Dokument & lagar (89 träffar)

Svensk författningssamling

REGLEMENTE FÖR RIKSGÄLDS-KONTORET, utfärdadt vid slutet af 1890 års riksdag. i In nehålls-förteckning. Riksgäldskontorets föremål 1. skulder 2 och 3. fordringar för utbetalda lån 46. återstående utgifter till följd af beslut vid föregående riksdagar V13. utbetalningar, anvisade vid innevarande riksdag, 14 och 15. Med

1890-05-22

Svensk författningssamling (pdf, 5056 kB)

Riksdagens protokoll 1890:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VD LAGTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1890 NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. Utdrag af protokollet, liallet hos Riksdagens Första Kammare den 18 januari 1890. N:1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter valets slut

1890-05-21

Riksdagens protokoll 1890:utdr (pdf, 11040 kB)

Svensk författningssamling

Reglemente för Riksbankens styrelse och förvaltning, utfärdadt den 17 maj 1890. Afdelning I. Allmänna föreskrifter. 1. Riksbanken förblifver under Riksdagens egen garanti och vård, så att den ostörd må förvaltas af de fullmäktige, kamrarne dertill förordna, efter de ordningar, stadgar och reglementen, Indika redan gjorda

1890-05-17

Svensk författningssamling (pdf, 3166 kB)

Riksdagens protokoll 1890:47

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 47. Fredagen den 16 maj kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 9 dennes. 2 Till kammaren kade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, majoren m. m. hr P. A. H. Stjernspetz för närvarande lider af en hjertsjukdom, i följd

1890-05-15

Riksdagens protokoll 1890:47 (pdf, 1701 kB)

Riksdagens protokoll 1890:46

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 46. Onsdagen den IT maj kl. 12 på dagen. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 innevarande maj förda protokoll. 2. Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att herr major John Bratt på grund åt sjukdom lungkatarr är förhindrad infinna sig vid

1890-05-13

Riksdagens protokoll 1890:46 (pdf, 1161 kB)

Riksdagens protokoll 1890:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 12 maj. Kl. 11 f. m. i. Justerades protokollet för den 5 innevarande maj. 2. Till kammaren hade inkommit följande tre sjukbetyg, som upplästes l:o Häradshöfding Gustaf Berg bör på grund af sjukdom under loppet af närmaste dagar afhålla sig från att deltaga

1890-05-11

Riksdagens protokoll 1890:44 (pdf, 2534 kB)

Riksdagens protokoll 1890:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Ändra Kammaren. N:o 42. Fredagen den 9 maj. Kl. V23 e. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 2 innevarande maj förda protokoll. 2. Föredrogos och bordlädes för andra gången: statsutskottets utlåtanden n:is 66 och 67 sammansatta stats- och lagutskottets utlåtande n:o 4 samt bevillningsutskottets

1890-05-09

Riksdagens protokoll 1890:42 (pdf, 3688 kB)

Riksdagens protokoll 1890:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Första Kammaren. N:o 36. Lördagen den 10 Maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 3 i denna månad. Herr grefven och talmannen tillkännagaf, att enligt vid talmanskonferensen träffad öfverenskommelse omröstning jemlikt 65 riksdagsordningen komme att anställas vid

1890-05-06

Riksdagens protokoll 1890:36 (pdf, 2112 kB)

Riksdagens protokoll 1890:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 3890. Första Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 30 April, f. in. Kammar en sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 22 och 23 i denna månad. Upplästes ett inlemnadt läkarebetyg af följande lydelse: Att ledamoten af Riksdagens Första Kammare, lektorn m. m. Abraham Rundbäck, som är konvalescent

1890-04-25

Riksdagens protokoll 1890:29 (pdf, 2573 kB)

Riksdagens protokoll 1890:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1890. Ändra Kammaren. M:o 31. Fredagen den 25 april. Kl. 11 f. m. I Upplästes ett till kammaren inkommet sjukbetyg, så lydande: Att ledamoten al Riksdagens Andra Kammare, herr Erik Forsselius, är åt sjukdom förhindrad att tills vidare bevista Riksdagens förhandlingar, intygar Stockholm den 24 april

1890-04-24

Riksdagens protokoll 1890:31 (pdf, 3669 kB)

