Dokument & lagar (314 träffar)

Proposition 1893:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1893, N:o 106. i i H dac I Jlt RIKSSTAT ÅR 1894. Bih. till Riksd. Prat. 1893. 10 Sand. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Af öfverskottet å statsregleringarne för föregående år.53,453 43 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. i fc. II l Y Ordinarie inkomster

1893-05-06

Proposition 1893:riksstat (pdf, 2630 kB)

Motion 1893:228 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 228. N:o 228. Af herr vice talmannen A. P. Danielson, om skrifvelse till Kongl. Maj:t med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen

1893-05-04

Motion 1893:228 Andra kammaren (pdf, 128 kB)

Motion 1893:27 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, N:o 27. N:o 27. Af grefve Sparre, angående skrifvelse till Konungen med begäran om Riksdagens afslutande. Sedan utskottens ordförande vid förliden måndag hållen talmanskonferens upplyst, att alla till utskottens handläggning hänvisade frågor antingen blifvit af Riksdagen redan afgjorda eller,

1893-05-04

Motion 1893:27 Första kammaren (pdf, 111 kB)

Motion 1893:227 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 227. 1 N:o 227. Af herr J. A. JotuiUSSOIl i Strömsberg, om skrifvelse till Kongl. Maj.t i syfte af ändring i gällande bestämmelser rörande värnpligtigs rätt att ur riket utvandra. Det är alla bekant att allt större och större skaror af sådana ynglingar, som äro i beväringsåldern, söka och

1893-04-21

Motion 1893:227 Andra kammaren (pdf, 181 kB)

Proposition 1893:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Ujt.i V1 Ui 1 i. J i 1 itrur/i J JrjiVjvhir.7 j rj/U, il.i f:s 5 j Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Norrköpings stad af mark från indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen gifven Stockholms slott den 14 april 1893. t r I

1893-04-14

Proposition 1893:54 (pdf, 353 kB)

Proposition 1893:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser till 1893 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1893. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 16 december 1892. N:o 2, med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Den 12 januari 1893. N:o 3, med

1893-04-14

Proposition 1893:fört (pdf, 376 kB)

Motion 1893:226 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, jV.o 226. N:o 226 Af herr O. Jonsson i Hof m. fl.med anledning af KongMaj:ts proposition, n:o 47, angående delning af Hernösands stift. Med anledning af Kongl. Maj:ts proposition, n:o 47, deri Riksdagens medgifvande äskas, att Vest erbottens och Norrbottens län må från den 1 januari 1895 frånskiljas

1893-04-10

Motion 1893:226 Andra kammaren (pdf, 141 kB)

Motion 1893:26 Första kammaren

Motioner i Första Kammaren, No 26. t ull ti Å t s r 1 2f:o 26. u rengnifchu n-v-jh Y bon fd iit CJ Af friherre Leijonhufvud, Broder Abraham, med förslag till ändrad lydelse af 2 och 3 i tryckfrihetsaVéyVmu förordningen. iv i Vv AV-1■y.v.iY d snVi VV i Vy. v. ildi Gällande tryckfrihetsförordning har icke tagit

1893-04-08

Motion 1893:26 Första kammaren (pdf, 217 kB)

Proposition 1893:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 52. i N:o 52. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen angående inlösen af professoren C. G. Brunii anteckningar om och teckningar af äldre svenska byggnader m. m.gifven Stockholms slott den 7 april 1893- v.t eirrJ i. 5 ii I t v U i i i T i.fii.1 Under åberopande af bilagda utdrag

1893-04-07

Proposition 1893:52 (pdf, 393 kB)

Proposition 1893:53

Kongi. Maj-ts Nåd. loposition No 53: 1 N o 53. Kongi. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen.angående dödande af inteckningar i Norbergs jernväg gifven Stockholms slott den 29 mars 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden vill Kongi. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva,

1893-03-29

Proposition 1893:53 (pdf, 322 kB)

Proposition 1893:51

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 51. 1 N:o Öl. Kongl. Maj.is nådiga proposition till Riksdagen, angående afsöndring af jord från indragna militiebostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Östergötlands län gifven Stockholms slott den 24 mars 1893. Med åberopande af bilagda protokoll öfver ecklesiastikärenden vill Kongl.

