Dokument & lagar (146 träffar)

Proposition 1893:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 40. 1 tf:o 40. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring af gällande bestämmelser om utbetalande af belöning för dödande af björn och varg gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver finansärenden för denna dag

1893-02-24

Proposition 1893:40 (pdf, 575 kB)

Proposition 1893:39

Kongl. Maj:ts NAd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Maj ds nådiga proposition till Riksdagen angående statsbidrag för utrotande af ollonborrar gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af hvad bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl. Maj:t härmed

1893-02-24

Proposition 1893:39 (pdf, 466 kB)

Proposition 1893:38

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upphörande af Lundby pastorats i Göteborgs stift prebendeegenskap m. ra.gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden denna dag vill Kongl.

1893-02-24

Proposition 1893:38 (pdf, 807 kB)

Proposition 1893:37

Kongl. Maj-ts Nåd. Proposition N:o 37. 1 N:o 37. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till ändrad lydelse af 74 regeringsformen gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade i statsrådet förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed till Riksdagens pröfning i grundlagsenlig

1893-02-24

Proposition 1893:37 (pdf, 860 kB)

Proposition 1893:35

Kongl. Maf.ts Nåd. Proposition N:o 35. 1 N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anvisande af medel till odling slånefonden gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t föreslå Riksdagen

1893-02-24

Proposition 1893:35 (pdf, 397 kB)

Proposition 1893:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 33. 7 N:o 33. Kongl. Majis nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag till fullbordande af och utredning för fysiologiska institutionens i Lund nya byggnad gifven Stockholms slott den 24 februari 1893. Under åberopande af bifogade protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna

1893-02-24

Proposition 1893:33 (pdf, 302 kB)

Proposition 1893:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse, för bildande af Kungsörs köping, af mark från Kungsörs kungsladugård gifven Stockholms slott den 24 Februari 1893. Kungsörs kungsladugård är i jordeboken för Vestmanlands län upptagen såsom två särskilda

1893-02-24

Proposition 1893:31 (pdf, 991 kB)

Riksdagens protokoll 1893:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 9. Onsdagen den 22 februari. Kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 7, angående regleringen af utgifterna under liksstatens sjette hufvudtitel, innefattande

1893-02-22

Riksdagens protokoll 1893:9 (pdf, 2604 kB)

Riksdagens protokoll 1893:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 8. Tisdagen den 21 februari. Kl. Vs 3 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 14 innevarande februari förda protokoll. 2. Härefter upplästes ett till kammaren inkommet protokoll, så lydande: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiedepartementet

1893-02-22

Riksdagens protokoll 1893:8 (pdf, 3655 kB)

Riksdagens protokoll 1893:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 7. Fredagen den 17 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Justerades protokollet för den 10 i denna månad. Anmäldes ock bordlädes bevillningsutskottets betänkande n:o 2, i anledning af väckt motion om ändring i förordningen angående stämpelafgiften den 5 september

1893-02-17

Riksdagens protokoll 1893:7 (pdf, 2949 kB)

Proposition 1893:36

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 36. 7 N:o 36. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ordnande af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen gifven Stockholms slott den 17 februari 1893. Under hänvisning till hvad bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag innehåller,

1893-02-17

Proposition 1893:36 (pdf, 338 kB)

Proposition 1893:32

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 32 1 0 O filö J tI 7 Hj t 11 i r in bom iwgisbtAiiY ohiurröd fojixtsrni it ovi it MO N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna kronofogdebostället Stommen n:o 1 om 1 mantal i Elfsborgs län gifven Stockholms slott den 17

1893-02-17

Proposition 1893:32 (pdf, 402 kB)

Proposition 1893:29

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 29. 1 N:o 29. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upplåtelse af rätt till bearbetande af apatitförekomster gifven Stockholms Slott den 17 Februari 1893. I underdånig skrifvelse den 17 Maj 1889 anhöll Riksdagen, att Kongl. Maj:t täcktes ofördröjligen låta anställa

1893-02-17

Proposition 1893:29 (pdf, 1032 kB)

Riksdagens protokoll 1893:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Första Kammaren. N:o 6. Tisdagen den 14 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,3 0 e. m. Herr statsrådet Groll atlemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ändrad lydelse af 4 och 11 af förordningen angående patent. Justerades protokollet för den 7 i denna månad. Upplästes

1893-02-14

Riksdagens protokoll 1893:6 (pdf, 494 kB)

Proposition 1893:28

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 28 I N:o 28. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående pension å allmänna indragning sstaten för verkmästaren vid Mariebergs ammunitionsfabrik Anton Georg Wallin gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver landtförsvarsärenden

1893-02-10

Proposition 1893:28 (pdf, 277 kB)

Proposition 1893:27

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. 21 N:o 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående pr estedens utbytande mot ett löfte gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:27 (pdf, 378 kB)

Proposition 1893:26

14 Kongl. May.ls Nåd. Proposition N:o 26. N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 1 kap. 1 kyrkolagen gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:26 (pdf, 374 kB)

Proposition 1893:25

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 25. 1 N:o 25. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 12 utsökning slag en gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:25 (pdf, 745 kB)

Proposition 1893:24

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 24. 31 N:o 24. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 15 kap. 24 strafflagen gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bifogade i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t härmed,

1893-02-10

Proposition 1893:24 (pdf, 566 kB)

Proposition 1893:23

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 23. 15 N:o 23. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till lag angående ändrad lydelse af 17 kap. 10 handelsbalken gifven Stockholms slott den 10 februari 1893. Under åberopande af bilagda i statsrådet och högsta domstolen förda protokoll, vill Kongl. Maj:t, jemlikt

1893-02-10

Proposition 1893:23 (pdf, 911 kB)