Dokument & lagar (143 träffar)

Riksdagens protokoll 1895:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 13 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 6 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att borgmästaren herr Edw. Behmer af sjukdom tills vidare är förhindrad att bevista Andra Kammarens

1895-03-13

Riksdagens protokoll 1895:16 (pdf, 2926 kB)

Riksdagens protokoll 1895:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 13. Onsdagen den 13 mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes till justering protokollet för den 6 i denna månad. Herr Treffenberg:Jag skall anhålla att få göra en liten berigtigande anmärkning vid mitt anförande rörande ersättningen åt länsman Svenonius.

1895-03-12

Riksdagens protokoll 1895:13 (pdf, 3031 kB)

Riksdagens protokoll 1895:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. Nso 14. Måndagen den 11 mars. Kl. il f. m. l. Ordet lemnades på begäran till Höjer, som yttrade:Herr talman, mine herrar uru jag i lördagens aftonplenum deltog i de båda voteringarne öfver punkt 1, mom. a i bevillningsutskottets föreliggande utlåtande och dervid i hufvudvoteringen,

1895-03-11

Riksdagens protokoll 1895:14 (pdf, 3162 kB)

Riksdagens protokoll 1895:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 12. Lördagen den 9 mars. Kl. 11 f. in. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 2 dennes torda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången bevillningsutskottets betänkanden n:is B och 4. 3. Vid föredragning dernäst af bevillningsutskottets memorial n:o 5,

1895-03-09

Riksdagens protokoll 1895:12 (pdf, 3335 kB)

Riksdagens protokoll 1895:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 38. Lördagen den 4 maj. Kl. 11 f. m. L i Justerades det i kammarens sammanträde den. 27 nästlidne april förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr G. Jansson i Krakerud lider af akut tarmkatarr

1895-03-08

Riksdagens protokoll 1895:38 (pdf, 3166 kB)

Proposition 1895:45

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 45. 1 N:o 45. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående rätt för Eslöfs köpings skoldistrikt att öfvertaga ett från förra militiebostället n:r 15 och 17 Eslöf i Vestra Sallerups socken af Malmöhus län afsöndradt område gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande

1895-03-08

Proposition 1895:45 (pdf, 330 kB)

Proposition 1895:41

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 41. 1 N:o 41. Kongl. Maj-ts nådiga proposition till Riksdagen om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och andra brända eller distillerade spirituösa drycker gifven Stockholms slott den 8 Mars 1895. Under åberopande af bilagda protokoll

1895-03-08

Proposition 1895:41 (pdf, 2610 kB)

Proposition 1895:39

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 39. 1 N:o 39. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärarnes enke- och pupillkassa gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag

1895-03-08

Proposition 1895:39 (pdf, 728 kB)

Proposition 1895:38

Kongl. Majds Nåd. Proposition N:o 38. 1 N:o 38. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om uppförande af skolhusbyggnad m. m. inom Tärna kapellförsamling gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande af bilagda utdrag af protokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag, vill Kongl. Magt härmed föreslå

1895-03-08

Proposition 1895:38 (pdf, 1100 kB)

Proposition 1895:34

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 34. 1 N:o 34. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen om anordnande af ett isolering sstall vid veterinärinstitutet i Stockholm m. m.gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill

1895-03-08

Proposition 1895:34 (pdf, 352 kB)

Proposition 1895:33

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 33. 1 N:o 33. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående anslag för anläggning af en bibana från norra stambanan vid Vännäs till Umeå och vidare till Storsandskär gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Med åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden

1895-03-08

Proposition 1895:33 (pdf, 1127 kB)

Proposition 1895:32

1 Kongt. Ma,j:ts Nåd. Proposition N:o 32. N:o 32. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förvärfvande för statens räkning af vissa enskilda jernvägar gifven Stockholms slott den 8 mars 1895. Under åberopande af bilagda utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1895-03-08

Proposition 1895:32 (pdf, 3138 kB)

Riksdagens protokoll 1895:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Första Kammaren. N:o 11. Onsdagen den 6 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr vice talmannen, som till en början ledde kammarens förhandlingar, yttrade:Jag får för kammaren tillkännagifva, att kammarens mångårige f. d. talman, grefve Gustaf Lagerbjelke, i dag på morgonen atjidit. Jag

1895-03-06

Riksdagens protokoll 1895:11 (pdf, 3229 kB)

Riksdagens protokoll 1895:14

tf RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 14. Onsdagen den 13 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Fortsattes föredragningen af statsutskottets utlåtande n:o 5, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde hufvudtitel, omfattande

1895-03-05

Riksdagens protokoll 1895:14 (pdf, 2210 kB)

Proposition 1895:36

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 36. 1 N:o 36. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående utvidgning af Manna skjutfält gifven Stockholms slott den 4 mars 1895. Under åberopande af bifogade utdrag af statsrådsprotokollet öfver landtförsvarsärenden för denna dag, vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen

1895-03-04

Proposition 1895:36 (pdf, 339 kB)

Proposition 1895:31

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 31. 1 X:o 31. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående godkännande af grunder för blindundervisningens ordnande gifven Stockholms slott den 4 mars 1895. Med hänvisning till bifogade utdrag af protokollet öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed

1895-03-04

Proposition 1895:31 (pdf, 390 kB)

Riksdagens protokoll 1895:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Första Kammaren. N:o 9. Tisdagen den 26 februari. Kammaren sammanträdde kl. 3 e. m. Justerades protokollet för den 19 i denna månad. Anmäldes och bordlädes sammansatta stats- och bankoutskottets utlåtanden: n:o 1, i anledning af verkstäld granskning af fullmägtiges i riksbanken och fullmägtiges

1895-02-28

Riksdagens protokoll 1895:9 (pdf, 1380 kB)

Riksdagens protokoll 1895:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 7. Fredagen den 15 februari kl. 3 e. m. I Efter föredragning af herr J. A. Sjös i senaste sammanträdet bordlagda motion, n:o 160, hänvisades densamma till behandling af kammarens tillfälliga utskott n:o 3. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: Statsutskottets

1895-02-20

Riksdagens protokoll 1895:7 (pdf, 3957 kB)

Riksdagens protokoll 1895:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1895. Andra Kammaren. N:o 24. Lördagen den 30 mars. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid till en början kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. 1. Till kammaren hade ytterligare inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens

1895-02-18

Riksdagens protokoll 1895:24 (pdf, 2590 kB)

Riksdagens protokoll 1895:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 6. Tisdagen den 12 februari. Kl. V2 3 e. in. 1. Justerades protokollet för den 5 i denna månad. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Riksdagsmannen Olof Rönnberg, lidande af kronisk magsjukdom, är tills vidare oförmögen att sköta de honom inom

1895-02-09

Riksdagens protokoll 1895:6 (pdf, 2072 kB)