Dokument & lagar (108 träffar)

Riksdagens protokoll 1892:6

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 6. Måndagen den 21 november. Kl. 7 e. in. 1. Fortsattes öfverläggningen angående det i särskilda utskottets utlåtande, n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad härordning, äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta motioner i dithörande ämnen

1892-11-24

Riksdagens protokoll 1892:6 (pdf, 15174 kB)

kadep 1892:1 - urtima

Riksdagens Kanslideputerades Memorial N:o 1. N:o 1. Riksdagens kanslideputerades memorial, angående antagande af tjensternän i Riksdagens kansli. Vid sammanträde denna dag hafva herrar talmän och kanslideputerade till tjensternän i Riksdagens kansli antagit: å kansliafdelningen: en sekreterare, hvilken äfven kommer att

1892-10-20

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. N:o 1. Andra Kammaren. 1892. Sedan i kraft af 49 regeringsformen och 2 riksdagsordningen urtima riksdag här i hufvudstaden sammanträdt måndagen den 17 oktober 1892 och efter verkstäld granskning af fullmagterna för nyvalda ledamöter af Andra Kammaren, på sätt i 32 riksdagsordningen stadgas, sammanträdde

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1014 kB)

Riksdagens protokoll 1892:1

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 1. Sedan Kongl. Maj:t genom Öppet nådigt bref den 23 september 1392 kallat ledamöterna af Riksdagens båda kamrar att, för behandling af förslag om ett bättre ordnande af rikets försvarskrafter, måndagen den 17 nästpåföljande oktober sammanträda i Stockholm till urtima

1892-10-17

Riksdagens protokoll 1892:1 (pdf, 1207 kB)

Riksdagens protokoll 1892:5

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 5. Måndagen den 21 november. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Föredrogs å nyo särskilda utskottets den 16 och 17 i denna månad bordlagda utlåtande n:o 1, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition angående förbättrad bärordning äfvensom i anledning af inom Riksdagen väckta

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:5 (pdf, 9692 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m. Herr Hyfling tillkännagaf, att han den 2 innevarande månad infunnit sig vid riksdagen. Vidare anmälde herr Bergman sin ankomst till riksdagen. Justerades protokollen för den 28 och 29 sistlidne oktober. Anmäldes

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 374 kB)

Riksdagens protokoll 1892:4

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 4. Onsdagen den 16 november. Kl. I 3 e. m. 1. Justerades protokollet för deu 24, 28 och 29 sistlidue oktober. 2. Upplästes följande till kammaren inkomna sjukbetyg: Att berr öfverstelöjtnant John Bratt på grund af akut sjukdom är tills vidare förhindrad att bevista Riksdagens

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:4 (pdf, 244 kB)

Riksdagens protokoll 1892:utdr

TILL RIKSDAGENS PROTOKOLL VID URTIMA RIKSDAGEN I STOCKHOLM år 1892. NIONDE SAMLINGEN. Protokollsutdrag från Kamrarne. 0 f M I i Utdrag af protokollet, hållet hos Riksdagens Första Kammare den 19 oktober 1892. N:o 1. S. D. Företogs val af tre ledamöter för att deltaga i talmansöfverläggningarna och befunnos efter

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:utdr (pdf, 1313 kB)

Riksdagens protokoll 1892:beslut

t, Sveriges Riksdags Beslut å det i Stockholm hållna urtima riksmöte, som började den 17 Oktober och slutade den 28 November 1892. Vi efterskrifva, Svenska Folkets valda ombud göre veterligatt, på grand af Kongl. Maj:ts genom öppet nådigt bref och påbud utfärdade kallelse, Vi den 17 sistlidne Oktober, under Hans Maj:t

1892-06-03

Riksdagens protokoll 1892:beslut (pdf, 979 kB)

Riksdagens protokoll 1892:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 44 Onsdagen den 18 maj, e. m. Kammaren sammanträdde kl. 7 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes: statsutskottets memorial n:o So, angående statsregleringen för åt 1893 och bevillningsutskottets betänkande n:o 24, i anledning

1892-05-22

Riksdagens protokoll 1892:44 (pdf, 2776 kB)

