Dokument & lagar (146 träffar)

Proposition 1893:riksstat

Hör till Riksdagens Skrifvelse 1893, N:o 106. i i H dac I Jlt RIKSSTAT ÅR 1894. Bih. till Riksd. Prat. 1893. 10 Sand. 1 Afd. 2 Band. 2 Riksstat Kronor. 0. Tillgångar och inkomster. Af öfverskottet å statsregleringarne för föregående år.53,453 43 Statsverkets inkomster:Bil. litt. A. i fc. II l Y Ordinarie inkomster

1893-05-06

Proposition 1893:riksstat (pdf, 2630 kB)

Riksdagens protokoll 1893:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. första Kammaren. N:o 36. Torsdagen den 4 maj. Kammaren sammanträdde kl. 12 på dagen. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial: n:o 13, i fråga om ändringar i gällande reglemente för riksbanken äfvensom i aflöningsstaten för nämnda bank och n:o 14, angående instruktion för nästa Riksdags

1893-05-05

Riksdagens protokoll 1893:36 (pdf, 2114 kB)

Riksdagens protokoll 1893:43

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 43. Torsdagen den 4 maj. Kl. 12 på dagen. 1. Föredrogs och lades till handlingarna konstitutionsutskottets memorial n:o 30, i anledning af återremiss af utskottets utlåtande n:o 29 angående väckt motion om ändrad lydelse af 2 och 3 tryckfrihetsförordningen. 2. Likaledes

1893-05-04

Riksdagens protokoll 1893:43 (pdf, 4496 kB)

Riksdagens protokoll 1893:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Andra Kammaren. N:o 40. Lördagen den 29 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammarens afgörande förelåg till en början lagutskottets Angående utlåtande n:o 55, i anledning af väckta motioner angående ändring ändring af af 12 i förordningen om kommunalstyrelse

1893-05-01

Riksdagens protokoll 1893:40 (pdf, 3881 kB)

Riksdagens protokoll 1893:38

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Ändra Kammaren. N:o 38. Onsdagen den 26 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet, dervid kammarens förhandlingar till en början leddes af herr vice talmannen. 1. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att riksdagsmannen herr Ernst Beckman,

1893-04-26

Riksdagens protokoll 1893:38 (pdf, 4830 kB)

Riksdagens protokoll 1893:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 34. Fredagen den 21 april. Kl. x/i 3 e. m. 1- Justerades det i kammarens sammanträde den 14 dennes förda protokoll. 2. Föredrogos ock bordlädes för andra gången: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 25 samt statsutskottets utlåtanden n:is 58, 59 och 60. 3. Till afgörande

1893-04-20

Riksdagens protokoll 1893:34 (pdf, 3713 kB)

Riksdagens protokoll 1893:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Första Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 19 april, e. in, Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Föredrogs å nyo lagutskottets den 11 och 12 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 30, i anledning af väckt motion om ändrad lagstiftning rörande oäkta barns arfsrätt. Herr Claeson:Då år 1866 vidtogs den

1893-04-20

Riksdagens protokoll 1893:29 (pdf, 2108 kB)

Riksdagens protokoll 1893:28

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o28. SMU'v1 i f i 1 i ro y, r.i f Onsdagen den 19 april, f. in. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 12 i denna månad. Anmäldes och bordlädes konstitutionsutskottets utlåtande n:o 25, dels i anledning af väckt motion om ändring af gällande

1893-04-18

Riksdagens protokoll 1893:28 (pdf, 2676 kB)

Riksdagens protokoll 1893:27

i a o RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 27. Lördagen den 15 april, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m. Justerades tre protokollsutdrag för sammanträdet på förmiddagen. Föredrogs å nyo och företogs punktvis till afgörande sammansatta banko- och lagutskottets den 8 och 11 i denna månad bordlagda utlåtande

1893-04-17

Riksdagens protokoll 1893:27 (pdf, 2382 kB)

Riksdagens protokoll 1893:42

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 42. Onsdagen den 3 maj. El. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 26 nästförflutne april. 2. Föredrogs och bordlädes för andra gången sammansatta bankooch lagutskottets memorial n:o 4. 3. Efter föredragning af statsutskottets utlåtande n:o 9 a, i anledning af Kong Maj:ts

1893-04-14

Riksdagens protokoll 1893:42 (pdf, 1752 kB)

