Dokument & lagar (37 träffar)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1

urf 2013/14 URF1 Vissa frågor om riksdagsledamöternas ersättningar ISSN 1651-6885 978-91-86673-67-3 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2014 2013/14:URF1 Till riksdagsstyrelsen På uppdrag av riksdagsstyrelsen fastställde talmannen den 19 november 2012 direktiv till utredningen om översyn av riksdagsledamöternas ekonomiska

2014-01-22

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2013/14:URF1 (pdf, 1198 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2013:8-11

Valmyndigheten lämnade den 12 april 2013 i fyra olika beslut förbundet Förenta Partikoalitionen Spiritvs Neronis, nedan kallat förbundet, anmälningar enligt 2 kap 1 vallagen 2005:837 om att få registrera partibeteckningarna Allians för Sverige, Direktdemokratisk Samling, Familjepartiet och Nya Arbetarpartiet utan åtgärd.

2013-06-12

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2

Reglering av riksdagens nämnder ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-93-7 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF2 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade den 22 oktober 2008 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att genomföra en översyn av regleringen av riksdagens nämnder i enlighet med utredningsdirektiv

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF2 (pdf, 1064 kB)

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1

En ny instruktion för Riksdagsförvaltningen ISSN 1651-6885 ISBN 978-91-85943-92-0 Riksdagstryckeriet, Stockholm, 2010 2009/10:URF1 Till riksdagsstyrelsen Riksdagsstyrelsen beslutade dnr 230-2528-08/09 den 20 maj 2009 att ge riksdagsförvaltningen i uppdrag att göra en översyn av de författningar som reglerar ledningen

2010-01-01

Utredning från Riksdagsförvaltningen 2009/10:URF1 (pdf, 1196 kB)

Valprövningsnämndens beslut 2009:17

I det överklagade beslutet utsåg Länsstyrelsen i Skåne län AA som ny ledamot, efter BB, och CC som ny ersättare i kommunfullmäktige i Simrishamns kommun från och med den 11 augusti 2009 till och med den 31 oktober 2010. CC har överklagat beslutet och anfört bl.a. att han inte kan anta uppdraget samt att han lämnat det aktiva

2009-09-07

Valprövningsnämndens beslut 2009:15

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört följande. Den av honom avgivna rösten blev inte räknad på grund av felaktig hantering från röstmottagarnas

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:13

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört att det vid valet förekommit avvikelser från föreskriven ordning bl.a. enligt följande. Valet har inte varit

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:12

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. I den sammanställning av röstfördelningen som redovisas på Valmyndighetens hemsida har

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:16

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. I en den 6 juni 2009 dagtecknad skrivelse, som inkom till Valmyndigheten den 26 juni 2009 och till Valprövningsnämnden den 29 juni 2009, har AA

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:5

Länsstyrelsen i Norrbottens län fastställde genom beslut den 27 maj 2009 utgången av valet till Sametinget den 17 maj 2009. Valresultatet kungjordes i Post- och Inrikes tidningar den 2 juni 2009. Partiet Min Geaidnu har överklagat valet och anfört följande. Länsstyrelsen har vid sammanräkningen ogiltigförklarat 84 röster

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:14

Valmyndigheten fastställde den 11 juni 2009 utgången av valet till Europaparlamentet. Valresultatet tillkännagavs genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar den 15 juni 2009. AA har överklagat valet och anfört i huvudsak följande. Han infann sig i vallokalen i valdistriktet Norrtorn i Oskarshamn och uppvisade därvid

2009-07-09

Valprövningsnämndens beslut 2009:10

I en skrivelse, som kom in till Valmyndigheten den 11 december 2006, begärde Miljöpartiet de gröna Miljöpartiet ersättning med 16 250 kr för tryckning av informationsblad inför de allmänna valen år 2006. Miljöpartiet anförde bl.a. följande till stöd för sin begäran om ersättning. Partiet hade planerat att ibladningen

2009-04-15

Valprövningsnämndens beslut ?1993:7

Ledamöterna och ersättarna i det direktvalda kyrkorådet i Stuguns församling befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen nya ledamöter i kyrkorådet. De kvarvarande namnen på valsedlarna räckte

1993-10-07

Valprövningsnämndens beslut 1993:8

Ledamöterna och ersättarna i kyrkofullmäktige i Stugun-Borgvattnets kyrkliga samfällighet befriades från sina uppdrag i maj 1993. Länsstyrelsen i Jämtlands län utsåg den 27 juli 1993 efterträdare till de av gångna ledamöterna enligt 43 lagen 1972:704 om kyrkofullmäktigval, m.m. jämförd med 14 kap. 22 vallagen. De kvarvarande

1993-10-07

Valprövningsnämndens beslut 1993:6

Sedan ersättaren för partiet Miljöpartiet de Gröna, AA, inträtt som ordinarie ledamot av kommunfullmäktige i Ovanåkers kommun, företog Länsstyrelsen i Gävleborgs län med tillämpning av 14 kap. 23 och 24 vallagen sammanräkning för att utse ny ersättare. Till ny ersättare utsågs BB. BB överklagade beslutet och yrkade att

1993-09-02

Valprövningsnämndens beslut 1993:5

Länsstyrelsen i Kalmar län beslöt vid offentlig förrättning den 13 april 1993 att utse två nya suppleanter för partiet Kommunens Bästa Det enda riktiga oppositionspartiet i Borgholms kommun. AA överklagade beslutet såvitt därigenom utsetts den sista av de båda suppleanterna. Han anförde att länsstyrelsen vid sammanräkningsförrättningen

1993-05-27

Valprövningsnämndens beslut 1993:4

Länsstyrelsen i Kopparbergs län utsåg den 15 december 1992 vid ny offentlig sammanräkning enligt 14 kap. 23 vallagen AA till ny ersättare suppleant för BB i kommunfullmäktige i Malungs kommun för Ny Demokrati. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen i huvudsak följande. Vid valet hade avgivits sju valsedlar som gällde

1993-04-15

Valprövningsnämndens beslut 1993:3

Länsstyrelsen i Örebro län beslutade den 29 januari 1993 att inte utse någon ytterligare ledamot för Ny Demokrati i Kommunfullmäktige i Degerfors kommun efter AA som avgått som kommunfullmäktig. Såsom skäl för beslutet anförde länsstyrelsen att det enligt protokollet från den slutliga sammanräkningen inte kunde utses någon

1993-04-15

Valprövningsnämndens beslut 1993:2

Riksskatteverket RSV beslutade den 8 december 1992 att inte bifalla en ansökan om registrering av partibeteckningen Demokratiska Partiet för val tilllandstingsfullmäktige i Stockholms läns landsting. Som grund för beslutet angavs att partibeteckningen kunde antas leda till förväxling med partibeteckningar som redan är registrerade.

1993-02-10

Valprövningsnämndens beslut 1993:1

Länsstyrelsen i Jönköpings län företog den 26 november 1992 ny sammanräkning för att utse suppleant för en ledamot från partiet Tranåsborna TBO i kommunfullmäktige i Tranås kommun. Vid förrättningen konstaterade länsstyrelsen att partiets valsedel inte upptog något ytterligare namn. Med hänvisning till att det inte fanns

1993-01-21

Paginering