Dokument & lagar (27 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar ISSN 1651-6885 978-91-86673-67-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014 2013/14:URF1 Till riksdagsstyrelsen På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska

2014-01-22

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1 (pdf, 1198 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2013:8-11

Valmyndigheten lämnade den 12 april 2013 i fyra olika beslut förbundet Förenta Partikoalitionen Spiritvs Neronis, nedan kallat förbundet, anmälningar enligt 2 kap 1 vallagen 2005:837 om att få registrera partibeteckningarna Allians för Sverige, Direktdemokratisk Samling, Familjepartiet och Nya Arbetarpartiet utan åtgärd.

2013-06-12

Valprövningsnämndens beslut ?1993:7

Ledamöterna och ersättarna i det direktvalda kyrkorådet i Stuguns församling befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen nya ledamöter i kyrkorådet. De kvarvarande namnen på valsedlarna räckte

1993-10-07

Valprövningsnämndens beslut 1993:8

Ledamöterna och ersättarna i kyrkofullmäktige i Stugun-Borgvattnets kyrkliga samfällighet befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 efterträdare till de av gångna ledamöterna enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen. De kvarvarande

1993-10-07

Valprövningsnämndens beslut 1993:6

Sedan ersättaren för partiet Miljöpartiet de Gröna, AA, inträtt som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun, företog Länsstyrelsen i Gävleborgs län med tillämpning av 14 kap. 23 och 24 vallagen sammanräkning för att utse ny ersättare. Till ny ersättare utsågs BB. BB överklagade beslutet och yrkade att

1993-09-02

Valprövningsnämndens beslut 1993:5

Länsstyrelsen i Kalmar län beslöt vid offentlig förrättning den 13 april 1993 att utse två nya suppleanter för partiet Kommunens Bästa Det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun. AA överklagade beslutet såvitt därigenom utsetts den sista av de båda suppleanterna. Han anförde att länsstyrelsen vid sammanräkningsförrättningen

1993-05-27

Valprövningsnämndens beslut 1993:4

Länsstyrelsen i Kopparbergs län utsåg den 15 december 1992 vid ny offentlig sammanräkning enligt 14 kap. 23 vallagen AA till ny ersättare suppleant för BB i kommunfullmäktige i Malungs kommun för Ny Demokrati. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen i huvudsak följande. Vid valet hade avgivits sju valsedlar som gällde

1993-04-15

Valprövningsnämndens beslut 1993:3

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 29 januari 1993 att inte utse någon ytterligare ledamot för Ny Demokrati i Kommunfullmäktige i Degerfors kommun efter AA som avgått som kommunfullmäktig. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att det enligt protokollet från den slutliga sammanräkningen inte kunde utses någon

1993-04-15

Valprövningsnämndens beslut 1993:2

Riksskatteverket RSV beslutade den 8 december 1992 att inte bifalla en ansökan om registrering av partibeteckningen Demokratiska Partiet för val tilllandstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Som grund för beslutet angavs att partibeteckningen kunde antas leda till förväxling med partibeteckningar som redan är registrerade.

1993-02-10

Valprövningsnämndens beslut 1993:1

Länsstyrelsen i Jönköpings län företog den 26 november 1992 ny sammanräkning för att utse suppleant för en ledamot från partiet Tranåsborna TBO i kommunfullmäktige i Tranås kommun. Vid förrättningen konstaterade länsstyrelsen att partiets valsedel inte upptog något ytterligare namn. Med hänvisning till att det inte fanns

1993-01-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:7

Valet av ledamöter och suppleanter till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift ägde rum i Domprosteriets kontrakt den 13 december 1991. AA överklagade valet och yrkade rättelse under anförande av i huvudsak följande. Vid valet av de sex ordinarie ledamöterna till stiftsfullmäktige förekom beträffande en av kandidaterna, kyrkoherden

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:17

Skrivelse från AA, Lidingö, med begäran om nämndens tolkning av grundlag m.m. i viss valfråga. Med anledning av skrivelsen erinrade valprövningsnämnden om att nämndens uppgift bl.a. är att pröva överklaganden enligt 15 kap. 4 vallagen av beslut varigenom Riksskatteverket eller länsstyrelse har fastställt utgången av val.

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:16

Partibeteckningen Arbetarlistan var sedan den 18 mars 1991 registrerad för val till riksdagen. Registreringen gällde därmed vid val till samtliga landsting och kommunfullmäktige i landet. Som ombud för partiet hade anmälts AA, Övre Bronsvägen 28, 372 36 Ronneby. Partiets lokalavdelning i Piteå ansökte den 10 mars 1992 hos

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:15

Länsstyrelsen i Uppsala län utsåg den 28 januari 1992 AA till suppleant för ledamöter av kyrkofullmäktige i Danmarks församling. AA överklagade beslutet och anförde att han i egenskap av kyrkoherde i församlingen inte var valbar. Länsstyrelsen tillstyrkte bifall till överklagandet. Valprövningsnämnden yttrade: Enligt 2

1992-05-21

Valprövningsnämndens beslut 1992:9

Länsstyrelsen i Östergötlands län fastställde den 8 november 1991 utgången av valet av direktvalt kyrkoråd i S:t Anna församling den 20 oktober 1991. Vid sammanräkningen underkände länsstyrelsen 44 av sammanlagt 94 valsedlar på den grunden att valsedlarna upptagit mer än en partibeteckning. Av dessa var 43 tryckta valsedlar

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:14

Länsstyrelsen i Älvsborgs län fastställde den 15 november 1991 utgången av kyrkofullmäktigvalet i Borås kyrkliga samfällighet. AA, BB och CC överklagade valet och anförde att DD, som utsetts till ledamot i kyrkofullmäktige, på valdagen var kyrkoherde i Caroli församling, som ingår i samfälligheten, och därmed inte valbar

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:13

Val till stiftsfullmäktige i Sundhede kontrakt ägde rum den 9 december 1991. AA överklagade beslutet varigenom ledamöter och suppleanter utsetts. Hon anförde sammanfattningsvis följande. Det hade inte funnits någon skriftlig dagordning för valet, inte heller fanns annan skriftlig information. Valförrättaren utsågs att även

1992-02-12

Valprövningsnämndens beslut 1992:12

Genom beslut den 7 oktober 1991 förordnade länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län med stöd av 4 kap. 1 församlingslagen och 4 a lagen om kyrkofullmäktigval m.m. om fördelningen av antalet församlingsdelegerade på olika församlingar i Näsinge pastorat. Näsinge församlings kyrkoråd, genom dess ordförande AA, överklagade

1992-02-05

Valprövningsnämndens beslut 1992:11

Kiruna kyrkliga samfällighet består av tre församlingar, Jukkasjärvi, Vittangi och Karesuando, som var och en utgör en valkrets. I samfällighetens fullmäktige skall finnas 30 mandat. Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde den 15 november 1991 utgången av valet till kyrkofullmäktige i Kiruna kyrkliga samfällighet. AA

1992-02-05

Valprövningsnämndens beslut 1992:10

Länsstyrelsen i Stockholms län fastställde utgången av valet till kyrkofullmäktige i Estuna församling den 8 november 1991. AA överklagade valet och åberopade att oegentligheter förekommit vid valförrättningen. Valförrättarna skulle enligt klaganden ha märkt valkuverten med naglarna i syfte att utröna hur olika väljare

1992-02-05

Paginering