Riksdagens protokoll 1893:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 29. Onsdagen den 12 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Till kammaren hade inkommit följande protokoll, som upplästes: År 1893 den 12 april sammanträdde de valmän, som af kamvarne fått i uppdrag att utse Riksdagens fullmägtige i riksbanken

1893-04-14

Riksdagens protokoll 1893:29 (pdf, 1724 kB)

Proposition 1893:54

Kongl. May.ts Nåd. Proposition N:o 54. 1 N:o 54. Ujt.i V1 Ui 1 i. J i 1 itrur/i J JrjiVjvhir.7 j rj/U, il.i f:s 5 j Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen, angående upplåtelse till Norrköpings stad af mark från indragna hospitalslägenheten Hospitalsholmen gifven Stockholms slott den 14 april 1893. t r I

1893-04-14

Proposition 1893:54 (pdf, 353 kB)

Proposition 1893:fört

Förteckning öfver Kongl. Maj:ts nådiga propositioner och skrivelser till 1893 års lagtima Riksdag. Den 16 januari 1893. N:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof. Den 16 december 1892. N:o 2, med förslag till ny förordning om beskattning af hvitbetssockertillverkningen i riket. Den 12 januari 1893. N:o 3, med

1893-04-14

Proposition 1893:fört (pdf, 376 kB)

Riksdagens protokoll 1893:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 27. Lördagen den 8 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. 1. Ang. upp låtelse af ritt till bearbetande af apatitJörehomtter, position n:o 29 föreslagit Riksdagen att medgifva, att KongL Maj:t dels åt svenske män bevilja tillstånd att mot

1893-04-08

Riksdagens protokoll 1893:27 (pdf, 1981 kB)

Proposition 1893:52

Kongl. Maj:ts Nåd. Proposition No 52. i N:o 52. Kongl. Mafts nådiga proposition till Riksdagen angående inlösen af professoren C. G. Brunii anteckningar om och teckningar af äldre svenska byggnader m. m.gifven Stockholms slott den 7 april 1893- v.t eirrJ i. 5 ii I t v U i i i T i.fii.1 Under åberopande af bilagda utdrag

1893-04-07

Proposition 1893:52 (pdf, 393 kB)

Riksdagens protokoll 1893:37

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 37. Onsdagen den 26 april. Kl. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 19 dennes. 2. Efter föredragning af sammansatta stats- och lagutskottets memorial n:o 6, med förslag till voteringsproposition i anledning af kamrarnes skiljaktiga beslut beträffande en angående ändring

1893-04-05

Riksdagens protokoll 1893:37 (pdf, 2635 kB)

Riksdagens protokoll 1893:21

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1893. Första Kammaren. N:o 21. Onsdagen den 5 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr statsrådet Gilljam aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående afsöndring af jord från indragna militiebostället 1 mantal Vesterlösa n:o 1 i Östergötlands län. Justerades protokollen

1893-04-03

Riksdagens protokoll 1893:21 (pdf, 1874 kB)

Proposition 1893:53

Kongi. Maj-ts Nåd. loposition No 53: 1 N o 53. Kongi. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen.angående dödande af inteckningar i Norbergs jernväg gifven Stockholms slott den 29 mars 1893. Under åberopande af bilagda utdrag af statsrådsprotokollet öfver civilärenden vill Kongi. Maj:t härmed föreslå Riksdagen medgifva,

1893-03-29

Proposition 1893:53 (pdf, 322 kB)

Riksdagens protokoll 1893:24

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Andra Kammaren. N:o 24. Torsdagen den 23 mars. Kl. 2 e. m. I Herr statsrådet m. m. A. Östergren aflemnade Kongl. Maj:ts propositioner till Riksdagen: angående delning af Hernösands stift med förslag till lag om ändrad lydelse af 2, 4 och 5 i förordningen angående allmänt kyrkomöte den 16

1893-03-27

Riksdagens protokoll 1893:24 (pdf, 2647 kB)

Riksdagens protokoll 1893:20

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1893. Första Kammaren. N:o 20. Fredagen den 24 mars. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 17 i denna månad. Upplästes två till kammaren inkomna protokoll af följande lydelse: 1893 den 23 mars sammanträdde kamrarnes valmän för att, jemlikt 71 och 73 riksdagsordningen,

1893-03-27

Riksdagens protokoll 1893:20 (pdf, 1477 kB)