Dokument & lagar (187 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 24. Fredagen den 1 april. Kl. Y e. m. i- i. V-1 Justerades protokollet för den 24 nästlidne mars. 2. Till Kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare hr G. Jansson i följd af sjukdom Bronckitis aeuta är förhindrad att

1892-03-31

Riksdagens protokoll 1892:24 (pdf, 2475 kB)

Riksdagens protokoll 1892:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 19. Vi 8 J dinte I- VVi’fTisdagen den 29 mars. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Justerades protokollet för den 21 i denna månad. 0 4 i itv i: v Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial n:o 38, med förslag till åtskilliga stadgande hvilka böra införas i det

1892-03-30

Riksdagens protokoll 1892:19 (pdf, 870 kB)

Proposition 1892:57

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 57. 1 57. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt aflidne f. d. öfversten och chefen för Skaraborgs regemente m. m. A. J. Wästfelts enka Louise So fe Wästfelt, född Geijer gifven Stockholms slott den 28 mars 1892. Under åberopande

1892-03-28

Proposition 1892:57 (pdf, 279 kB)

Proposition 1892:59

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 59. 7 1S:59. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 52 och 59 i nådiga förordningen angående bevillning af fast egendom samt af inkomst den 14 september 1883 gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda protokoll

1892-03-24

Proposition 1892:59 (pdf, 572 kB)

Proposition 1892:58

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 58. 1 N:o 58. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i tiden för ekonomiska besigtning ars hållande gifven Stockholms slott den 24 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver finansärenden för denna dag vill Kongl. Maj t härmed

1892-03-24

Proposition 1892:58 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 20. Måndagen den 21 mars. Kl. V, 3 e. m. 1. Föredrogs och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet aflemnade proposition till Riksdagen angående beredande af ålderdomsunderstöd åt lärare och lärarinnor vid småskolor och mindre folkskolor äfvensom

1892-03-22

Riksdagens protokoll 1892:20 (pdf, 2820 kB)

Riksdagens protokoll 1892:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 16. Fredagen den 18 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. in. Justerades protokollet för den 11 i denna månad. Upplästes följande till herr,talmannen inkomna skrifvelse: Till herr talmannen i Riksdagens Första Kammare. Då min hustru är lifsfarligt sjuk i lunginflammation,

1892-03-18

Riksdagens protokoll 1892:16 (pdf, 845 kB)

Proposition 1892:49

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 49. N:o 49. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående sparbanker samt lag angående tillsyn å vissa s. k. folkbanker och med folkbanker jemförliga penningeinrättningar gifven Stockholms slott den 11 Mars 1892. Under åberopande af bifogade i Statsrådet

1892-03-11

Proposition 1892:49 (pdf, 2696 kB)

Proposition 1892:56

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 56. 1 N:o 56. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 1 i förordningen om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd den 21 mars 1862 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Sedan Riksdagen i skrifvelse den 27 mars 1890 anhållit, att Kongl.

1892-03-10

Proposition 1892:56 (pdf, 429 kB)

Proposition 1892:55

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 55. 1 N:o 55. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i nu gällande bestämmelser i fråga om de från marinregementet till Blekinge bataljon öfverflyttade officerares pensionsrätt gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hosföljande statsrådsprotokoll

1892-03-10

Proposition 1892:55 (pdf, 526 kB)

Proposition 1892:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till vissa ändringar i nådiga förordningen angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller destillerade spirituösa drycker den 31 december 1891 gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:54 (pdf, 900 kB)

Proposition 1892:53

30 Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 53. N:o 53. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående tillstånd för YstadEslöfs jernvägsaktiebolag att till riksgäldskontoret inbetala oguldna återstoden af ett bolaget beviljadt lån gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af

1892-03-10

Proposition 1892:53 (pdf, 396 kB)

Proposition 1892:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 52. 25 N:o 52. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse till Stockholms stad. af viss del af myntverkets tomt nås 1, 2 och 8 i qvarter et Bryggaren å Kungsholmen gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet

1892-03-10

Proposition 1892:52 (pdf, 325 kB)

Proposition 1892:51

22 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 51. N:o 51. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension ä allmänna indragningsstaten åt aflidne landshöfdingen i Blekinge län m. m. grefve N. H. R. B. Horns enka Ulrika Gustafva Charlotta Cornelia Horn, född Sjöcrona gifven Stockholms slott den 10 mars 1892.

1892-03-10

Proposition 1892:51 (pdf, 221 kB)

Proposition 1892:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående dispositionen af Ottenby kungsladugård med underlydande gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:50 (pdf, 1344 kB)

Proposition 1892:48

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 48. 9 ISo 4:8. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag för Sveriges deltagande uti en utställning i Madrid, gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1892-03-10

Proposition 1892:48 (pdf, 408 kB)

Proposition 1892:47

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 47. 1 mo 47. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående byte af mark mellan kronan och Linköpings stad gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå

1892-03-10

Proposition 1892:47 (pdf, 488 kB)

Proposition 1892:46

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 46. No 16. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående vissa nybyggnader vid Piteå hospital gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1892-03-10

Proposition 1892:46 (pdf, 425 kB)

Proposition 1892:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten åt provinsialläkaren i Piteå distrikt K. F. Willd gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för

1892-03-10

Proposition 1892:45 (pdf, 323 kB)

Proposition 1892:44

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 44. N:0 4:4:Kongl. Majds nådiga proposition till Riksdagen, angående jordajsöndring från indragna, militiebostället Rorstatorp n:o 1 i Kronobergs län gifven Stockholms slott den 10 mars 1892. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t

1892-03-10

Proposition 1892:44 (pdf, 324 kB)