Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 2002/03:FöU5y

Försvarsutskottets yttrande 2002/03:FöU5y Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska republiken Kongo Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2002/03:58 Svenskt deltagande i Förenta nationernas fredsoperation i Demokratiska

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FöU5y (doc, 50 kB)

Yttrande 2002/03:FöU4y

Försvarsutskottets yttrande 2002/03:FöU4y Internationella freds- och hjälpinsatser Till utrikesutskottet Utskottet begränsar sitt yttrande över Riksdagens revisorers förslag 2001/02:RR17 angående Internationella freds- och hjälpinsatser till de frågor som rör utskottets beredningsområde, dvs. revisorernas överväganden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FöU4y (doc, 85 kB)

Yttrande 2002/03:FöU3y

Försvarsutskottets yttrande 2002/03:FöU3y Styrning av försvarets fastigheter och anläggningar Till finansutskottet Finansutskottet har berett försvarsutskottet tillfälle att yttra sig över Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av försvarets fastigheter och anläggningar förs. 2002/03:RR7 och den motion som

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FöU3y (doc, 105 kB)

Yttrande 2002/03:FöU2y

Försvarsutskottets yttrande 2002/03:FöU2y Tilläggsbudget för år 2002 utgiftsområde 6 Totalförsvar Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 2002

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FöU2y (doc, 47 kB)

Yttrande 2002/03:FöU1y

Försvarsutskottets yttrande 2002/03:FöU1y Ramar för utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att avge yttrande över proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 volym 1 i vad avser bl.a. utgifternas fördelning på utgiftsområden

2003-01-01

Yttrande 2002/03:FöU1y (doc, 70 kB)

Yttrande 2002/03:AU2y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2002/03:AU2y Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 mars 2003 anmodat övriga utskott att yttra sig över regeringens skrivelse 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser

2003-01-01

Yttrande 2002/03:AU2y (doc, 64 kB)

Yttrande 2002/03:AU1y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2002/03:AU1y Ramar för utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv Till finansutskottet Finansutskottet har berett berörda utskott tillfälle att yttra sig över budgetpropositionen för år 2003 bl.a. avseende den ekonomiska politiken och förslag till statsbudgeten för budgetåret

2003-01-01

Yttrande 2002/03:AU1y (doc, 89 kB)

Yttrande 1976/77:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1916/11:2 y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:2 y över propositionen 1976/77:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1977/78, m. m. Till finansutskottet Finansutskottet har den 6 maj 1977 beslutat bereda försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU2 (pdf, 125 kB)

Yttrande 1976/77:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. FÖU 1976/77:1y Försvarsutskottets yttrande 1976/77:1 y över propositionen 1976/77:64 om statligt personskadeskydd m. m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsuiskoitet har den 1 mars 1977 beslutat bereda försvarsutskottet tillfälle att avge yttrande

1976-12-31

Yttrande 1976/77:FöU1 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1976/77:AU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:5 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:5 y över propositionen 1976/77:150, bilaga 2, avsnitt 2 Besparingsåtgärder rörande statsbudgeten m. m. såvitt avser arbetsmarknadsutskottets beredningsområde jämte motion Till finansutskottet Finansutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU5 (pdf, 123 kB)

Yttrande 1976/77:AU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:4y över motionen 1976/77:1247 om utlokaliseringen av patent- och registreringsverkets bolagsbyrå Till näringsutskottet Näringsulskoltet har berett arbelsmarknadsulskollel tillfälle all avge yttrande över motionen

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU4 (pdf, 43 kB)

Yttrande 1976/77:AU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:3y över propositionen 1976/77:74 om inriktningen av säkerhetspolitiken och totalförsvarets fortsatta utveckling såvitt avser arbetsmarknadsdepartementets verksamhetsområde Till f ö rsvarsutskottet Försvarsutskottet

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU3 (pdf, 67 kB)

Yttrande 1976/77:AU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:2 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1916111:2 y över propositionen 1976/77:80 om insatser för samema jämte motioner Till kulturutskottet Kulturutskottet har anmodat arbetsmarknadsutskottet att yttra sig över dels propositionen 1976/77:80 om

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU2 (pdf, 130 kB)

Yttrande 1976/77:AU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. AU 1976/77:1 y Arbetsmarknadsutskottets yttrande 1976/77:1 y i fråga om stöd till tidningar och tidskrifter på andra språk än svenska Till konstitutionsutskottet Genom beslut den 22 mars 1977 har konstitutionsutskottet hemställt om arbetsmarknadsutskottets

1976-12-31

Yttrande 1976/77:AU1 (pdf, 274 kB)

Yttrande 1972:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 2 år 1972 FöU 1972:2 y Nr2y Försvarsutskottets yttrande över vissa delar av propositionen 1972:125 angående konjunkturstimulerande åtgärder. Till finansutskottet Genom beslut den 9 november 1972 har finansutskottet hemställt

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU2 (pdf, 73 kB)

Yttrande 1972:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande nr 1 år 1972 FöU 1972:1 y Till civilutskottet Genom beslut den 1 februari 1972 har civikuskottet hemställt att försvarsutskottet avger yttrande över motionen 1972:1437 om ändring av civil- och militärområdesgränserna för Gävleborgs

1972-12-31

Yttrande 1972:FöU1 (pdf, 532 kB)