Dokument & lagar (166 träffar)

Riksdagens protokoll 1894:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 46. Fredagen den 4 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 27 nästförflutne april. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets memorial n:is 74 och 75. 3. Föredrogs och lades till handlingarna bevillningsutskottets memorial n:o 27, i anledning

1894-02-11

Riksdagens protokoll 1894:46 (pdf, 4025 kB)

Riksdagens protokoll 1894:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 5. Fredagen den 9 februari. Kammaren sammanträdde kl. 2,80 e. m. Friherre Barnekolo anmälde, att han anländt till riksdagen. Upplästes en inkommen skrifvelse jemte ett dervid fogadt intyg, hvilka lydde sålunda: Till Riksdagens Första Kammare. Med vördsam anmälan om ledamotens

1894-02-10

Riksdagens protokoll 1894:5 (pdf, 442 kB)

Proposition 1894:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militieb o stället Östra Jordal n:o 1, Vi mantal, i Göteborgs och Bohus län gifven Stockholms slott den 9 februari 1894. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden

1894-02-09

Proposition 1894:45 (pdf, 315 kB)

Proposition 1894:39

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Majtis nådiga proposition till Riksdagen med förslag till bestämmelser i fråga om beloppet af den afgift, som bör för denaturering af bränvin erläggas gifven Stockholms slott den 9 februari 1894. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden

1894-02-09

Proposition 1894:39 (pdf, 352 kB)

Riksdagens protokoll 1894:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Ändra Kammaren. N:o 6. Fredagen den 9 februari. Kl. Va 2 e. m. 1- Föredrogs till en början berr D. Perssons i Tällberg i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 144 och begärdes dervid ordet af motionären Herr Persson, som yttrade:Jag skall be, att de två sista raderna i motionens kläm

1894-02-08

Riksdagens protokoll 1894:6 (pdf, 1103 kB)

Proposition 1894:40

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 40. 1 N:o 40. KongMgj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse af 227 sjölagen gifven Stockholms slott den 2 februari 1894. Under åberopande af bifogade i statsrådet och Högsta Domstolen förda protokoll vill Kongl. Maj:t härmed, jemlikt 87 regeringsformen,

1894-02-02

Proposition 1894:40 (pdf, 560 kB)

Proposition 1894:37

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 37. 1 Jf:o 37, Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, med förslag till förordning om ändrad lydelse af 49 i förordningen angående fattigvården den 9 juni 1871 gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Under åberopande af hvad bifogade utdrag af protokoll, förda i statsrådet

1894-01-26

Proposition 1894:37 (pdf, 1011 kB)

Proposition 1894:36

4 Kongl. Majt.s Nåd. Proposition N:o 36. N:o 36. i f i: uitbnnv a i li4thruiVi KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändring af vilkoren för erhållande af understöd utaf allmänna medel till undervisning i slöjd för gossar gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Med hänvisning till bilagda, vid

1894-01-26

Proposition 1894:36 (pdf, 700 kB)

Proposition 1894:35

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 35. I N:o 35. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anskaffande af undervisningsmateriel till skolorna för sinnesslöa barn gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. I-JO r. Med hänvisning till bilagda, vid föredragning af ecklesiastikärenden denna dag förda

1894-01-26

Proposition 1894:35 (pdf, 288 kB)

Proposition 1894:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ordnandet af pensionsförhållandena vid intendenturcorpsen gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden denna dag, vill Kongl.

1894-01-26

Proposition 1894:34 (pdf, 408 kB)

Proposition 1894:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från Wisborgs kungsladugård och hospitalslägenheten Kohagen till mötesfält för Gotlands infanteriregemente och Gotlands artillericorps gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Under åberopande

1894-01-26

Proposition 1894:33 (pdf, 330 kB)

Proposition 1894:32

Kongl. Maj. ts Nåd. Proposition N:o 32. 1 N:o 32. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Jemtlands fältjägareregementes mötesplats af mark tillhörig f. d. militiehostället Kungsgården n:o 1 i Jemtlands län gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Under åberopande af bilagda utdrag

1894-01-26

Proposition 1894:32 (pdf, 1080 kB)

Proposition 1894:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 N:o 31. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beredande af lånemedel till utveckling af statens telefonväsende gifven Stockholms slott den 26 januari 1894. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokoll öfver finansäreuden för denna dag vill Kongl.

1894-01-26

Proposition 1894:31 (pdf, 795 kB)

Riksdagens protokoll 1894:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Första Kammaren. N:o 39. Måndagen den 7 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes ock bordlädes lagutskottets utlåtande och memorial: N:o 71, i anledning af väckta motioner ej mindre om ändring af dels vissa paragrafer i 17 kap.

1894-01-20

Riksdagens protokoll 1894:39 (pdf, 3430 kB)

Riksdagens protokoll 1894:2

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1894. Andra Kammaren. N:o 2. Torsdagen den 18 januari. Kl. Va 11 f- m 1- Upplästes följande till kammaren inkomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongl. justitiede-partementet den 17 januari 1894. Hemraansegaren Halvar Eriksson i Elgered hade aflemnat fullmakt, utvisande

1894-01-18

Riksdagens protokoll 1894:2 (pdf, 1037 kB)

Riksdagens protokoll 1894:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o I. Första Kammaren. 1894. Sedan i kraft af 49 regeringsformen ock 2 riksdagsordningen Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden måndagen den 15 januari 1894 samt chefen för kongjustitiedepartementet tillkännagifvit, att han jemlikt riksdagsordningens föreskrift samma dag till

1894-01-16

Riksdagens protokoll 1894:1 (pdf, 416 kB)

Riksdagens protokoll 1894:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1894. Andra Kammaren. N:o I. Sedan Riksdagen i enlighet med riksdagsordningens 2 samlats i Stockholm måndagen den 15 januari 1894, sammanträdde Andra Kammaren Onsdagen den 17 januari, kl. 11 f. m. 1- Sammanträdet öppnades af representanten för Södra Roslags domsaga, herr friherre G. S. Åkerhielm,

1894-01-16

Riksdagens protokoll 1894:1 (pdf, 1133 kB)

Proposition 1894:27

6 Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 27. N:0 27. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående en särskild tilläggsbevillning för år 1895 gifven Stockholms slott den 16 januari 1894. Under åberopande af hvad som finnes anfördt i det vid Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående statsverkets

1894-01-16

Proposition 1894:27 (pdf, 214 kB)

Skrivelse 1894:26

4 Kongl. Maj:ts Nåd. Skrifvelse No 26. N:o 26. Kongl. Maj:ts nådiga skrifvelse till Riksdagen om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdag särenden, som enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1894. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1894:26 (pdf, 177 kB)

Riksdagens protokoll 1894:29

r RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1894. Andra Kammaren. N:o 29. Torsdagen den 12 april. Kl. A 3 e. in. I Föredrogs och hänvisades till lagutskottet Kong Maj:ts proposition till Riksdagen med förslag till förordning angående uppskof i vissa fall med tillämpning af lagen angående väghålluingsbesvärets utgörande på landet den

1894-01-13

Riksdagens protokoll 1894:29 (pdf, 1322 kB)