Dokument & lagar (133 träffar)

Riksdagens protokoll 1890:3

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren N:o 3. Måndagen den 27 januari. Kammaren sammanträdde kl. 12,3 o e. m. Herr grefven och talmannen framträdde till talmansbordet och yttrade: Af Hans Maj:t Konungen kallad att vid innevarande riksdag leda kammarens förhandlingar, men vid riksdagens början af sjukdom hindrad

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:3 (pdf, 473 kB)

Riksdagens protokoll 1890:beslut

Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna lagtima riksmöte, som började den 15 Januari och slutade den 22 Maj 1890. Vi elterskriina, Svenska Folkets valda ombud, göre veterligt:att, på grund af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen, Vi den 15 sistlidne Januari, under Hans Maj:t Konung Oscar II:s adertonde

1890-01-01

Riksdagens protokoll 1890:beslut (pdf, 1704 kB)

Proposition 1890:25

Kongl. Maj.is Nåd. Proposition N:o 25. 1 Sfi©35. Kongl. Mcvy.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående försäljning af den s. Jc. Kommendantsängen vid skansen Kronan i Göteborg in. m.gifven Stockholms slott den li februari 1890. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet för denna dag, vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:25 (pdf, 989 kB)

Proposition 1890:21

KongMajds Nåd. Proposition N:o 21. 1 N:o 21. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen med förslag till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen och till lag angående ändring i vissa delar af Strafflagen för krigsmagten den 7 Oktober 1881 gifven Stockholms slott den 14 Februari 1890. Sedan Nya Lagberedningen,

1890-01-01

Proposition 1890:21 (pdf, 9640 kB)

Proposition 1890:17

1 N:o 17. KongMaj ds nådiga proposition till Riksdagen, angående ändrade bestämmelser med afseende på de allmänna läroverken och pedagogierna gifven Stockholms slott den 7 februari 1890. Under hänvisning till innehållet af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kong Maj:t på grund deraf föreslå Riksdagen

1890-01-01

Proposition 1890:17 (pdf, 19654 kB)

Proposition 1890:12

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 12. 23 N:o 12. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående befrielse för sterbhusdelegarne efter aflidne justitieombudsmannen S. L. Theorells enka, Sofia Wilhelmina Theorell, född von Schwerin, från erläggande af stämpelafgift vid lagfart å fideikommissegendomen Borkhult

1890-01-01

Proposition 1890:12 (pdf, 395 kB)

Proposition 1890:11

16 Kongl. Maj ds Nåd. Proposition N:o 11. N:o 11. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående upphörande af den inom Kalmar stift utgående så kallade allhelgonahjelpen gifven Stockholms slott den 20 december 1889. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver finansärenden för denna dag vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:11 (pdf, 467 kB)

Proposition 1890:10

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 10. 9 N:o 10. KongMaj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående jemkning af den på hemman å landet hyllande inqvarteringsbörda gifven Stockholms slott den 20 december 1889. Sedan Kongl. Maj:t funnit det af Riksdagen genom skrifvelse den 23 februari 1887 öfverlemnade förslag till

1890-01-01

Proposition 1890:10 (pdf, 483 kB)

Proposition 1890:9

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 9. 1 N:o 9. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående be-frielse från utgifvande till kronan af vissa så kallade skilnadsarrenden gifven Stockholms slott den 13 december 1889. Sedan Riksdagen i underdånig skrifvelse den 13 maj innevarande år anhållit, att Kongl. Maj:t,

1890-01-01

Proposition 1890:9 (pdf, 544 kB)

Proposition 1890:8

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 8. I N:o 8, Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående ordnande af den allmänna och enskilda helsa- och sjukvården i riket gifven Stockholms slott den 31 december 1889. Sedan Kongl. Maj:t den 6 november 1885 uppdragit åt en komité att granska uppgjordt förslag till instruktion

1890-01-01

Proposition 1890:8 (pdf, 5241 kB)

Proposition 1890:3

Kongl. Majds Nåd. Proposition No 3. N:o 3. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående beviljande af vissa förmåner för enskilda jernväg sanläggningar gifven Stockholms slott den 13 december 1889. Under åberopande af hvad bilagd a utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag innehåller, vill Kongl.

1890-01-01

Proposition 1890:3 (pdf, 227 kB)

Proposition 1890:2

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 2. 1 Mo 2. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående afstående till Umeå stad af ett område utaf länsresidenstomten och den så kallade Döbelns park i nämnda stad gifven Stockholms slott den 6 december 1889. Sedan Kongl. Maj:t, efter det större delen af staden Umeå den

1890-01-01

Proposition 1890:2 (pdf, 254 kB)

Proposition 1890:1

Kongl. Maj:ts nåd. prop. n:o 1, om statsverket 1890. 1 KONGL. MAJ:TS NÅDIGA PROPOSITION TILL Riksdagen angående statsverkets tillstånd och behof Gifven Stockholms slott den 14 Januari 1890. Jemlik grundlagens bud afgifver Kongl. Maj:t härmed nådig proposition angående statsverkets tillstånd och behof. Dervid förekommer

1890-01-01

Proposition 1890:1 (pdf, 17964 kB)