Dokument & lagar (133 träffar)

Skrivelse 1890:7

Kongl. Maj ds Nåd. Skrifvelse N:o 7. JS-o 7. Kongl. Majits nådiga skrifvelse till Riksdagen, om förordnande af en statsrådsledamot att utöfva den befattning med riksdagsärenden, som. enligt 46 af riksdagsordningen tillkommer en ledamot af statsrådet gifven Stockholms slott den 16 januari 1890. Kongl. Maj:t vill härmed


Utskottsberedning:

Skrivelse 1890:7 (pdf, 165 kB)

Riksdagens protokoll 1890:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen Riksdagen sammankommit till lagtima möte här i hufvudstaden onsdagen den 15 januari 1890, samt de af kammarens ledamöter, hvilka blifvit till denna riksdag nyvalde, kallats att samma dag till statsrådet och chefen

1890-01-15

Riksdagens protokoll 1890:1 (pdf, 793 kB)

Proposition 1890:6

KongMaj:ts Nåd. Proposition N:o 6. 37 N:o 6. KongMa,j:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående nedsättning i de på viss jord hvilande grundskatter m. m.gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som vill denna dag till Riksdagen aflåta nådig proposition angående förändrad lydelse i vissa delar af

1890-01-11

Proposition 1890:6 (pdf, 199 kB)

Proposition 1890:5

30 Kotu/l. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 5. N:o 5. KongMaj:ts nådig a proposition till Riksdagen, angående ändrad lydelse af 1,6 och 9 i lagen angående lindring i rustnings- och roteringsb esv är en den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag beslutat till Riksdagen aflåta

1890-01-11

Proposition 1890:5 (pdf, 441 kB)

Proposition 1890:4

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 4. 1 N:o 4. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående förändrad lydelse i vissa delar af värnpligtslagen den 5 juni 1885 gifven Stockholms slott den 11 januari 1890. Kongl. Maj:t, som denna dag till Riksdagen aflater nådiga propositioner angående nedsättning i de på

1890-01-11

Proposition 1890:4 (pdf, 1734 kB)

Riksdagens protokoll 1890:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 45. Måndagen den 12 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till behandling förekom till en början särskilda utskottets n:o 2 Om förslag utlåtande n:o 2 i anledning af ej mindre Kongl. Maj:ts propositioner till formed förslag till förordning

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:45 (pdf, 2423 kB)

Riksdagens protokoll 1890:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 43. Lördagen den 10 maj, kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens för- Ang. anslag handlingar, föredrog först statsutskottets utlåtande n:o 67, i utgifvande af väckt motion om beviljande af

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:43 (pdf, 3717 kB)

Riksdagens protokoll 1890:41

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 41. Onsdagen den 7 maj. Kl. 7 e. in. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet och leddes dervid kammarens förhandlingar af herr vice talmannen. Till behandling förekom först Andra Kammarens fjerde tillfäl- Ang. bereliga utskotts utlåtande n:o 8 i samlingen n:o

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:41 (pdf, 3151 kB)

Riksdagens protokoll 1890:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 40. Onsdagen den 7 maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 30 nästlidne april. 2. Föredrogos hvart för sig, och biföllos statsutskottets memorial: j tn0 64 ed förslag till åtskilliga stadgandehvilka böra införas i det nya reglementet för riksgäldskontoret och

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:40 (pdf, 3082 kB)

Riksdagens protokoll 1890:39

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o39. Måndagen den 5 maj kl. 7 e. m. 1. Herr vice talmannen, hvilken till en början ledde kammarens förhandlingar, lät uppläsa följande till kammaren ankomna protokoll: Protokoll, hållet inför statsrådet och chefen för kongjustitiedepartementet den 5 maj 1890. Komministern

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:39 (pdf, 3239 kB)

Riksdagens protokoll 1890:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 38. Fredagen den 16 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 9 i denna månad. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrifvelse, n:o 53, till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens fjerde

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:38 (pdf, 2620 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 37. Lördagen den 3 maj. Kl. 7 e. m. 1- Fortsattes föredragningen af särskilda utskottets för behandling af förslag angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna utlåtande n:o 1. Efter föredragning till en början af mom. b af punkten

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2925 kB)

Riksdagens protokoll 1890:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 37. Måndagen den 12 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 5 i denna månad. På begäran af herr Sjögreen beviljades honom ledighet från riksdagsgöromålen under fjorton dagar från den 16 innevarande maj. Anstäldes jemlikt 65 riksdagsordningen

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:37 (pdf, 2559 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 36. Lördagen den 3 maj, kl. 11 f. m. 1- Chefen för kongl. civildepartementet, herr statsrådet in. m. V. L. Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition, n:o 44, till Riksdagen angående anvisande af medel för inköp af jernvägen mellan Luleå och norska gränsen. Den kongl.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 3773 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 35. Onsdagen den 7 maj, f. in Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 30 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes statsutskottets utlåtanden: n:o 66, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående ordnande af den allmänna och enskilda heiso-

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2858 kB)

Riksdagens protokoll 1890:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 35. Fredagen den 2 maj. Kl. 1 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne april. 2. Efter föredragning af herrar vice talmannen L. O. Larssons och P. O. Hörnfeldts i senaste sammanträdet aflemnade motion, n:o 233, hänvisades densamma till behandling af statsutskottet.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:35 (pdf, 2771 kB)

Riksdagens protokoll 1890:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren N:o 34. Måndagen den 5 maj, e. m. Kammaren sammanträdde k. 7 e. m. Justerades ett protokollsutdrag för den 3 och 5 innevarande månad samt tre protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Anmäldes och bordlädes statsutskottets memorial: n:o 64, med förslag till åtskilliga

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:34 (pdf, 1744 kB)

Riksdagens protokoll 1890:34

RIK 8 DA G ENS P R OTOK ÖL L. 1890. Andra Kammaren. N:o34. Onsdagen den 30 April kl. 7 e. m. 1- Till fortsatt föredragning anmäldes bevillningsutskottets betänkande n:o 7, angående tullbevillningen, dervid i ordningen först förekom Punkten 12. Utskottet, som från Kongl. Maj:t fått emottaga, till den åtgärd Ang. ändrad

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:34 (pdf, 3063 kB)

Riksdagens protokoll 1890:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 33. Onsdagen den 30 april. Kl. 11 f. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 22 och 23 innevarande april förda protokoll. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången sammansatta bankooch lagutskottets utlåtande n:o 1. 3. Till kammarens afgörande förelåg till en

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:33 (pdf, 3681 kB)

Riksdagens protokoll 1890:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 33. Måndagen den 5 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Vid föredragning af konstitutionsutskottets den 3 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 13, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 72 och 73 riksdagsordningen, biföll kammaren hvad utskottet i nämnda

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:33 (pdf, 2592 kB)