Riksdagens protokoll 1890:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 27. Lördagen den 19 april kl. 11 f. m. I Justerades de i kammarens sammanträden den 10 och 11 innevarande april förda protokoll. 2. Efter föredragning af herr J. Andersons i Tenhult i senaste sammanträdet aflemnade motion n:o 230, hänvisades densamma till behandling af

1890-04-17

Riksdagens protokoll 1890:27 (pdf, 3411 kB)

Riksdagens protokoll 1890:23

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 23. Onsdagen den 16 april. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Upplästes och godkändes statsutskottets förslag till Riksdagens skrivelser till Konungen: n:o 33, med anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att af bolagets skuld

1890-04-16

Riksdagens protokoll 1890:23 (pdf, 2027 kB)

Riksdagens protokoll 1890:25

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 25. Fredagen den 11 April. Kl. 7 e. ra. 1. Herr vice talmannen, hvilken under början af detta sammanträde ledde kammarens förhandlingar, anmälde till fortsatt föredragning statsutskottets utlåtande n:o 9, angående regleringen af utgifterna under riksstatens åttonde hufvudtitel,

1890-04-15

Riksdagens protokoll 1890:25 (pdf, 3200 kB)

Riksdagens protokoll 1890:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 10 april kl. V2 3 e. m. 1. Justerades de i kammarens sammanträden den 27 och 29 nästlidne mars samt den 1 och 2 innevarande april förda protokoll. 8 2. Till bordläggning anmäldes: konstitutionsutskottets utlåtande, n.o 8, i anledning af väckt motion om

1890-04-10

Riksdagens protokoll 1890:24 (pdf, 3191 kB)

Riksdagens protokoll 1890:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 26 mars. Kl. 11 f. m. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade följande KongHaj:ts propositioner till Riksdagen, nemligen: angående byte af mark mellan kronan och Örebro stad med förslag till förordning angående försäkring för olycksfall

1890-03-25

Riksdagens protokoll 1890:21 (pdf, 2936 kB)

Riksdagens protokoll 1890:19

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 19. Måndagen den 24 mars. Kl. 11 f. m. i. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare herr W. Farup, som lider af hjertsjukdom, ovilkorligen har behof af någon tids ledighet för att derunder sköta sig, intygar

1890-03-23

Riksdagens protokoll 1890:19 (pdf, 3164 kB)

Riksdagens protokoll 1890:15

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Första Kammaren. N:o 15. Onsdagen den 19 mars. Kammaren sammanträdde kl. 1 e. in. Justerades protokollen för den 11 ock 12 i denna månad. Herr Treffenberg erliöll på begäran ordet ock yttrade:Herr grefve ock talman, mine kerrar Som jag förnummit, att man på ett ock annat kåll i kammaren antagit,

1890-03-20

Riksdagens protokoll 1890:15 (pdf, 1905 kB)

Riksdagens protokoll 1890:14

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1890. Andra Kammaren. N:o 14. Tisdagen den 11 mars kl. V2 3 e. ni. 1. Herr statsrådet m. ro. friherre F. von Essen aflemnade KongMajtts nedannämnda propositioner till Riksdagen, nemligen: med förslag till förnyad förordning angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1890-03-10

Riksdagens protokoll 1890:14 (pdf, 1824 kB)

Riksdagens protokoll 1890:13

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren. N:o 13. Lördagen den 8 mars. Kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 1 innevarande mars. 2. Herr statsrådet m. m. frih. F. von Essen aflemnade Kong,Maj:ts proposition till Riksdagen angående ändring i vilkoren för öfverlåtelse till Göteborgs stad af eganderätten till

1890-03-07

Riksdagens protokoll 1890:13 (pdf, 3668 kB)

Riksdagens protokoll 1890:12

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1890. Andra Kammaren N:o 12. Tisdagen den 4 mars kl. Vs 3 e. m. I Justerades protokollet för den 25 nästlidne februari. 2. Föredrogos och hänvisades till statsutskottet Kongl. Maj:ts i senaste sammanträdet afiemnade propositioner till Riksdagen: angående tillstånd för Borås jernvägsaktiebolag att

1890-03-05

Riksdagens protokoll 1890:12 (pdf, 3453 kB)