Dokument & lagar (10 271 träffar)

Betänkande 1998/99:UU4

Riksdagen godkände Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnsprängningar. Riksdagen godkände även Sveriges tillträde till konventionen om förbud mot användning, lagring, produktion och överföring av antipersonella minor (truppminor) samt om deras förstöring (Ottawakonventionen). Vissa delar av Ottawakonventionen tillämpas provisoriskt i avvaktan på konventionens ikraftträdande.


Betänkande 1998/99:UU4 (doc, 217 kB)

Riksdagens protokoll 1993/94:70

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1993/94:70 Fredagen den 4 mars Kl. 9.00- 10.35 I Meddelande om information från regeringen Anf. 1 TALMANNEN Justitieminister Gun Hellsvik m lämnar information om åtgärder mot ungdomsbrott torsdagen den 17 mars efter muntliga frågor till regeringen. 2 Svar på interpellation 1993/94:86

2003-03-04

utskottsdokument 1998/99:CCF

Utrikesutskottets verksamhet vid riksmötet 1998/99 1998/99 UU Utrikesutskottets ansvarsområde och sammansättning Utrikesutskottet skall bereda ärenden om rikets förhållanden till och överenskommelser med andra stater och mellanfolkliga organisationer, Sveriges representation i utlandet och bistånd till annat lands

1999-11-14

Riksdagens protokoll 1998/99:12

Riksdagens snabbprotokoll Protokoll 1998/99:12 Tisdagen den 3 november Kl. 11.00 11.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 27 oktober. 2 Hänvisning av ärenden till utskott Föredrogs och hänvisades Propositioner 1998/99:26 och 28 till skatteutskottet

1999-11-03

Riksdagens protokoll 1998/99:12 (pdf, 290 kB)

utskottsdokument 1998/99:CC6

Vissa uppgifter om justitieutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 JuU Beredningsområde Justitieutskottet bereder ärenden som rör domstolarna samt arrende- och hyresnämnderna exekutionsväsendet åklagarväsendet polisväsendet kriminalvården brottsbalken och rättegångsbalken samt lagar som ersätter eller

1999-10-21

utskottsdokument 1998/99:CCD

Trafikutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 TU Beredningsområde Trafikutskottet handlägger frågor om väg-järnväg-sjö- och lufttransporter, trafiksäkerhet, post och telekommunikationer, informationsteknik IT samt forskningsverksamhet på kommunikationsområdet. Ärenden om anslag inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

1999-09-30

Svar på skriftlig fråga 1998/99:911 besvarad av

Svarsdatum: 1999-09-29

Svar på skriftlig fråga 1998/99:910 besvarad av

den 29 september Svar på frågorna 1998/99:910 om självhjälpsgrupper för spelberoende och deras anhöriga och 911 om ett nytt riksförbund för spelberoende Socialminister Lars Engqvist Kent Härstedt har ställt två frågor om spelberoende till mig. Jag behandlar frågorna i ett sammanhang. Frågorna lyder: Hur ämnar socialministern

Svarsdatum: 1999-09-29

Svar på skriftlig fråga 1998/99:908 besvarad av

den 29 september Svar på fråga 1998/99:908 om helhetsperspektiv på kvinnomisshandel Socialminister Lars Engqvist Ewa Larsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att arbeta med frågor som rör våld mot kvinnor ur ett helhetsperspektiv. Ewa Larsson menar att fokus nu måste flyttas till mannen då det är han som är problemet.

Svarsdatum: 1999-09-29

utskottsdokument 1998/99:CC5

Försvarsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 FöU Försvarsutskottets arbetsområde Försvarsutskottet bereder ärenden som skall beslutas av riksdagen om det militära och i den mån sådana ärenden inte tillhör något annat utskotts beredningsansvar det civila försvaret samt ärenden om samordningen inom totalförsvaret.

1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:904 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:904 om metaller i slam Miljöminister Kjell Larsson Gudrun Lindvall har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att metaller hamnar i åkerjorden via slam. I propositionen 1997/98:145 Svenska miljömål miljöpolitik för ett hållbart Sverige har regeringen sagt

Svarsdatum: 1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:897 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:897 om miljöeffekter vid höjning av dieselskatten Miljöminister Kjell Larsson Rolf Gunnarsson har frågat mig om vad jag tänker göra för att en höjd dieselskatt inte ska få negativa effekter för miljön. Förslaget att höja energiskatten på diesel med 25 öre per liter ingår som en

Svarsdatum: 1999-09-24

Svar på skriftlig fråga 1998/99:882 besvarad av

den 24 september Svar på fråga 1998/99:882 om Idefjorden Miljöminister Kjell Larsson Per Lager har frågat mig vad jag avser att göra för att garantera skyddet mot exploatering och avgörande ingrepp i den ekologiskt känsliga och unika Idefjorden. Idefjorden har som bekant under lång tid varit föremål för miljödiskussioner.

Svarsdatum: 1999-09-24

utskottsdokument 1998/99:CCC

Socialutskottets verksamhet  riksmötet 1998/99 1998/99 SoU Arbetsområde Socialutskottet bereder ärenden, som rör omsorger om barn och ungdom, utom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, omsorger om äldre och handikappade, åtgärder mot missbruk och andra socialtjänstfrågor. Utskottet bereder även ärenden om alkoholpolitiska

1999-09-23

utskottsdokument 1998/99:CC3

Arbetsmarknadsutskottets verksamhet riksmötet 1998/99 1998/99 AU Arbetsområde m.m. Arbetsmarknadsutskottets beredningsområde omfattar arbetsmarknadspolitik, arbetsrätt, arbetstid, semester, arbetsmiljö, statlig personalpolitik samt jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Till beredningsområdet hör ärenden

1999-09-23

Svar på skriftlig fråga 1998/99:909 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:909 om Internet och prostitution Justitieminister Laila Freivalds Ewa Larsson har frågat om jag prioriterar brott gjorda via Internet. Bakgrunden till Ewa Larssons fråga är uppfattningen att prostitutionen via Internet har ökat i omfattning sedan lagen 1998:408 om förbud mot köp

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:907 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:907 om teknisk kompetens Näringsminister Björn Rosengren Sonia Karlsson har frågat på vilket sätt jag kan medverka till att hindra att Bofors och därmed Motala drabbas av teknikerflykt. Bakgrunden är Bofors tillverkning och planerade utveckling av Torped 46. Jag vill först understryka

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:906 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:906 om handläggningstiden hos PRV Statsrådet Mona Sahlin Karin Pilsäter har frågat näringsministern vad han avser att göra för att väntetiderna för handläggning av ärenden hos PRV ska minska. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan. Jag vill

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:905 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:905 om utbyggnaden av Europaväg 4 Näringsminister Björn Rosengren Jan Backman har frågat mig om jag är beredd att vidta nödvändiga åtgärder för att de pengar som öronmärkts för Motala återförs till E 4:ans utbyggnad i norra Skåne och södra Småland. Detta mot bakgrund av att byggstarten

Svarsdatum: 1999-09-22

Svar på skriftlig fråga 1998/99:902 besvarad av

den 22 september Svar på fråga 1998/99:902 om att stoppa utnyttjandet av kvinnor Statsrådet Maj-Inger Klingvall Sten Tolgfors har frågat socialministern om vad ministern avser att göra för att stoppa utnyttjandet av kvinnor genom skenäktenskap. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Svarsdatum: 1999-09-22