Dokument & lagar (10 träffar)

Statens offentliga utredningar 1915:2

VATTENFALLSSAKKUNNIGES BETÄNKANDE I. FÖRSLAG TILL GRUNDER FÖR UPPLÅTELSE DELS AV VISSA VATTENFALL, BETRÄFFANDE VILKA KRONANS ÄGANDERÄTT ÄR ELLER KAN FÖRVÄNTAS BLIVA FÖREMÅL FÖR TVIST, DELS OCK AV VISSA KRONAN OSTRIDIGT TILLHÖRIGA STRÖMFALL M. M. AVGIVET AV SÄRSKILDA INOM CIVILDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA

1915-04-16

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 5300 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG AVGIVNA DEN 27 MARS 1915 AV DE AV STATSRÅDET OCH CHEFEN FÖR KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA FÖR REVISION AV BESTÄMMELSERNA RÖRANDE ARMÉNS OCH MARINENS AVLÖNING UNDER KRIGSTJÄNSTGÖRINGSTID STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 144237 Till

1915-03-27

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 7730 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XLY. STATENS VETERINÄRBAKTERIOLOGISKA ANSTALTS UPPFÖRANDE Å ORDINARIE STAT M. M. STOCKHOLM 1915 KUNGBOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT Sc SÖNER 143807 INNEHÅLL. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.rii. Betänkande

1915-02-13

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 8789 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE OCH FÖRSLAG ANGÅENDE HÄSTHÅLLNINGEN FÖR OFFICERARE VID ARMÉN AVGIVET DEN 12 JANUARI 1915 AV SÄRSKILDA INOM KUNGL. LANTFÖRSVARSDEPARTEMENTET TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM 1915 KUNGI.BOKTRYCKERIET. P. A NORSTEDT k SÖNER 144206 1NNEH ALLSFÖRTECK NING. Sid. Skrivelse till Herr Statsrådet och Chefen för

1915-01-12

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 3379 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:3

BETÄNKANDE AFGIFVET DEN 16 MARS 1912 AF NORRLÄNDSKA SKOGSVÅRDSKOMMITTÉN DEL I. STOCKHOLM 1912 ISAAC MARCUS BOKTR.AKTIEBOLAG Till KONUNGEN. Den 5 juli 1907 fann Eders Kungl. Maj:t godt uppdraga åt en kommitté att verkställa utredning angående de åtgärder, som kunde böra vidtagas för att åstadkomma en rätt vård af

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:3 (pdf, 18104 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE MED FÖRSLAG OM UTVIDGNING AV RIKSDAGENS BIBLIOTEK TILL CENTRALT FÖRYALTNINGSBIBLIOTEK AVGIVET AV DÄRTILL FÖRORDNADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT il SÖNER 1913 132627 INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sid. Skrivelse till Konungen.5 Betänkande.7 Behovet av ett centralt förvaltningsbibliotek.9

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 5972 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

BETÄNKANDE ANGÅENDE SKYDD SKOPP YMPNINGENSORDNAN DE ENLIGT NÅDIG BEFALLNING AVGIVET AV Ål ED I Cl N ALST Y K ELSEN JÄMTE SÄRSKILT TILLKALLADE SAKKUNNIGA STOCKHOLM KUNUL. BOKTHYCKEIIIKT. P. A. NORSTEDT i SÖNER 1913 131641 INNE HÅLLSFÖ RTEC KN ING. Sid. Underdånig skrivelse.v. K AlI. Ur smittkoppornas och skyddskoppympningens

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 12167 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:2

UNDERDÅNIGT BETÄNKANDE AVGIVET AV DEN AV KUNGL. MAJ:T DEN 3 OKTOBER 1902 TILLSATTA KOMMITTÉ RÖRANDE XL1V. ANSLAG TILL AVLÖNING ÅT EXE KU TION SB ET JÄNIN GEN 1 STOCKHOLM. STOCKHOLM 1915 KUNGL. BOKTRYCKERIET. V. A. NORSTEDT SÖNER 142912 Innehåll. Sid. Underdånig skrivelse till Konungen.iin. Betänkande och förslag.

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:2 (pdf, 5028 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:1

LAGBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL REVISION AV GIFTERMÅLSBALK OCH VISSA DELAR AV ÄRVDABALKEN I. FÖRSLAG TILL LAG OM ÄKTENSKAPS INGÅENDE OCH UPPLÖSNING M. M. STOCKHOLM KUKGL. BOKTRYCKERIET. P. A. NORSTEDT SÖNER 1918 123787 TILL KONUNGEN. Genom nådigt beslut den 3 december 1909 har Eders Kungl. Maj:t förordnat, att lagberedningen

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:1 (pdf, 15024 kB)

Statens offentliga utredningar 1915:1

FÖRSLAG TILL LAG OM AVTAL OCH ANDRA RÄTTSHANDLINGAR PÅ FÖRMÖGENHETSRÄTTENS OMRÅDE, LAG OM AVBETALNINGSKÖP M M. AVGIVNA DEN 31 JAN. 1914 AV DÄRTILL UTSEDDA KOMMITTERADE STOCKHOLM 1914 ISAAC MARCCsTill KONUNGEN. Efter det Eders Kungl. Maj:t år 1909 tagit initiativ till återupptagande av samarbetet med Danmark och

1915-01-01

Statens offentliga utredningar 1915:1 (pdf, 14353 kB)