1893-03-24

Proposition 1893:51 (pdf, 276 kB)

Motion 1893:224 Andra kammaren

6 Motioner i Andra Kammaren. N:o 224. N:o 224. Af herr N. SyeilSSOIl i Olseröd, med förslag till ändrad lydelse af 12, 13 och 105 regeringsformen samt 38 inom. 2 riksdagsordningen. Med anledning af det i Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 framstälda förslaget till ändrad lydelse af 74 regeringsformen har frågan om beredandet

1893-03-23

Motion 1893:224 Andra kammaren (pdf, 165 kB)

Motion 1893:223 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 223. 1 N:o 223. Af herr J. M. Ekström©i fråga om förändrade grunder för valrätten till Riksdagens Andra Kammare. Under de senaste tiotalen af år har folkmängden i våra större städer ökats i en ganska hastig progression, under det att samtidigt ett stort antal landskommuner visat tillbakagående

1893-03-22

Motion 1893:223 Andra kammaren (pdf, 342 kB)

Motion 1893:222 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:0 221. 3 Lagtima Riksdags konstitutionsutskott ege att äska de protokoll, som uti statsrådet blifvit förda, att orden i 38 riksdagsordningen:med undantag af dem, som angå ministeriella ärenden och kommandomål, hvilka endast i hvad som rörer kända och af utskottet uppgifna händelser kunna

1893-03-20

Motion 1893:222 Andra kammaren (pdf, 166 kB)

Motion 1893:221 Andra kammaren

2 Motioner i Andra Kammaren, N.o 221. N:o 221. Af herr A. Hedin, om ändring i 7, 11, 12, 28, 32 och 105 regeringsformen samt 38 riksdagsordningen. Luder hänvisning till de förslag om ändringar i grundlagens bestammeföer om handläggning af regeringsärenden angående rikets för 1856 d18ä I851mannnde iå,af’o hvilka Wifvit

1893-03-20

Motion 1893:221 Andra kammaren (pdf, 185 kB)

Motion 1893:220 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 220 1 N:o 220. Af herr A. Hedin, om ändring i den genom Kongl. Maj:ts proposition n:o 37 föreslagna förändrade lydelse af 74 regeringsformen. Jag anhåller härmed att få föreslå följande tillägg till det förslag om ändrad lydelse af 74 regeringsformen, som innehålles i den af mig den 18

1893-03-20

Motion 1893:220 Andra kammaren (pdf, 126 kB)

Motion 1893:219 Andra kammaren

Motioner i Andra Kammaren, N:o 219. 1 N:o 19. Af herr A. Hedin, med anledning af KongMaj:ts proposition n:o 37 avgående ändrad lydelse af 74 regeringsformen. I Kong,Maj:ts förslag till ändrad lydelse af regeringsformens 74 har man med största omsorg undvikit att uttala eller antyda, att den reqvisitionslag, som genom

1893-03-18

Motion 1893:219 Andra kammaren (pdf, 188 kB)

Proposition 1893:50

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition N:o 50. 1 N:o 50. Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtande af mark från förra landskamererarebostället 1 2 mantal Grytan n:o 2 i Brunflo socken af Jemtlands län till skjutfält för Norrlands artilleriregemente gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under

1893-03-17

Proposition 1893:50 (pdf, 406 kB)

Proposition 1893:47

Kongl. Majd Nåd. Proposition N:o 47. 1 N:o 47. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående delning af Hernösands stift gifven Stockholms slott den 11 mars 1893. Under åberopande af bilagda statsrådsprotokoll öfver ecklesiastikärenden för denna dag vill Kongl. Maj:t härmed föreslå Riksdagen att medgifva:

1893-03-17

Proposition 1893:47 (pdf, 665 kB)

Proposition 1893:46

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 46. 1 N:o 46. Kongl. May.ts nådiga proposition till Riksdagen, angående ändringar i förordningen angående försäljning af vin, maltdrycker m. m.gifven Stockholms slott den 17 mars 1893. Under åberopande af bifogade utdrag af protokollet öfver civilärenden för denna dag, vill Kongl.

1893-03-17

Proposition 1893:46 (pdf, 736 kB)