdagen angående vissa förändringar i lagstiftningen rörande handeln med vin och maltdrycker m. in.gifven Stockholms slott den 31 januari 1891. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag

1891-01-31

Proposition 1891:42 (pdf, 625 kB)