Dokument & lagar (133 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Ändra Kammaren. N:o 17. Fredagen den 21 mars kl. ya3 e. m. Herr vice talmannen ledde under detta sammanträde kammarens förhandlingar. 1. Föredrogos och bordlädes för andra gången statsutskottets utlåtanden n:is 5, 37, 38 och 39 lagutskottets utlåtanden n:is 31 och 32 samt Andra Kammarens

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:17 (pdf, 735 kB)

Riksdagens protokoll 1890:17

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 17. Lördagen den 22 mars, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades två protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo ock företogs punktvis till afgörande bevillningsutskottets den 11 och 12 i denna månad bordlagda betänkande n:o 3, angående

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:17 (pdf, 1677 kB)

Riksdagens protokoll 1890:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren N:o 16. Lördagen den 22 mars, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 15 i denna månad Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att anslag utfärdats till sammanträdets fortsättande kl. 7 e. m. Herr statsrådet friherre von Essen aflemnade Kongl.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:16 (pdf, 1378 kB)

Riksdagens protokoll 1890:16

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 16. Onsdagen den 19 mars. Kl. 1 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 11 och 12 innevarande mars förda protokoll. 2. Herr talmannen tillkännagaf, att herr O. Ch. Ahlström låtit anmäla, det han af sjukdomsfall vore hindrad att infinna sig i dagens sammanträde.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:16 (pdf, 1494 kB)

Riksdagens protokoll 1890:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 15. Lördagen den 15 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollen för den 7 och 8 innevarande mars. 2. Vid föredragning af Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet bordlagda proposition till Riksdagen med förslag till ändringar i 50, 70, 72, 98 och 109 regeringsformen samt 32,

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:15 (pdf, 3166 kB)

Riksdagens protokoll 1890:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 14. Lördagen den 15 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 7 och 8 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtanden: n:o 3, i anledning af väckt motion om ändring af 88 34 och 36 riksdagsordningen samt n:o 4, i anledning

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:14 (pdf, 2272 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 13. Onsdagen den 12 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 5 i denna månad. Anmäldes och bordlädes lagutskottets utlåtanden: n:o 27, i anledning af väckt motion om ändring i lagen om skiljemän den 28 oktober 1887 n:o 28, i anledning af väckt

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 2758 kB)

Riksdagens protokoll 1890:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 12. Lördagen den 8 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre von Essen aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till kronans andel i förra ostindiska

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:12 (pdf, 2501 kB)

Riksdagens protokoll 1890:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. M:o 11. Lördagen den I mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. V. Groll aflemnade följande Kongl. Makts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld till riksgäldskontoret afbetala 300,000 kronor, in. in.angående

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:11 (pdf, 3966 kB)

Riksdagens protokoll 1890:11

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o II. Tisdagen den 4 Mars. Kammaren sammanträdde kl. 2,30 e. m. Justerades protokollet för den 25 sistlidne februari. Föredrogos å nyo och hänvisades till statsutskottet Kongl. Majds nedannämnda, den 1 i denna månad bordlagda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o angående

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:11 (pdf, 1924 kB)

Riksdagens protokoll 1890:10

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 10. Onsdagen den 26 februari. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Föredrogs och bifölls statsutskottets utlåtande n:o 21, i anledning af väckt förslag till lag om ålderdomsförsäkring. 2. Likaledes bifölls lagutskottets härefter föredragna utlåtande

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:10 (pdf, 2240 kB)

Riksdagens protokoll 1890:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 9. Onsdagen den 26 februari kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 19 dennes. 2. Herr statsrådet m. ni. friherre Ej. Palmstierna aflemnade Kong.Maj:ts proposition till Riksdagen angående försäljning af den s. k. Kommendantsängen vid skansen Kronan i Göteborg m. m.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:9 (pdf, 3570 kB)

Riksdagens protokoll 1890:9

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 9. Onsdagen den 26 februari, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af den s. k. Kommendantsängen vid skansen Kronan i Göteborg m. m. Denna kongl. proposition

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:9 (pdf, 2959 kB)

Riksdagens protokoll 1890:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. M:o 8. Fredagen den 21 februari. Kl. e. in. Justerades protokollet för den 14 dennes. 2. 1 öredrogs ett från Första Kammaren ankommet protokollsutdrag, innefattande inbjudning till Andra Kammaren att förena sig med Första Kammaren i fattadt beslut om tillsättande af ett särskildt

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:8 (pdf, 3815 kB)

Riksdagens protokoll 1890:8

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 8. Lördagen den 22 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 15 i denna månad. Anmäldes ock bordlädes statsutskottets memorial: n:o 22, angående beslutad konvertering af 1875 års statslån och n:o 23, med förslag till voteringsproposition

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:8 (pdf, 2658 kB)

Riksdagens protokoll 1890:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 7. Onsdagen den 19 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Grefve Ehrensvärd och herr Rundbäck anmälde, att de infunnit sig vid riksdagen. Herr statsrådet Östergren aflemnade Kong Majrts nedannämnda nådiga propositioner till Riksdagen: l:o med förslag till ändrad lydelse

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:7 (pdf, 1162 kB)

Riksdagens protokoll 1890:7

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 7. Onsdagen den 19 februari kl. 11 f. m. I Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade KongMaj ds propositioner till Riksdagen: med förslag till ändrad lydelse af 74 regeringsformen med förslag till lag angående ändring i vissa delar af strafflagen och till lag angående

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:7 (pdf, 2333 kB)

Riksdagens protokoll 1890:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 6. Lördagen den 15 februari. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet friherre Palmstierna aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående pension å allmänna indragningsstaten åt sergeanten vid värfvade arméns disciplinkompani Carl Johan Welander.

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:6 (pdf, 1035 kB)

Riksdagens protokoll 1890:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890, Första Kammaren. No 4. Lördagen den 1 februari. Kammaren sammanträdde kl. 12.30 e. m. Upplästes ett insändt läkarebetyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare herr lektor A. Rundbäck för sin helsas vårdande är i behof af ytterligare ett par veckors ledighet från riksdagsgöromålen,

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:4 (pdf, 526 kB)

Riksdagens protokoll 1890:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 3. Lördagen den 25 Januari kl 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. m. friherre F. von Essen aflemnade nedanuämnda Kongl. Majts propositioner till Riksdagen: l:o angående befrielse från utgifvande till kronan af vissa s. k. skilnadsarrenden 2:o angående jemkning af den på hemman

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:3 (pdf, 1553 kB)