Dokument & lagar (4 352 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:960 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03088/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:960 av Boriana Åberg M Dubbla tull-och momsavgifter Boriana Åberg har frågat mig om jag anser att det är rimligt att beställaren betalar dubbla tull- och momsavgifter, och om inte, vad jag avser att göra för att ändra på det. Reglerna

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:960 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:959 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/03757/FS Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:959 av Fredrik Lindahl KD Suicidprevention Fredrik Lindahl har frågat mig vilka åtgärder som jag och regeringen ämnar vidta för att minska antalet självmord. Psykisk hälsa och suicidprevention är prioriterat för regeringen. I år satsar regeringen 2,1 miljarder kronor

Svarsdatum: 2019-09-24 Frågeställare: Fredrik Lindahl (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:959 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:958 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S)

N2019/02591/SMF Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:958 av Åsa Eriksson S Åtgärder för att skydda skog från granbarkborren Åsa Eriksson har frågat mig om jag anser att förändringar krävs gällande insektsangrepp i skyddad skog för att mer effektivt kunna begränsa granbarkborrens

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:958 besvarad av Statsrådet Jennie Nilsson (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:957 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:957 av Håkan Svenneling V om Turkiets hot mot Rojava Håkan Svenneling har frågat Margot Wallström vilka initiativ hon avser att ta för att stoppa Turkiets angrepp på kurderna i norra Syrien, Rojava. Som utrikesminister svarar jag på frågan. Situationen

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Håkan Svenneling (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:957 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:956 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

Svar på fråga 2018/19:956 av Hans Hoff S Hans Hoff har frågat mig om jag avser att bygga ut utbildningen av it-forensiker för att möta de stora behoven. Jag delar Hans Hoffs oro för bristen på it-forensiker. Utbildningsutbudet vid universitet och högskolor ska svara mot studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov.

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Hans Hoff (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:956 besvarad av Statsrådet Matilda Ernkrans (S) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:955 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP)

Svar på fråga 2018/19:955 av Maria Malmer Stenergaard M Samhällsorientering för asylsökande och nyanlända Maria Malmer Stenergaard har frågat arbetsmarknadsministern när regeringen avser att gå vidare och införa en obligatorisk samhällsorientering för asylsökande. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:955 besvarad av Statsrådet Åsa Lindhagen (MP) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson C Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar Mikael Larsson har frågat mig när det som föreslås i rapporten Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el blir verklighet, och när rapporten förväntas vara färdigberedd i Regeringskansliet.

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S)

2019-10-01 S2019/ 03707/SF Socialdepartementet Till Riksdagen Besvarandet av frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C Med anledning av att statsrådet har entledigats från sitt uppdrag kommer frågan 2018/19:953 Omvårdnadsbidrag och övergångsregler av Anders W Jonsson C inte att besvaras. Enligt uppdrag Marianne Jenryd

Svarsdatum: 2019-10-02 Frågeställare: Anders W Jonsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:953 besvarad av Statsrådet Annika Strandhäll (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:952 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

S2019/ 03706/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:952 av Barbro Westerholm L Specialister i äldrepsykiatris rätt att tillämpa LPT Barbro Westerholm har frågat mig om regeringen avser att vidta åtgärder, till exempel genom en uppdatering av författningarna, för att möjliggöra för

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Barbro Westerholm (L)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:952 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:951 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell SD Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm V Smarta färdskrivare Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:951 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

I2019/02357/TP Infrastrukturdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:950 av Åsa Coenraads M Hjulstabron Åsa Coenraads har frågat mig hur jag avser att agera för att ombyggnationen av Hjulstabron sker skyndsamt. Regeringen beslutade den 31 maj 2018 om en ny nationell trafikslagsövergripande

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:950 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03038 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:949 av Thomas Morell SD Skatt på lätta lastbilar Thomas Morell har frågat mig om jag avser ompröva beslutet avseende beräkningen av fordonsskatten för lätta lastbilar i enlighet med det så kallade WLTP-värdet. För att öka andelen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:949 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:948 av Kadir Kasirga S om Turkiets skyldigheter gentemot EU Kadir Kasirga har frågat mig om jag avser ta några initiativ på EU-nivå för att förmå Turkiet att följa Europarådets konventioner om mänskliga rättigheter och Köpenhamnskriterierna.

Svarsdatum: 2019-09-10 Frågeställare: Kadir Kasirga (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:948 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02853/POL Ju2019/02922/POL Justitiedepartementet I nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:934 av Sten Bergheden M Minskat antal remissinstanser och fråga 2018/19:947 Remisshanteringen av vapendirektivet av Daniel Bäckström C Sten Bergheden har frågat mig varför regeringen minskade antalet remissinstanser

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:947 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

I2019/02350/E Infrastrukturdepartementet Energi- och digitaliseringsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:946 av Jens Holm V Breddad skattereduktion till de som bor i lägenhet Jens Holm har frågat mig om jag avser att återkomma med ett förslag till riksdagen om en breddad skattereduktion till de som bor i

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Jens Holm (V)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:946 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Ju2019/02913/POL Ju2019/02960/POL Justitiedepartementet Inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:945 av Thomas Morell SD Polisens kontroller av färdskrivare och 2018/19:951 av Jens Holm V Smarta färdskrivare Thomas Morell har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att polisen

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Thomas Morell (SD)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:945 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:944 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP)

Utrikesdepartemente t Statsrådet Eriksson Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:944 av Magdalena Schröder M Korruption inom biståndet Magdalena Schröder har med anledningen av förekomsten av korruption i utvecklingsfonden African Enterprise Challenge Fund, AECF, frågat mig och regeringen om vilka åtgärder som kommer

Svarsdatum: 2019-09-18 Frågeställare: Magdalena Schröder (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:944 besvarad av Statsrådet Peter Eriksson (MP) (docx, 86 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Ju2019/02900/POL Justitiedepartementet Justitie- och migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:943 av Boriana Åberg M Möjligheten att sätta upp bevakningskameror Boriana Åberg har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillståndshanteringen för kamerabevakning ska ske snabbare. Den 1 augusti

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:943 besvarad av Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

2019-09-11 I2019/02340/D Infrastruktur departementet Energi- och digitaliseringsministern Svar på fråga 2018/19:942 av Lars Mejern Larsson S Bredband Lars Mejern Larsson har frågat mig vilka initiativ jag är beredd att ta med anledning av det som har framförts avseende utbyggnadsprojekt som antingen försenats eller

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:942 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2019/03008 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2018/19:941 av Boriana Åberg M Skatten på husbilar Boriana Åberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva beslutet om beskattning med WLTP som grund. Frågan ställs mot bakgrund av att Transportstyrelsen lämnat olika besked i frågan om

Svarsdatum: 2019-09-11 Frågeställare: Boriana Åberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2018/19:941 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 87 kB)