Dokument & lagar (2 198 träffar)

Riksdagens protokoll 2014/15:34

1  Svar på interpellation 2014/15:163 om MU-avtalet Anf. 1  Kultur- och demokratiminister ALICE BAH KUHNKE MPSvar på interpellation Herr talman Cecilia Magnusson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka villkoren för bild- och formkonsten. Först vill jag påpeka det allvarliga i att Alliansen skär

2014-12-08

Riksdagens protokoll 2014/15:34 (pdf, 92 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:33

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2014/15:11 för tisdagen den 2 december i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från skatteutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:151 Till riksdagen

2014-12-05

Riksdagens protokoll 2014/15:33 (pdf, 265 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:32

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2014/15:137 Till riksdagen Interpellation 2014/15:137 Tioårig grundskola av Maria Stockhaus M Utbildningsminister Gustav Fridolin hinner inte besvara

2014-12-04

Riksdagens protokoll 2014/15:32 (pdf, 366 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:31

1  Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Utgiftsramar och beräkning av stats-inkomsterna Finansutskottets betänkande 2014/15:FiU1 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna prop. 2014/15:1 delvis föredrogs. Anf. 1  ANNA KINBERG BATRA MHerr talman, ärade ledamöter, finansministern, åhörare I dag ska vi debattera

2014-12-03

Riksdagens protokoll 2014/15:31 (pdf, 757 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:30

1  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Janine Alm Ericson MP avsagt sig uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Esabelle Dingizian som suppleant i riksbanksfullmäktige

2014-12-02

Riksdagens protokoll 2014/15:30 (pdf, 557 kB)

Skrivelse 2014/15:49

Regeringens skrivelse 2014/15:49 Riksrevisionens rapport om valutahanteringen Skr. i det internationella utvecklingssamarbetet 2014/15:49 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Margot Wallström Utrikesdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: 2014/15:UU17

Skrivelse 2014/15:49 (pdf, 1990 kB)

Proposition 2014/15:48

Vissa fastighetstaxeringsfrågor inför den allmänna fastighetstaxeringen


Utskottsberedning: 2014/15:SkU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2014/15:48 (pdf, 406 kB)

Skrivelse 2014/15:47

Riksrevisionens rapport om statens dimensionering av lärarutbildningen Regeringens skrivelse 2014/15:47 Riksrevisionens rapport om statens Skr. dimensionering av lärarutbildningen 2014/15:47 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson


Utskottsberedning: 2014/15:UbU7

Skrivelse 2014/15:47 (pdf, 2080 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:47

1  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Olof Lavesson som ledamot i Europarådets svenska delegation. Förste vice talmannen förklarade vald från och med den 20 januari till ledamot i Europarådets svenska delegation Olof Lavesson M 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning

2015-01-16

Riksdagens protokoll 2014/15:47 (pdf, 134 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:46

1  Justering av protokoll Protokollen för den 18 och 19 december justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Hillevi Engström M avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 20 januari 2015. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om gruppledare för partigrupp Andre vice talmannen

2015-01-15

Riksdagens protokoll 2014/15:46 (pdf, 393 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:45

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman, riksdagsledamöter I söndags deltog jag i manifestationen i Paris efter terroristattackerna mot tidningen Charlie Hebdo, mot poliser och mot den judiska befolkningen. Det var på många sätt en mörk dag. Men alla de människor som fanns

2015-01-14

Riksdagens protokoll 2014/15:45 (pdf, 828 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:44

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 december justerades. 2  Avsägelse Talmannen meddelade att Börje Vestlund S avsagt sig uppdraget som suppleant i riksdagens överklagandenämnd. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält

2015-01-13

Riksdagens protokoll 2014/15:44 (pdf, 689 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:43

1  Justering av protokoll Protokollen för den 2, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 15 och 16 december justerades. 2  Anmälan om nya riksdagsledamöter Följande berättelser från Valprövningsnämnden upplästes och lades till handlingarna: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten

2015-01-12

Riksdagens protokoll 2014/15:43 (pdf, 118 kB)

Skrivelse 2014/15:52

Regeringens skrivelse 2014/15:52 Riksrevisionens rapport om överenskommelser Skr. mellan regeringen och SKL inom hälso- och 2014/15:52 sjukvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 22 januari 2015 Stefan Löfven Gabriel Wikström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 2014/15:SoU13

Skrivelse 2014/15:52 (pdf, 650 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:50

1  Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet Anf. 1  KARIN ENSTRÖM MAktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet Fru talman En orolig omvärld med upptrappade konflikter och ökade geopolitiska risker ställer krav på svensk utrikes- och säkerhetspolitik. För ett år sedan hade få kunnat

2015-01-22

Riksdagens protokoll 2014/15:50 (pdf, 879 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 december justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet skulle utökas från 26 till 27. Kammaren medgav denna utökning. 3  Val av extra suppleant

2015-01-21

Riksdagens protokoll 2014/15:49 (pdf, 167 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:48

1  Prövning av yrkande om misstroendeförklaring mot statsminister Stefan Löfven S Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Prövning av yrkande om misstroendeförkla-ring mot statsminister Stefan Löfven S Under kammarens sammanträde den 14 januari 2015 väckte Mattias Karlsson, Sverigedemokraterna, ett yrkande om misstroendeförklaring

2015-01-20

Riksdagens protokoll 2014/15:48 (pdf, 435 kB)

Proposition 2014/15:51

EU-förordning om civilrättsliga


Utskottsberedning: 2014/15:JuU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,

Proposition 2014/15:51 (pdf, 1361 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:9

1  Val Anf. 1  ULF BERG MVal Fru talman Valberedningen har enhälligt godkänt ett antal gemensamma listor, både vad gäller ledamöter och suppleanter. De gemensamma listorna gäller krigsdelegationen, Riksbankens fullmäktige, Riksrevisionens styrelse, riksdagens överklagandenämnd samt Organisationen för säkerhet och samarbete

2014-10-14

Riksdagens protokoll 2014/15:9 (pdf, 227 kB)

Riksdagens protokoll 2014/15:8

1  Partiledardebatt Anf. 1  FREDRIK REINFELDT MPartiledardebatt Herr talman År 1991 valdes jag för första gången in i riksdagen. Min politiska gärning sträcker sig nu över ett kvarts sekel. Det har varit 25 spännande år, och för mig som har utpekat 75 års ålder som målår för att sluta jobba är nu alltså bara halva min

2014-10-08

Riksdagens protokoll 2014/15:8 (pdf, 570 kB)