Riksdagens protokoll 1892:47

EKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 47. Torsdagen den 19 maj. Kl. 1 f. m. 1. Justerades protokollet för den 12 dennes. 2. Efter det herr talmannen tillkännagifvit, att, för så vidt icke yrkande gjordes om ytterligare bordläggning af de å föredragningslistan uppförda, en gång bordlagda ärenden, samma ärenden

1892-05-20

Riksdagens protokoll 1892:47 (pdf, 2419 kB)

Riksdagens protokoll 1892:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 45. Tisdagen den 17 Maj. Kl. 11 f. m. 1. Justerades det i kammarens sammanträde den 10 dejnnes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare, herr Johan Sjöholm, till följd af Lymphadenitis pedis

1892-05-17

Riksdagens protokoll 1892:45 (pdf, 4099 kB)

Riksdagens protokoll 1892:40

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 40. Fredagen den 13 maj. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Herr statsrådet Groll aflemnade Kongl. Maj:ts nådiga proposition till Riksdagen angående anslag å extra stat för allmänna läroverken och pedagogierna. Denna kongl. proposition blef härefter föredragen och hänvisad

1892-05-14

Riksdagens protokoll 1892:40 (pdf, 2604 kB)

Riksdagens protokoll 1892:35

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Första Kammaren. N:o 35. Måndagen den 9 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Anmäldes och bordlädes bankoutskottets memorial och utlåtande: n:o 17, angående ny aflöningsstat för tjensteman och vaktmästare vid Tumba bruk samt n:o

1892-05-09

Riksdagens protokoll 1892:35 (pdf, 3156 kB)

Riksdagens protokoll 1892:36

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 36. Onsdagen den 4 maj. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att direktör E. Wavrinslcy på grund af sjukdom är hindrad att bevista Riksdagens Andra Kammares sammanträde den 4 maj

1892-05-08

Riksdagens protokoll 1892:36 (pdf, 3278 kB)

Riksdagens protokoll 1892:31

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 31. Onsdagen den 4 maj, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollen för den 27 sistlidne april. Anmäldes och bordlädes: konstitutionsutskottets utlåtande n:o 15, i anledning af väckt motion om ändrad lydelse af 66 och 72 regeringsformen samt 71, 72 och

1892-05-04

Riksdagens protokoll 1892:31 (pdf, 2689 kB)

Riksdagens protokoll 1892:34

RIKSDAGENS PROTOKOLL 1892. Andra Kammaren. N:o 34. Lördagen den 30 april. Kl. 7 e. m. Fortsattes det på förmiddagen började sammanträdet. I Justerades protokollsutdrag. 2. Anmäldes och godkändes Riksdagens kanslis förslag dels till Riksdagens skrifvelse, n:o 39, till Konungen, angående ändringar i kongl. förordningen

1892-05-03

Riksdagens protokoll 1892:34 (pdf, 4193 kB)

Riksdagens protokoll 1892:33

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Andra Kammaren. N:o 33. Lördagen den 30 april kl. 11 f. m. 1. Justerades protokollet för den 23 dennes. 2. Herr statsrådet m. m. friherre Hj. Palmstierna aflemnade kongl. maj:ts proposition till Riksdagen angående förhöjning af anslaget till sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning

1892-04-29

Riksdagens protokoll 1892:33 (pdf, 2757 kB)

Riksdagens protokoll 1892:29

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1892. Första Kammaren. No 29. Fredagen den 29 april. Kammaren sammanträdde kl. 2.30 e. m.och dess förhandlingar leddes af herr vice talmannen. Justerades protokollen för den 21 och 22 i denna månad. Upplästes och godkändes lagutskottets förslag till Riksdagens skrivelser till Konungen: n:o 37, i

1892-04-29

Riksdagens protokoll 1892:29 (pdf, 2972 kB)

Riksdagens protokoll 1892:27

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1892. Första Kammaren. N:o 27. Onsdagen den 27 april, f. m. Kammaren sammanträdde kl. 11 f. m. Justerades protokollet för den 20 i denna månad. Herr Bergström erhöll på begäran ordet och yttrade:Då den 23 sistlidne mars i denna kammare förevar frågan om afskaffande af patronatsrättigheterna, yttrade

1892-04-26

Riksdagens protokoll 1892:27 (pdf, 3100 kB)